JJ2032 Sjørett med havrett

Emnekode: 
JJ2032
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i maskinfag
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2016 Vår
2017 Vår
2018 Vår
2019 Vår
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2016 Vår
2017 Vår
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste: 
JJ1011 Operasjonell rett
Om emnet

Grunnet Covid19 pandemien våren 2020 ble alle emner ved FHS lagt om til distribuert/digitalisert undervisning. Denne tilstanden varte i større og mindre grad frem til 7. mai hvor enkelte emner og studentgrupper fikk noe mer tilgang til fysisk/ordinær undervisning.

Som et emne under emnegruppene rettsfag og maritime fag, skal emnet sjørett m/havrett understøtte den overordnede hensikten ved at offiserene etter endt emneutdanning skal kunne anvende og etterleve relevante bestemmelser fra maritim lovgivning, sjørettslig regulering og grunnleggende havrett (basert på konvensjoner, lover og rettsregler), i fremtidige tjenestesituasjoner innen offisersprofesjonen. Emnet skal utruste offiserene med de kunnskapene, ferdighetene og holdningene innen emnet som er nødvendige for å kunne utøve offisersprofesjonen i fred, krise og krig på en reflektert, begrunnet og ansvarlig måte. Emnet skal videre kvalifisere og sertifisere offiserene for å kunne løse maritimt sertifikat som henholdsvis dekksoffiser klasse 1 (D1), eller maskinoffiser klasse 1 (M1).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • Bred og grunnleggende kunnskap om de grunnleggende internasjonale sjørettslige reglene for sjøtransport, handelstrafikk med skip – og sivil skipsfart (shipping) slik disse er nedfelt i internasjonale traktater og konvensjoner, samt kunnskap om tilsvarende internrettslig norsk maritim lovgivning.
 • Bred og grunnleggende kunnskap om de viktigste rettssetningene og rettsprinsippene i havretten (basert på internasjonale folkerettslige traktater og konvensjoner) som regulerer rettigheter til, og plikter forbundet med bruk av havet. 
 • Kunnskaper til å kunne ivareta sitt konvensjonsbaserte og funksjonsrettede maritime sertifikatansvar – som henholdsvis dekksoffiser klasse 1 (D1) – og maskinoffiser klasse 1 (M1) i h t IMO’s STCW-konvensjon av 7/7-1978, i kraft fra 28/4-1984, som endret i 1995 og 2010 (STCW-kode: A-II/1 og A-II/2 – eller A-III/1 og A-III/2) med STCW-funksjon: Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt- og ledelsesnivå).
 • Kunnskaper som grunnlag for senere å kunne oppdatere, eventuelt utvide sine kunnskaper innenfor emneområdet

Ferdigheter

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning kan offiseren:

 • anvende på enklere tilfeller, de mest relevante og grunnleggende internasjonale sjø- og havrettslige regler for lovlig bruk, operasjon og drift, samt for ivaretakelse av sikkerheten, ved bruk av skip samt gjeldende ansvarsregler i skipsfart - slik disse er nedfelt i sjø- og havrettslige traktater og konvensjoner
 • anvende grunnleggende rettssetninger (nasjonale lover og regler) på enklere rettslige problemstillinger i ulike tjenestesituasjoner innen offisersprofesjonen i fred, krise og krig – innen sjørett og skipsfart – samt innen folkerettens havrett (dvs. havretten).
 • vurdere enklere konkrete rettsspørsmål i sjørettslig – henholdsvis i havrettslig sammenheng, - med særlig vekt på korrekt handlemåte i enklere situasjoner
 • anvende faglig kunnskap om relevante rettssetninger på enklere praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede, reflekterte og ansvarlige valg i ulike tjenestelige sammenhenger innenfor emneområdene
 • reflektere over egen rettslige vurderings- og ivaretakelsesevne innen emneområdene og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til relevant rettslig informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en grunnleggende rettslig problemstilling
 • på grunnleggende måte beherske relevante faglige uttrykk og uttrykksformer innen overnevnte emneområder

Generell kompetanse

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser kan:

 • anvende sin grunnleggende innsikt i relevante fag- og tjenesterelaterte rettslige problemstillinger innen emnets rettsområder
 • kan planlegge og gjennomføre enklere, men varierte tjenesteoppgaver, presentasjoner og prosjekter innen emnet, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med juridiske og etiske krav og retningslinjer  
 • formidle og presentere grunnleggende, men sentralt fagstoff om ulike rettslige regler og prinsipper, grunnbegreper, problemstillinger og løsningsforslag både skriftlig og muntlig samt individuelt og i grupper
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor emneområdet og gjennom dette bidra til utvikling av en forsvarlig praksis innen emneområdet
 • ivareta de funksjonsrettede krav som stilles innen emneområdet (sjørett og maritim lovgivning) for å kunne løse aktuelt maritimt sertifikat – som henholdsvis dekksoffiser klasse 1 (D1) – og maskinoffiser klasse 1 (M1) i h t IMO’s STCW-konvensjon av 7/7-1978, i kraft fra 28/4-1984, som endret i 1995 og 2010 (STCW-kode: A-II/1 og A-II/2 – eller A-III/1 og A-III/2) med STCW-funksjon:    Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt- og ledelsesnivå)
 • oppdatere sin faglige innsikt i f t fremtidige endringer i gjeldende lover og regler innen emnets rettsområder
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jf. Sjøforsvarets utdanningsprogrammer GOU punkt 2.13. Dette skal være uttrykt i alle emnebeskrivelser.

Arbeidsmåter skal involvere og aktivisere studenten.

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres samlet i henholdsvis semester IV for kadetter til operativ bransje (OM 2), og i semester VI for kadetter til teknisk bransje (M-M 3). Undervisningen foregår i veksling mellom undervisning, veiledning og selvstudium. Hvert semester inneholder normalt ca. 15 undervisningsuker med 4 timer undervisning/forelesninger i plenum pr undervisningsuke, for de viktigste delemner av emnets pensum. Totalt ca. 60 undervisningstimer over semesteret. Selvstudium forutsetter ukentlig arbeid med løsning og innlevering av kontrolloppgaver - enkeltvis eller i grupper – for innlevering til kontroll, og senere samkjøring mot utgitt fasit innen de viktigste kapitlene i h t pensumlitteraturen, som beskrevet under.

Emnet bygger videre og forutsetter tidligere gjennomført emneuke/delemne i ,,Havrett og suverenitetshevdelserett” i semester II (felles offisersår/GOU.1) – samt på gjennomført og bestått eksamen i emnet ,,Operasjonell rett 1 + 2” i semestrene I og II (felles offisersår/GOU.1).

Fremstilling til eksamen i emnet forutsetter at gitte pålegg om innlevering av angitte kontrolloppgaver er utført og innlevert på en tilfredsstillende måte – av den enkelte kadett.  Delemnet skal faglig sett tilfredsstille og munne ut i å dekke de faglige og funksjonelle krav som stilles (innen sjørett og maritim rett/lovgivning) for å kunne løse maritime sertifikater (i h t STCW)– som angitt over.  

Emnet koordineres mot andre emner innenfor seksjonene for henholdsvis sjømakt og sikkerhetspolitikk og lederskap/lederutvikling ved SOL-avd.  – og mot øvrig undervisning innen nautiske emner ved NAV.KOMP./Nautisk avd. ved SKSK.

Arbeidsmåter

 • Forelesninger/fellesundervisning: Forelesinger, klasseromsundervisning og teorigjennomgang i plenum for hele kadettkullet (begge klasser: OM 2 + M-M 3)
 • Veiledningstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med egenstudium av teori samt besvarelser av ulike oppgaver, herunder kapittelvise kontrolloppgaver – enkeltvis – eller i grupper på inntil 3 kadetter pr. gruppe
 • Gruppearbeid/oppgaveløsning: Kadetter forbereder, gjennomgår og presenterer enkeltvis eller gruppevis utvalgte og tildelte oppgaver fra pensum for resten av klassen/kullet, i klasserom/plenum
 • Faglige diskusjoner i og utenfor klasserom

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse på forelesninger/fellesundervisning
 • Obligatorisk innlevering – innen gitte tidsfrister – av ulike kapittelvise kontrolloppgaver i h t overstående  
 • Noen lagsvise presentasjoner av utvalgte og tildelte oppgaver fra deler av pensum besvares/fremføres av kadetter enkeltvis eller i mindre grupper.
 • Selvstendig selvstudiumsarbeid med teoripensum, uavhengig av og/eller som ledd i arbeid med skriftlige innleveringer, pensumgjennomgang - eller utpekte presentasjonsoppdrag
Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent fagråd Sjømakt og Lederutvikling, 22.02.2013

Supplerende opplysninger

STCW-kode:

 • A-II/1 og A-II/2
 • A-III/1 og A-III/2

STCW-funksjon: Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt- og ledelsesnivå

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell12TimerA-F 100%Not required Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig. Skriftlig individuell hjemmeeksamen med hjelpemidler med en varighet på 12 timer i semester VI.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:12
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.
Hjelpemidler: Skriftlig individuell hjemmeeksamen med hjelpemidler med en varighet på 12 timer i semester VI.
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger60Timer
Individuell veiledning30Timer
Individuell60Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:60
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:30
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:60
Varighetstype:Timer
Kommentar: