ING3509 Militære IKT-systemer

Emnekode: 
ING3509
Kursnavn på engelsk: 
Military ICT Systems
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Ida Marie Frøseth
Espen Flydahl
Om emnet

Gjennom emnet blir studentene i stand til å planlegge, etablere, tilpasse, drifte og beskytte militære informasjons- og kommunikasjonssystemer. Undervisningen fokuserer på de tekniske aspektene ved militær anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknlogi, og har stort innslag av praksis.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon, ING1506 Datakommunikasjon, ING2506 Telekommunikasjon, ING2503 Informasjonssikkerhet, ING1503 Programmering og digitalteknikk ING1507 Datamaskinarkitektur, ING2504 Operativsystemer, INGTS401 Telekommunikasjon og ING3508 Militær informasjonsinfrastruktur

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

Alle vurderinger i emnet må bestås. Ved stryk gjennomføres kontinuasjon i den vurderingen kandidaten har strøket i. Det gis en samlet bokstavkarakter A-F i emnet, basert på vekting av desimalkarakterer fra tre delvurderinger.

Emnets temaer

 • Virtualisering og Cloud Computing
 • Sentrale standarder for militære IKT-tjenester
 • Grunnprinsipper for design av sikre plattformer
 • Sentrale kjerne- og funksjonsvise tjenester på en taktisk plattform
 • Distribuerte systemer
 • Forsvarets IP-baserte nettverk
 • Forsvarets taktiske kommunikasjonsnoder (TKN), mobile nettverksenheter og krypteringsløsning for IP-baserte tjenester
 • Doktriner og konsepter for anvendelse av IKT-løsninger i militære operasjoner på taktisk nivå
 • Interoperabilitet og Federated Mission Networking (FMN)
 • Hackathon/prosjekt i utvikling av konsept for bruk av IKT i militære avdelinger
Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten kan:

 • Forklare sentrale avveininger og særhensyn ved design og dimensjonering av militære IKT-systemer
 • Forklare begrepet interoperabilitet i nasjonal og alliert sammenheng og gi eksempler på tekniske løsninger og utfordringer som Forsvaret står overfor innen dette området
 • Forklare muligheter og begrensninger tilknyttet til Forsvarets ulike deployerbare og taktiske kommunikasjonsløsninger
 • Gjengi hvilke sentrale verktøy og prosedyrer som brukes for administrasjon og driftsmessig overvåkning av Forsvarets IKT-systemer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Bidra til utarbeidelse av konsept for bruk av IKT i militære avdelinger på taktisk nivå
 • Bidra til planlegging av samband i militære operasjoner på taktisk nivå
 • Konfigurere og drifte deployerbar og taktisk kommunikasjonsinfrastruktur
 • Konfigurere og drifte militære IT-plattformer med tilhørende tjenester til bruk i militære operasjoner på taktisk nivå
 • Automatisere enkle driftsoppgaver

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Bidra til IKT-relaterte operative plan- og beslutningsprosesser, samt prosesser for utvikling av trening og øving, materiell, undervisning og interoperabilitet
 • Formidle sine kunnskaper og erfaringer med andre innenfor eget fagfelt på en hensiktsmessig måte, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe
 • Fungere som rådgiver for militære beslutningstakere med tanke på bruk og utnyttelse av IKT-systemer
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid, hackathon/prosjekt og ekskursjon.

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Siste utgave av:

Ida Marie Frøseth og Anders Fongen. Kompendium om militære IKT-systemer

Diverse designdokumenter og driftshåndbøker for Forsvarets IKT-systemer

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Fordypningsoppgave- 1SemesterProsent40%Not requiredGruppebasert fordypningsoppgave som dekker første del av emnet. Minimum 40% for å bestå.Alle
Skriftlig skoleeksamenIndividuell2TimerProsent30%Not requiredIndividuell deleksamen som dekker andre del av emnet. Minimum 40% for å bestå.Ingen
Prosjektoppgave-1SemesterProsent30%Not requiredGruppebasert prosjektoppgave som dekker helheten i emnet. Minimum 40% for å bestå.Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Fordypningsoppgave
Gruppering:-
Varighet: 1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Prosent
Andel:40%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Gruppebasert fordypningsoppgave som dekker første del av emnet. Minimum 40% for å bestå.
Hjelpemidler:Alle
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:30%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Individuell deleksamen som dekker andre del av emnet. Minimum 40% for å bestå.
Hjelpemidler:Ingen
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Prosent
Andel:30%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Gruppebasert prosjektoppgave som dekker helheten i emnet. Minimum 40% for å bestå.
Hjelpemidler:Alle
Forfattere: 
Espen Flydahl
Ida Marie Frøseth