JJ1011 Operasjonell rett

Emnekode: 
JJ1011
Studieprogram: 
Kvalifiseringskurs SKSK
Credits: 
6
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Som et emne under emnegruppen rettsfag, skal emnet operasjonell rett understøtte den overordnede hensikten ved at offiserene etter endt emneutdanning skal kunne anvende og etterleve relevante operasjonelle rettssetninger innen delemnene folkerett/krigens folkerett, samt innen militær straffe- og disiplinærrett (konvensjoner, lover og rettsregler) i fremtidige tjenestesituasjoner innen offisersprofesjonen. Emnet skal utruste offiserene med de kunnskapene, ferdighetene og holdningene innen emnet (delemnene) som er nødvendige for å kunne utøve offisersprofesjonen i fred, krise og krig på en reflektert, begrunnet og ansvarlig måte.

Læringsutbytte

Kunnskap

Delemne Operasjonell rett 1 - Folkerett, militær folkerett, krigens folkerett:

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • Bred og grunnleggende kunnskap om de grunnleggende internasjonale humanitærrettslige regler for lovlig krigføring samt gjeldende beskyttelsesregler i krig slik disse er nedfelt i folkerettslige traktater og konvensjoner
 • Bred og grunnleggende kunnskap om de viktigste rettssetningene og rettsprinsippene (basert på internasjonale folkerettslige traktater og konvensjoner) som regulerer bruk av militær makt, slik at offiserene på selvstendig grunnlag kan redegjøre for bakgrunnen for og formålet med disse rettssetningene og rettsprinsippene – samt kan anvende disse i enklere tilfeller

Delemne Operasjonell rett 2 - Militær straffe- og disiplinærrett:

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • Bred og grunnleggende kunnskap om de viktigste strafferettslige regler og - prinsipper (basert på nasjonale lover og rettsregler) samt rettssikkerhetsaspekter, som regulerer bruken av henholdsvis strafferettslige sanksjoner og disiplinære forføyninger
 • Bred, grunnleggende og videregående kunnskap om hovedlinjene innen strafferett, samt militær straffe- og disiplinærrett
 • Videregående kunnskap om straffe- og disiplinærrett, slik at offiseren skal kunne takle disiplinære og strafferettslige forhold som de møter i tjenesten. De skal kunne gjennomføre en rask, men forsvarlig saksbehandling av disiplinærsaker på avdelings- og fartøysnivå eller tilsvarende

Felles for Operasjonell rett 1 og 2:

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • Grunnlag for senere å kunne oppdatere, eventuelt utvide sin kunnskap innenfor emneområdet

Ferdigheter

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning kan offiseren:

 • Anvende på enklere tilfeller, de mest relevante og grunnleggende internasjonale humanitærrettslige regler for lovlig krigføring, bruk av militær makt samt gjeldende beskyttelsesregler i krig - slik disse er nedfelt i folkerettslige traktater og konvensjoner
 • Anvende grunnleggende rettssetninger (lover og regler) på enklere rettslige problemstillinger i ulike tjenestesituasjoner innen offisersprofesjonen i fred, krise og krig – innen folkerett/militær folkerett/krigens folkerett – samt innen strafferett/militær strafferett/disiplinærrett
 • Vurdere enklere konkrete rettsspørsmål i folkerettslig – henholdsvis i straffe- og disiplinærrettslig sammenheng, - med særlig vekt på korrekt handlemåte i enklere situasjoner
 • Anvende faglig kunnskap om relevante rettssetninger på enklere praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede, reflekterte og ansvarlige valg i ulike tjenestelige sammenhenger innenfor emneområdene
 • Reflektere over egen rettslig/disiplinær vurdering og justere denne under veiledning
 • Finne, vurdere og henvise til relevant rettslig informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en grunnleggende rettslig problemstilling
 • På grunnleggende måte beherske relevante faglige uttrykk og uttrykksformer innen overnevnte emneområder

Generell kompetanse

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser kan:

 • Anvende sin grunnleggende innsikt i relevante fag- og tjenesterelaterte rettslige problemstillinger innen emnets rettsområder
 • Kan planlegge og gjennomføre enklere men varierte tjenesteoppgaver, presentasjoner og prosjekter innen emnet, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med juridiske og etiske krav og retningslinjer
 • Formidle og presentere grunnleggende, men sentralt fagstoff om ulike rettslige regler og prinsipper, grunnbegreper, problemstillinger og løsningsforslag både skriftlig og muntlig samt individuelt og i grupper
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av en forsvarlig praksis innen emneområdet
 • Forestå enklere saksbehandling – samt en rask, men forsvarlig saksbehandling/praksis i straffe- og disiplinærsaker i Forsvaret på fartøys- og avdelingsnivå
 • Oppdatere sin faglige innsikt i f t fremtidige endringer i gjeldende lover og regler innen emnets rettsområder
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres som 2 stk atskilte delemner – (opsrett 1 og opsrett 2) over 2 semestere (semester I + II), slik: Semester I (ops.rett 1/folkerett) og semester II (militær straffe- og disiplinærrett). Undervisningen foregår i veksling mellom undervisning, veiledning og selvstudium. Hvert semester inneholder normalt ca. 15 undervisningsuker med 3 timer undervisning pr undervisningsuke. Totalt ca 45 undervisningstimer over ett semester = ca 90 undervisningstimer over 2 semestre.

Emnet bygger videre på og forutsetter tidligere gjennomført og bestått emne/tilsvarende i militærrett/militær folkerett/krigens folkerett – og eller disiplinærrett på GBU-utdanningsnivå. Fremstilling til eksamen i delemne 1 (opsrett 1/folkerett) som gjennomføres i semester I og II forutsetter dessuten gjennomført og bestått 2 stk e-læringskurser i Krigens folkerett (Kurs 1 og 2) på Forsvarets Opplæringsportal ikke senere enn 1 kalenderår forut for eksamensdagen.

Delemne 1 (ops.rett 1/folkerett) skal faglig sett munne ut i å dekke de faglige krav som stilles til kategorien ”offiserer” i h t STANAG 2449 ”Training in the Law of Armed Conflict” Annex D.

Emnet koordineres mot andre emner innenfor seksjonene for henholdsvis sjømakt og sikkerhetspolitikk og lederskap/lederutvikling ved SOL-avd. i henholdsvis semester I og II. I semester I (høstsemesteret) koordineres og gjennomføres delemne 1 (ops.rett 1/folkerett) tidvis mot øvrige fagmiljøer og sammen med øvrige fagmiljøer i SOL-avd. under ”ØVELSE HARVEST”.

Arbeidsmåter 

 • Forelesninger/fellesundervisning: Forelesinger og teorigjennomgang i plenum for hele kadettkullet
 • Veiledningstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med egenstudium av teori, besvarelser av oppgaver, samt arbeid med elektroniske og nettbaserte e-læringskurser i krigens folkerett
 • Gruppearbeid/lagsarbeid/oppgaveløsning: Kadetter forbereder, gjennomgår og presenterer lagsvis utvalgte og tildelte oppgaver fra pensum for resten av klassen/kullet, i klasserom/plenum
 • Faglige diskusjoner i og utenfor klasserom
 • Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr. rammeplan for SKSK 1 punkt 5.1.3.
Pensum

Operasjonell rett 1 - Folkerett, militær folkerett, krigens folkerett:

 • Arne Willy Dahl: Håndbok i militær folkerett, (Cappelen Akademisk Forlag) 2. utg. (2008) – ISBN: 82-02-23103-5. Del A – J, med særlig vekt på del A – F, herunder spesiell vekt på del B
 • Egill Aarø: Sjøkrigsskolens kompendium i folkerett (2001)
 • Nettbasert eller utdelt skriftlig/trykket: Tekster til utvalgte folkerettslige traktat- og konvensjonstekster
 • Forsvarets Opplæringsportal: KRIGENS FOLKERETT (Kurs 1, Grunnleggende kurs – kurs for alt personell) – og (Kurs 2, Videregående kurs – kurs for personell med lederansvar)

 

Operasjonell rett 2 - Militær straffe- og disiplinærrett:

 • Jon Atle NJØSEN: Kompendium i militær strafferett (1995), - for tiden under revisjon til nytt lesehefte til bruk i undervisning i militær strafferett (v/ OK L. P. Holm)
 • Tjenestereglement for Forsvaret (TFF GR 56) DISIPLINÆR- OG STRAFFESAKER – DISIPLINÆRREGLEMENT FOR FORSVARET
 • FORSVARSSJEFENS (FSJ) DIREKTIV FOR FORSVARETS RUSMIDDELFOREBYGGENDE ARBEID (nyeste utgave 9 sept 2009)
 • Særtrykk av/tekstsamling bestående av:
  • 1) Alminnelig borgerlig straffelov (av 22. mai 1902 nr 10)
  • 2) Militær straffelov (av 22. mai 1902 nr 13)
  • 3) Straffeprosesslov (lov om rettergangsmåten i straffesaker) av 22. mai 1981 nr 25
  • 4) Militær politimyndighetslov (av 20.mai 1988 nr 32)
  • 5) Militær disiplinærlov (av 20.mai 1988 nr 33)
  • 6) Alminnelig borgerlig straffelov (av 2005) – ikke i satt i kraft