ING3510 Cyberoperasjoner

Emnekode: 
ING3510
Kursnavn på engelsk: 
Cyberspace Operations
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Emneansvarlig: 
Mass Soldal Lund
Om emnet

Studentene får innføring i cyberoperasjoner, med hovedfokus på taktikker, teknikker og prosedyrer for defensive cyberoperasjoner. Emnet gjør studentene i stand til å utøve førstelinjes forsvar av militære avdelinger mot angrep i cyberdomenet. Det legges vekt på praksis i undervisningen.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon, ING1506 Datakommunikasjon, ING2503 Informasjonssikkerhet, ING1503 Programmering og digitalteknikk, ING1507 Datamaskinarkitektur, ING2504 Operativsystemer og ING3508 Militær informasjonsinfrastruktur

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Alle vurderinger i emnet må bestås. Ved stryk gjennomføres kontinuasjon i den vurderingen kandidaten har strøket i. Det gis en samlet bokstavkarakter A-F i emnet, basert på vekting av desimalkarakterer fra tre delvurderinger som angitt nedenfor.

Emnets temaer

 • Sikkerhetsmessig overvåking
 • Taktikker, teknikker og prosedyrer for håndtering av cyberangrep
 • Sårbarhetskartlegging
 • Penetrasjonstesting 
 • Digital etterforskning
 • Analyse av ondsinnet programvare
 • Prosjekt i defensive cyberoperasjoner
Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan:

 • forklare virkemåten og samspillet mellom de tekniske mekanismene som benyttes i forbindelse med defensive cyberoperasjoner, og sammenhengen med prinsippene for en forsvarbar informasjonsinfrastruktur (INI)
 • forklare hva sikkerhetsmessig overvåkning, sårbarhetskartlegging, penetrasjonstesting, digital etterforskning og analyse av ondsinnet programvare går ut på, og anvendelsen av dette i et teknisk og taktisk perspektiv
 • beskrive hovedprinsippene for håndtering av cyberangrep

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beherske verktøy og teknikker for sikkerhetsmessig overvåking, herunder overvåking av nettverk og endesystemer.  
 • anvende verktøy og teknikker for sårbarhetskartlegging, penetrasjonstesting, digital etterforskning og analyse av ondsinnet programvare

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • oppnå og formidle en grunnleggende bevissthet om situasjonen i cyberdomenet
 • rådgi militære sjefer om pro- og reaktive tiltak for å sikre en forsvarbar informasjonsinfrastruktur
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, prosjektarbeid og Øvelse Cyberingeniør.

  Sensorordning

  Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

  Pensum

  Pensum oppgis ved emnets start.

  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  ProsjektoppgaveGruppe 1SemesterA-F30%Not requiredRapport basert på laboratorieoppgaverAlle
  Skriftlig eksamenIndividuell2TimerA-F30%Not requiredUtvalgte deler av Læringsutbytte, pensum for eksamen oppgis i god tid før eksamen.Ingen
  FordypningsoppgaveGruppe1SemesterA-F40%Not requiredFordypningsoppgave innenfor fagområde.Alle
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Prosjektoppgave
  Gruppering:Gruppe
  Varighet: 1
  Varighetstype:Semester
  Karakterskala:A-F
  Andel:30%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Rapport basert på laboratorieoppgaver
  Hjelpemidler:Alle
  Vurderingsform:Skriftlig eksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:2
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel:30%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Utvalgte deler av Læringsutbytte, pensum for eksamen oppgis i god tid før eksamen.
  Hjelpemidler:Ingen
  Vurderingsform:Fordypningsoppgave
  Gruppering:Gruppe
  Varighet:1
  Varighetstype:Semester
  Karakterskala:A-F
  Andel:40%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Fordypningsoppgave innenfor fagområde.
  Hjelpemidler:Alle
  Forfattere: 
  Mass Soldal Lund