ING3508 Militær informasjonsinfrastruktur

Emnekode: 
ING3508
Kursnavn på engelsk: 
Military Information Infrastructure
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
5
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Espen Flydahl
Om emnet

Studentene får innføring i militære informasjonsinfrastrukturers oppbygning og utvikling, og hvordan disse kan forsvares. Utvalgte deler av Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI) nyttes som referansesystem. I løpet av emnet vil studentene designe, implementere, drifte og anvende militær INI, med hovedfokus på taktisk nivå.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon, ING1506 Datakommunikasjon, ING2506 Telekommunikasjon, og ING2503 Informasjonssikkerhet

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

For å kunne gå opp til eksamen må alle obligatoriske øvinger være bestått

Emnets temaer

 • Digitaliseringen av militær virksomhet i et historisk perspektiv
 • INI-definisjoner
 • NATOs arkitekturrammeverk og C3-taksonomi
 • INI-relaterte konsepter, doktriner og direktiver
 • Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur og sikre plattformer
 • Roller, ansvar og myndighet for drift og forvaltning av Forsvarets og NATOs INI
 • Designprinsipper for forsvarbar INI
 • Militær planprosess for IKT-tjenesteleveranser
 • Utvalgte applikasjoner, plattformer, nettverkskomponenter og sikkerhetsmekanismer brukt i Forsvaret
 • Praksis på implementasjon og drift av en forsvarbar INI for militære avdelinger på taktisk nivå

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan:

 • Beskrive hvordan historisk utvikling innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi har påvirket hvordan militære operasjoner planlegges, ledes og gjennomføres
 • Gjøre rede for hovedtrekk i sentrale INI-relaterte konsepter, doktriner og direktiver
 • Beskrive hensikten bak og oppbygning av arkitekturrammeverk og taksonomi for militær INI
 • Beskrive oppbygningen av Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur og forklare hvilke tjenester som kan leveres via denne
 • Liste sentrale IKT-plattformer som nyttes i Forsvarets og deres bruksområder
 • Beskrive roller, ansvar og myndighet innen drift og forvaltning av Forsvarets og NATOs INI
 • Gjøre rede for nåværende og fremtidige organisatoriske og teknologiske utfordringer og muligheter relatert til Forsvarets INI
 • Forklare prinsipper for forsvarbar INI

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Bidra til planlegging/design av forsvarbar INI til militære avdelinger på taktisk nivå
 • Bidra til implementasjon og drift av forsvarbar INI til en militær avdeling på taktisk nivå

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Forklare hvordan militære operasjoner er avhengig av en fungerende INI
 • Bidra konstruktivt inn i operative plan- og beslutningsprosesser, samt til utvikling av organisasjon, trening og øving, materiell, ledelse, undervisning og interoperabilitet
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, obligatoriske øvinger, laboratoriearbeid og praksisarenaer.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole

Pensum

Siste utgave av følgende:

Espen Flydahl, Kompendium om militær informasjonsinfrastruktur

Utdrag fra: L.C. Miller, Cybersecurity Survival Guide, Palo Alto Cybersecurity Academy

Forelesningsnotater fra kurset «Nettverk rolle 1», Cyberforsvarets våpenskole

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger22Not requiredObligatoriske øvinger med teoretiske og praktiske oppgaver
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Obligatoriske øvinger med teoretiske og praktiske oppgaver
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell5TimerA-F Not required Ingen hjelpemidler tillatt
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Ingen hjelpemidler tillatt
Forfattere: 
Espen Flydahl