ING3510 Cyberoperasjoner

Emnekode: 
ING3510
Kursnavn på engelsk: 
Cyberspace Operations
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Mass Soldal Lund
Espen Flydahl
Om emnet

Studentene får innføring i cyberoperasjoner, med hovedfokus på taktikker, teknikker og prosedyrer for defensive cyberoperasjoner. Emnet gjør studentene i stand til å utøve førstelinjes forsvar av militære avdelinger mot angrep i cyberdomenet. Det legges vekt på praksis i undervisningen.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon, ING1506 Datakommunikasjon, ING2503 Informasjonssikkerhet, ING1503 Programmering og digitalteknikk, ING1507 Datamaskinarkitektur, ING2504 Operativsystemer og ING3508 Militær informasjonsinfrastruktur

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Alle vurderinger i emnet må bestås. Ved stryk gjennomføres kontinuasjon i den vurderingen kandidaten har strøket i. Det gis en samlet bokstavkarakter A-F i emnet, basert på vekting av desimalkarakterer fra tre delvurderinger som angitt nedenfor.

Emnets temaer

 • Doktriner, direktiver og instrukser for cyberoperasjoner
 • Sikkerhetsmessig overvåking
 • Taktikker, teknikker og prosedyrer for håndtering av datanettverksangrep
 • Sårbarhetskartlegging
 • Penetrasjonstesting  
 • Digital etterforskning
 • Analyse av ondsinnet programvare
 • Prosjekt i defensive cyberoperasjoner
Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan:

 • beskrive hovedtrekkene i doktriner, direktiver og instrukser for cyberoperasjoner
 • forklare virkemåten og samspillet mellom de tekniske mekanismene som benyttes i forbindelse med defensive cyberoperasjoner, og sammenhengen med prinsippene for en forsvarbar informasjonsinfrastruktur (INI)
 • forklare hva sikkerhetsmessig overvåkning, sårbarhetskartlegging, penetrasjonstesting, digital etterforskning og analyse av ondsinnet programvare går ut på, og anvendelsen av dette i et teknisk, taktisk, juridisk og etisk perspektiv
 • beskrive hovedprinsippene for håndtering av cyberangrep i fred, krise og krig

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beherske verktøy og teknikker for sikkerhetsmessig overvåking
 • anvende verktøy og teknikker for sårbarhetskartlegging, penetrasjonstesting, digital etterforskning og analyse av ondsinnet programvare

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • oppnå og formidle en grunnleggende bevissthet om situasjonen i cyberdomenet
 • rådgi militære sjefer om pro- og reaktive tiltak for å sikre en forsvarbar informasjonsinfrastruktur
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid og ekskursjon.

 

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
 • Mass Soldal Lund. Notat om doktrinegrunnlaget for cyberoperasjonar
 • Robin Ruefle et al. Computer Security Incident Response Team Development and Evolution. IEEE Security & Privacy, 12(5): 16-26, 2014.
 • Richard Bejtlich. The Practice of Network Security Monitoring. No Starch Press, 2013.
 • Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord, Andrew Green. Principles of Incident Response & Disaster Recovery, 2nd edition. Course Technology, 2014. Kapittel 4–8
 • Paul Cichonski et al. Computer Security Incident Handling Guide. NIST Special Publication 800-61, Rev. 2.
 • Patrick Engebretson. The Basics of Hacking and Penetration Testing, second edition. Syngress, 2013.
 • André Årnes (red.). Digital Forensics. Wiley, 2018. Kapittel 2
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Fordypningsoppgave-1SemesterProsent30%Not requiredGruppebasert oppgave som dekker første del av emnet. Minimum karakter 4 av 10 for å bestå.Alle
Skriftlig skoleeksamenIndividuell2TimerProsent30%Not requiredIndividuell deleksamen som dekker andre del av emnet. Minimum karakter 4 av 10 for å bestå.Ingen
Prosjektoppgave-1SemesterProsent40%Not requiredGruppebasert prosjekt i defensive cyberoperasjoner som dekker helheten i emnet. Minimum karakter 4 av 10 for å bestå.Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Fordypningsoppgave
Gruppering:-
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Prosent
Andel:30%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Gruppebasert oppgave som dekker første del av emnet. Minimum karakter 4 av 10 for å bestå.
Hjelpemidler:Alle
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:30%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Individuell deleksamen som dekker andre del av emnet. Minimum karakter 4 av 10 for å bestå.
Hjelpemidler:Ingen
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Prosent
Andel:40%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Gruppebasert prosjekt i defensive cyberoperasjoner som dekker helheten i emnet. Minimum karakter 4 av 10 for å bestå.
Hjelpemidler:Alle
Forfattere: 
Espen Flydahl