KSI17201 Militær lederutvikling ingeniør

Emnekode: 
KSI17201
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag ved Krigsskolen
Credits: 
20
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2018 Vår
2018 Høst
2019 Vår
2019 Høst
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

I emnet Militær lederutvikling skal Krigsskolen gi kadettene teoretisk kunnskap og praktisk forståelse av lederskap og leder-/lederskapsutvikling (LLU) relatert til den militære profesjon. Det legges med dette et grunnlag for egen utøvelse av lederskap og LLU etter endt utdannelse. Militært lederskap og LLU som fenomen belyses innenfor rammen av sosialpsykologisk tenkning, moderne ledelsesteori, den vesteuropeiske offisertradisjon og dagens doktrine, og etablerer dermed målbildet for hva som forventes av en offiser og dennes utøvelse av lederskap og LLU. Tema militær idrett og trening inngår som en del av emnet militær lederutvikling og danner grunnlag for å være en troverdig leder.

Læringsutbytte

Med fullført emne kan offiseren:

  • utøve effektivt militært lederskap
  • bygge gode samarbeidsrelasjoner
  • beherske fysisk og mentalt krevende forhold
  • utvikle seg selv og andre, individuelt og i gruppe
  • vedlikeholde fysisk kapasitet og grunnleggende soldatferdigheter
  • identifisere seg med Forsvarets verdigrunnlag og den militære profesjon
Praktisk organisering og arbeidsformer

Tema: Leder- og lederskapsutvikling (LLU)

Kadettene skal forstå kravene som stilles til offiserens lederrolle og de kollektive ledelsesprosessene i en militær kontekst, og da særlig relatert til å mestre krigens natur og dynamikk. Kadettene skal kunne anvende teori og forskningsbasert kunnskap om ledelse og lederutvikling til å utøve et troverdig og effektivt lederskap tilpasset profesjonens kontekstuelle variasjoner og Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse. Kadettene skal demonstrere evne og vilje til utvikle/forbedre seg selv som leder og sitt lederskap, og de skal demonstrere evne og vilje til å bidra konstruktivt i andres utviklingsprosess. Til slutt skal kadettene demonstrere at de identifiserer seg med den militære profesjon og de holdninger og verdier som uttrykkes gjennom Forsvarets verdigrunnlag.

Temaet er gjennomgående i alle semestre og gjennomføres dels som undervisning integrert i Krigsskolens øvrige emner og som egne LLU samlinger (Veilederkurs, Mil 360 kurs og lignende). I tillegg settes det av tid til LLU i forbindelse med de fleste praksisarenaer og øvelser, både før, under og etter aktivitetene. Hensikten med temaet er å tilføre kunnskap om og erfaring med sentrale tematikker innen militært lederskap og LLU tilpasset den militære kontekst. Dette ved å binde sammen den faglige kunnskapen kadettene utvikler gjennom undervisningen på Krigsskolen, de ferdighetene som de utvikler gjennom praksis, og de erfaringene de gjør seg gjennom deltagelse på forskjellige praksisarenaer. Deltagelse i praksis fører i seg selv ikke nødvendigvis til utvikling. Temaet LLU skal derfor legge til rette for økt bevissthet og refleksjon hos kadettene, og til slutt skal dette lede til erkjennelse av hva som er viktig og riktig med tanke på lederadferd, ledereffektivitet, verdier og holdninger relatert til den militære profesjon og kontekst. Temaet bidrar med dette til utvikling av offiserskompetanse ved å tilføre kunnskaper og ferdigheter om militært lederskap og LLU innen fag-, sosial- og selvkompetanse parallelt med kadettenes utvikling av profesjonsforståelse. Temaet legger med dette til rette for LLU i et tverrfaglig perspektiv.

I første semester skal emnet gi kadettene kunnskap om grunnleggende tenkning relatert til hva ledelse og lederutvikling er. Kadettene skal bli kjent med Krigsskolens konsept for offisersutvikling og gjennomføringen av emnet LLU. Videre skal kadettene få forståelse for fenomenet ledelse og dens relevans til den militære profesjon, og de skal få økt forståelse for deres lederrolle som offiser. Kadettene skal i dette semesteret danne grunnlag for egen lederutvikling og evne til å bidra til andres lederutvikling på Krigsskolen med vekt på bevisstgjøring av egen selvkompetanse og sosialkompetanse.

I andre semester skal kadettene få kjennskap til fenomenet militært lederskap. Dette primært gjennom å forstå ledelse relatert til den militære kontekst og oppdragsbasert ledelse. Kadettene skal få økt kunnskap og forståelse for betydningen av situasjonsforståelse og beslutningstaking i militært lederskap.

I tredje og fjerde semester skal kadettene utvikle evnen til å utnytte ulike aktiviteter til egen og andres lederutvikling, herunder å knytte denne til mestring. Videre skal kadettene få økt kunnskap og forståelse for betydningen av individuell og kollektiv “robusthet” i strid, herunder enkeltindividers evne til å regulere egne tanker, følelser og handlinger i møte med krigens natur.

I femte semester skal kadettene studere militært lederskap i rammen av den militære organisasjon, og med det vekt på offiserens rolle. Kadettene skal få økt kunnskap og forståelse for hvordan formelle og uformelle trekk ved organisasjonen organisasjonslæring og utøvelse av kommando og kontroll. Gjennom praktisk prosjektarbeid skal kadettene få økt kunnskap og forståelse for hvordan organisere og lede stabsarbeid, herunder samarbeid og kommunikasjon. Kadettene skal demonstrere evne og vilje til erfaringslæring gjennom å koble teori og praksis med praktisk stabsarbeid. Ansvaret for lederutviklingen overføres i stor grad til kadettene selv, gjennom kontinuerlig tilbakemelding og kollegabasert veiledning.

I sjette semester får kadettene friere rammer og mer ansvar for egen LLU. Kadettene skal i løpet av semesteret ferdigstille og levere inn en individuell skriftlig prosjektoppgave i leder- og lederskapsutvikling og arbeidet med bacheloroppgaven. Videre skal aktiviteter som OJT, føringsøvelse og fagkurs bidra til å forstå og reflektere over krav som stilles i første tjenestestilling etter endt Krigsskole. Dette skal også gi mulighet for at den enkelte kadett kan reflektere over avdelingens kultur og særegenhet med hensyn til utøvelsen av lederskap. Emne LLU oppsummeres med muntlig presentasjon av kadettens ledelsesfilosofi.

 

Tema: Militær idrett og trening (MIT)

Militær idrett og trening har til hensikt å gi offiseren kompetanse om generell militær trening og holdninger som bidrar til økt bevisstgjøring om betydningen av god fysisk form i den militære profesjon. Militær idrett og trening skal gi kadettene en forståelse av fysisk kapasitet og ferdigheter som en del av den militære profesjon.

Militær idrett og trening er et gjennomgående tema som strekker seg over tre år.

Det første semesteret har til hensikt å identifisere hvilke fysiske krav som stilles til offiseren på stridsfeltet. Dette semesteret inneholder primært militær kamptrening og vil understøttes av ferdighetstrening i kart og kompass.

Andre semester har til hensikt å gi kadettene de beste verktøyene innen basistrening slik at de selv skal kunne utvikle egen fysisk kapasitet. Dette semesteret inneholder primært trening av styrke og utholdenhet og avsluttes med Ironman testbatteri utviklet av Olympiatoppen.

Tredje semester beveger seg tilbake til den militære arenaen hvor fokuset blir ferdighetstrening i form av nærkamp og kart og kompass, samt noe videregående militær kamptrening. Erfaringer fra andre semester og kunnskap om basistrening skal understøtte intensiv og krevende trening i en militærkontekst denne perioden. Dette semesteret avsluttes med vinterperioden i fjerde semester. Der ferdes kadettene ute under vinterforhold over en lengere periode og får oppleve hvordan de takler den fysiske belastningen.

Fjerde semester starter etter at vinterperioden er over. Da gis kadettene en pakke i treningsplanlegging og får selv ansvaret for å planlegge med egen trening frem mot Stridskurset. Dette semesteret vil primært bestå av basistrening og således henge sammen med semester 2, der basis kapasitet (utholdenhet og styrke) sees som avgjørende for at den enkelte skal lykkes på Stridskurset. Kadettene står her for gjennomføring av trening etter individuell plan under oppfølging og veiledning fra instruktører i MIT.

Femte semester består av økter som kadettene selv skal planlegge og gjennomføre for hverandre under veiledning av instruktør.

Sjette semester er primært basert på egeninnsats fra kadetten grunnet bachelorperiode, føringsøvelse og fagkurs. Dette semesteret bør de benytte til å vedlikeholde/utvikle egen fysisk kapasitet slik at de er i stand til å prestere bra på eksamen i MIT og ikke minst være best mulig rustet til tjenesten som venter dem etter uteksaminering fra Krigsskolen. Semesteret kulminerer fysisk eksamen.

Evaluering og kvalitetssikring

Kadettene skal i løpet av 2. studieår levere en plan for offisersutvikling (POU). Hensikten er å formalisere offisersutviklingen. Videre legges det opp til en rekke skriftlige innleveringer. Hensikten med disse er å gi kadettene trening i å skrive og reflektere over egne erfaringer, og koble disse til teori frem mot eksamensoppgaven.

Eksamen er en mappevurdering bestående av en skriftlig del og en fysisk del. Den skriftlig gjennomføres som en hjemmeeksamen. Den kan trekke på alle tema og alle problemstillinger gjennomgått i perioden – i tråd med læringsutbyttene. Avslutningsvis gjennomfører kadetten en muntlig presentasjon av sin ledelsesfilosofi som en forberedelse til sin første tjenestestilling etter Krigsskolen.

MIT: Det henvises til de respektive eksamensreglement og karaktertabeller for en detaljert beskrivelse av hvordan de ulike eksamenene gjennomføres og bedømmes innen Militær idrett og trening.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not requiredPlan for offisersutvikling (POU) semester 2 og 4. Muntlig presentasjon av min ledelsesfilosofi. Bestå minimumskrav iht. opptakskrav ved FOS KS til enhver tid. Avvik fra dette vurderes opp mot SML. Mestringsarenaer med krav til gjennomføring for å oppnå vitnemål: Stridskurs og Fjellmarsj vinter.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Plan for offisersutvikling (POU) semester 2 og 4. Muntlig presentasjon av min ledelsesfilosofi. Bestå minimumskrav iht. opptakskrav ved FOS KS til enhver tid. Avvik fra dette vurderes opp mot SML. Mestringsarenaer med krav til gjennomføring for å oppnå vitnemål: Stridskurs og Fjellmarsj vinter.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
ProsjektoppgaveIndividuell Semester-75Not requiredIndividuell skriftlig prosjektoppgave: Leder- og lederskapsutvikling
PraksisIndividuell Semester-25Not requiredPakningsløp og styrketester
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:-
Andel:75
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Individuell skriftlig prosjektoppgave: Leder- og lederskapsutvikling
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:-
Andel:25
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Pakningsløp og styrketester
Hjelpemidler: