ING3505 Statistikk og økonomi

Emnekode: 
ING3505
Kursnavn på engelsk: 
Statistics and economics
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Høst
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Høst
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
NTNU/Gjøvik
Rune Sletmo
Geir Arne Bunde
Om emnet

Diskret matematikk gir studentene kjennskap til og forståelse for en del begreper og problemstillinger innen mengdelære og kombinatorikk, noe som bidrar til logisk og analytisk problemløsning innen ingeniørvirksomhet i Forsvaret. 
Statistikk vil gi en innføring i grunnleggende begreper og metoder i beskrivende statistikk, sannsynlighetsberegning, fordelinger og statistisk metodelære. Dette gir et grunnlag som bidrar til forståelse av informasjonsbehandling, samt hvordan statistiske metoder kan benyttes til planlegging, kontroll og i tolknings- og beslutningsfaser. 
Økonomidelen av emnet skal gi studentene en innføring i grunnleggende økonomiske begreper og beslutningsmodeller, samt gi studentene økonomisk forståelse. Dette danner grunnlaget for å drive virksomhet i Forsvaret på en forsvarlig måte, hvor økonomien er et hjelpemiddel for å oppnå dette. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1.
Delemnene Diskret matematikk og Statistikk undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Delemne Økonomi undervises av representant fra CYFOR CVS. Disse/denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av delemnene etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer
• Mengdelære
• Kombinatorikk
• Deskriptiv statistikk
• Sannsynlighetsregning
• Fordelinger
• Statistisk metodelære, inkludert konfidensinterval og hypotesetesting
• Budsjettering og regnskap
• Økonomiske beslutningsmodeller

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Begge deleksamener må bestås. Eventuell kontinuasjon blir i den vurderingsenhet kandidaten har strøket i.

Læringsutbytte

Kunnskap 
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• forklare innholdet i de sentrale begrepene innen mengdelære og kombinatorikk 
​• forklare aktuelle formler og regneregler innen diskret matematikk 
​• vise til grunnleggende sammenhenger mellom statistikk og anvendelser i virkeligheten 
​• vise forståelse for kritisk bruk av statistikk
​• beskrive budsjettmodellen og økonomistyringsmodellen 
​• forklare om sentrale begreper innen økonomi 

Ferdigheter 
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
​• sette opp og regne med formler i diskret matematikk 
​• regne med symboler og formler i statistikk 
​• kunne anvende relevante faglige verktøy. 
​• benytte metodene nåverdi, internrente og payback 

Generell kompetanse 
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• fortelle med egne ord om statistikkens anvendelse og betydning på ingeniørfaglige problemstillinger 
• fortelle med egne ord om begrepet «forsvarlig forvaltning» og om økonomi som et hjelpemiddel for å oppnå dette 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, obligatoriske innleveringer og obligatoriske statustester, prosjektarbeid med statistisk dataverktøy. 

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Løvås. (2013). Statistikk (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget
Engenes (2007): Kompendium i emner fra diskret matematikk (2.utg.). Gjøvik: NTNU
Sending. (2014). Innføring i bedriftsøkonomi (5. utg.). Oslo: Fagbokforlaget
Direktiv for virksomhetsstyring og økonomi 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerProsent2/3Not requiredFørste del av evalueringsmappe: Statistikk og diskret matematikk.Godkjent kalkulator Haugans formelssamling og Hornæs sin formelsamling i statistikk Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerProsent1/3Not requiredAndre del av evalueringsmappe: Økonomi.Godkjent kalkulator Rentetabeller Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:2/3
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Første del av evalueringsmappe: Statistikk og diskret matematikk.
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator Haugans formelssamling og Hornæs sin formelsamling i statistikk Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:1/3
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Andre del av evalueringsmappe: Økonomi.
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator Rentetabeller Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Forfattere: 
Geir Arne Bunde