JJ2041 Rettslære

Emnekode: 
JJ2041
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
12
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Vår
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Vår
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Christer Pedersen
Helge Olav Nygard
Om emnet

Sikre kadetten grunnleggende innføring i juss gjennom kjennskap til juridiske rettskilder og juridisk metode.

Læringsutbytte

En kadett som har fullført og bestått dette emnet, skal ha følgende læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren

 • God, generell kunnskap om kontraktsrettslige problemstillinger.
  • Hvordan avtaler blir til, spørsmål om fullmakt, ugyldighet og tolkning av avtaler.
 • Spesiell kunnskap om særlige avtaler
  • Incoterms leveringsbetingelser
  • Fraktavtaler etter sjøloven
  • Bygging og kjøp av skip
 • God kunnskap om kjøpsrettslige problemstillinger med særlig fokus på spørsmål om risikoens overgang samt misligholdsvirkninger ved forsinket eller mangelfull ytelse
  • Kjøpsloven 1988
  • Forbrukerkjøpsloven 2002
  • Vegfraktloven 1974
  • Sjøloven 1994 (Gjennomføring av fraktavtalene)
 • God kunnskap om grunnvilkårene for erstatning utenfor kontrakt
  • Ansvarsgrunnlag
  • Utmåling av erstatning
  • Årsakssammenheng
 • Forvaltningsrett
  • God oversikt over saksbehandlingsreglene etter Forvaltningsloven 1967

Ferdigheter

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser kan:

 • anvende relevante rettssetninger (lover og regler) på grunnleggende rettslige problemstillinger i ulike arbeidssituasjoner innen logistisk ansvarsområde – innen forvaltningsrett, kontraktsrett (kjøps- og avtalerett) og erstatningsrett
 • utvise grunnleggende juridisk forståelse i ulike forhandlinger og transaksjoner, som grunnlag for aktiv ivaretakelse av rettslige sider ved kravet til forsvarlig forvaltning og saksbehandling i forholdet til ulike leverandører og aktører som Forsvaret kontraherer med i ulike sammenhenger  
 • identifisere og analysere grunnleggende rettslige problemstillinger innenfor nevnte rettsområder – sett opp mot fremtidige arbeidssituasjoner – for derigjennom best mulig å kunne ivareta Forsvarets rettsposisjon i relevante arbeidssituasjoner på lavere og midlere nivå innen emneområdet
 • anvende faglig kunnskap og relevante rettssetninger på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • reflektere over egen rettsfaglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til relevant rettslig informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en grunnleggende rettslig problemstilling
 • behersker på grunnleggende måte relevante faglige uttrykk og uttrykksformer innen overnevnte rettsområder

Generell kompetanse

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser:

 • har grunnleggende innsikt i relevante fag- og yrkesrelaterte rettslige problemstillinger innen emnets rettsområder
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres over 2 semestre (semester IV og V) i veksling mellom undervisning, veiledning og selvstudium. Hvert semester inneholder normalt ca. 15 undervisningsuker med 4 timer undervisning pr undervisningsuke. Totalt ca 60 undervisningstimer pr semester over to semestre = ca 120 undervisningstimer.

Emnet koordineres mot emnet innkjøp og kontrahering som gjennomføres i semester V og VI)

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Forelesinger og teorigjennomgang, oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
 • Faglige diskusjoner i og utenfor klasserom
Pensum

Pensum

Fremdriftsplan – 2 semester (høst/vår og skoleeksamen i mai)

HØSTSEMESTERET

 1. Innføring i juss – Presentasjon av rettskilder og juridisk metode
 2. Avtalerett - Avtalerettens grunnprinsipper – Hvordan avtaler blir til
 3. Avtalerett - Fullmakt
 4. Avtalerett - Ugyldighet
 5. Avtalerett - Tolkning av avtaler og generelt om ulike kontraktstyper
 6. Kjøpsrett – Generelt om avtalegjennomføring / rettigheter og plikter
 7. Kjøpsrett – Om risikoens overgang
 8. Kjøpsrett – Om forsinket og mangelfull ytelse
 9. Kjøpsrett – Om virkningene av mislighold
 10. Kjøpsrett – Særlig om erstatning i kontrakt
 11. Erstatningsrett – Generelt om erstatning utenfor kontrakt  - Vilkår
 12. Erstatningsrett – Om ulike ansvarsgrunnlag
 13. Erstatningsrett – Om utmåling av erstatning
 14. Erstatningsrett – Om krav til årsakssammenheng og påregnelighet

VÅRSEMESTERET

 1. Forvaltningsrett – Generelt om forvaltningsrett – offentlighet mv
 2. Forvaltningsrett – Saksbehandling – Om inhabilitet og taushetsplikt
 3. Forvaltningsrett – Generelle saksbehandlingsregler
 4. HALVÅRSOPPGAVE
 5. Transportrett – Generelt om ulike lover og særlige problemstillinger
 6. Transportrett – Leveringsbetingelser - Incoterms
 7. Transportrett – Om fraktbrev og ulike certepartier
 8. Transportrett – Certepartier forts.
 9. Transportrett – Særlig om avtaler vedrørende kjøp og salg av skip
 10. Transportrett – Særlig om avtaler vedrørende bygging og rep av skip
 11. Transportrett – Særlig fokus på vei, luft og jernbane

1.2 Litteratur

Geir Woxholth : Avtaleretten i et nøtteskall, (Gyldendal akademisk, 1. utg., 2010), ISBN : 9788 2054 00658
Torstein Eckhoff/Eivind Smith : Forvaltningsrett, (Universitetsforlaget, 9. utg. 2010), ISBN : 9788 2150 16146)
Roald Martinussen : Forbrukerkjøp, 2002, ISBN: 8202218411.
Roald Martinussen : Kjøpsrett, 2001, ISBN: 8202199182.
Nils Nygaard : Skade og ansvar, 2000, ISBN: 8200129470.
Peter Lødrup : Oversikt over erstatningsretten, 2002, ISBN: 8249608003.  
Lovsamling (1687 – 2010), utgitt av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Studentutgave, nyeste utgave. ISBN : 987-82-450-1115-9

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell3DagerA-F100Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer4 timer per uke på timeplanen
Individuell150Timer5 timer per uke
Individuell veiledning30Timer1 time per uke
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:4 timer per uke på timeplanen
Aktivitet:Individuell
Varighet:150
Varighetstype:Timer
Kommentar:5 timer per uke
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:30
Varighetstype:Timer
Kommentar:1 time per uke
Godkjent av: 
Helge Olav Nygard