ING3507 Cyberkontekst

Emnekode: 
ING3507
Kursnavn på engelsk: 
Cyber context
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Ida Marie Frøseth
Om emnet

Hensikten med emnet er å utvikle studentenes helhetlig forståelse av cyberdomenet. Studentene skal selv utforske og lage en workshop eller case-studie med fokus på cybermakt. Emnet skal tilføre studentene forståelse og styringsgrunnlag i en socio-cyber kontekst.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørense profesjon og ING3501 Rolle og kommunikasjon 1.

Spesielle forhold ved vurderingene

Stryk i faget er stryk på totalkarakter. Evt kontinuasjon gjennomføres som muntlig eksamen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • beskrive internasjonale aktører, systemer, interesser og virkemidler i cyberdomenet.
 • beskrive militærmaktens anvendelse av cyberdomenet i fred, krise og krig.
 • beskrive forskjellige type aktører i cyberspace og betydning for militære operasjoner og internasjonalt samarbeid.
 • forklare profesjonen som cyberingeniør i en nasjonal og internasjonal kontekst.
 • forklare kapasiteter, roller og utvikling av alliert og fiendtlig cyberkapasiteter. 
 • beskrive det folkerettslige rammeverket som regulerer staters rett til bruk av cybermakt (Jus ad bellum).
 • forklare hvordan egen avdeling og egne operasjoner kan skjermes fra motstanderes cyber- og påvirkningsoperasjoner.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • kommunisere effektivt, skriftlig og muntlig om taktiske, operative og strategiske faktorer relatert til deres arbeidsoppgave i cyberdomenet tilpasset ulike mottakere.
 • planlegge, lede og gjennomføre en work-shop eller et case-study.
 • anvende kunnskap om cyberdomenet og sikkerhetspolitikk for å foreta begrunnede valg i de deler av den cybermilitære virksomhet studenten selv er en del av, på et etisk og folkerettslig forsvarlig grunnlag.
 • gi konteksttilpasset anbefaling til operativ sjef på bakgrunn av status i cyberdomenet i den hensikt å bevare operativ handlefrihet i alle operasjonsdomener.
 • anvende kunnskap om muligheter og begrensninger det kognitive- og cyberdomenet har på militære operasjoner på taktisk nivå, samt kjenne til muligheter og begrensninger ved ulike ledelsessystemer.
 • lese og forstå ulike teorier og anvende ulike tilnærmingsmåter når de  skal vurderer og velger ut relevant faglitteratur til egne undersøkelser og presentasjoner.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • formidle kunnskap om cybermakt til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norst og engelsk, og bidra til å synliggjøre cybermaktens betydning og konsekvenser. 
 • reflektere over egen faglig utøvelse, alene, i team og i en tverrfaglig sammenheng, og tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. 
 • bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaring med andre. 
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, gruppe-/plenumsdiskusjoner, praksis gjennom workshop eller case-studier som krever tverrfaglig integrasjonen av kunnskap og ferdigheter.

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Oppgis ved oppstart i emnet

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell prosjektbeskrivelseIndividuell 1SemesterA-F 20%Not requiredSkriftlig fremdriftsrapportAlle
Individuell prosjektbeskrivelseIndividuell1SemesterA-F10%Not requiredMuntlig fremdriftrapportAlle
Individuell prosjektbeskrivelseIndividuell1SemesterA-F20%Not requiredSkriftlig fremdriftsrapportAlle
ProsjektoppgaveGruppe1SemesterA-F50%Not requiredGjennomføring av WorkshopAlle
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell prosjektbeskrivelse
Gruppering:Individuell
Varighet: 1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel: 20%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Skriftlig fremdriftsrapport
Hjelpemidler:Alle
Vurderingsform:Individuell prosjektbeskrivelse
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:10%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Muntlig fremdriftrapport
Hjelpemidler:Alle
Vurderingsform:Individuell prosjektbeskrivelse
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:20%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Skriftlig fremdriftsrapport
Hjelpemidler:Alle
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:50%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Gjennomføring av Workshop
Hjelpemidler:Alle
Forfattere: 
Ida Marie Frøseth