ING3505 Statistikk og økonomi

Emnekode: 
ING3505
Kursnavn på engelsk: 
Statistics and economics
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Høst
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
NTNU/Gjøvik
Geir Arne Bunde
Om emnet

Diskret matematikk gir studentene kjennskap til og forståelse for en del begreper og problemstillinger innen mengdelære og kombinatorikk, noe som bidrar til logisk og analytisk problemløsning innen ingeniørvirksomhet i Forsvaret. 
Statistikk vil gi en innføring i grunnleggende begreper og metoder i beskrivende statistikk, sannsynlighetsberegning, fordelinger og statistisk metodelære. Dette gir et grunnlag som bidrar til forståelse av informasjonsbehandling, samt hvordan statistiske metoder kan benyttes til planlegging, kontroll og i tolknings- og beslutningsfaser. 
Økonomidelen av emnet skal gi studentene en innføring i grunnleggende økonomiske begreper og beslutningsmodeller, samt gi studentene økonomisk forståelse. Dette danner grunnlaget for å drive virksomhet i Forsvaret på en forsvarlig måte, hvor økonomien er et hjelpemiddel for å oppnå dette. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1.
Delemnene Diskret matematikk og Statistikk undervises av representant fra NTNU/Gjøvik.  Disse/denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av delemnene etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer
• Mengdelære
• Kombinatorikk
• Tallteori
• Deskriptiv statistikk
• Sannsynlighetsregning
• Fordelinger
• Statistisk metodelære, inkludert konfidensintervall og hypotesetesting
• Parede og uparede modeller
• Kostnadsteori og modeller for budsjettering
• Styringsteori og Forsvarets styringsmodell

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Begge deleksamener må bestås. Eventuell kontinuasjon blir i den vurderingsenhet kandidaten har strøket i.

Læringsutbytte

Kunnskap 
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• forklare innholdet i de sentrale begrepene innen mengdelære og kombinatorikk 
​• forklare aktuelle formler og regneregler innen diskret matematikk 
​• vise til grunnleggende sammenhenger mellom statistikk og anvendelser i virkeligheten 
​• vise forståelse for kritisk bruk av statistikk
​• forklare om ulike styringsformer og Forsvarets styringsmodell 
​• vise en presis forståelse av kostnadsbegreper
​• referere til kalkyler som grunnlag for budsjettering

Ferdigheter 
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
​• sette opp og regne med formler i diskret matematikk 
​• regne med symboler og formler i statistikk 
​• kunne anvende relevante faglige verktøy
​• bruke bidragskalkulasjon i budsjettering

Generell kompetanse 
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• fortelle med egne ord om statistikkens anvendelse og betydning på ingeniørfaglige problemstillinger 
• fortelle med egne ord om begrepet «forsvarlig forvaltning» og om økonomi som et hjelpemiddel for å oppnå dette 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger (undervisning i statistikk vil foregå online), øvinger og statistikkprosjekt med Python. 

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Løvås. (2013). Statistikk (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget
Engenes (2007): Kompendium i emner fra diskret matematikk (2.utg.). Gjøvik: NTNU
Sending. (2014). Innføring i bedriftsøkonomi (5. utg.). Oslo: Fagbokforlaget
Direktiv for virksomhetsstyring og økonomi Løvås. (2018). Statistikk (4. utg.). Universitetsforlaget.
Engenes (2007): Kompendium i emner fra diskret matematikk (2.utg.). NTNU.
Hoff, K. G., & Helbæk, M. (2021). Bedriftens økonomi (9. utg.). Universitetsforlaget.
Busch, T., Vanebo, J. O., & Johnsen, E. (2009). Økonomistyring i det offentlige (4. utg.). Universitetsforlaget.
Forsvarsdepartementet. (2019). Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Prosjekt11RequiredStatistikkprosjekt med Python
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Prosjekt
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Statistikkprosjekt med Python
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerProsent1/4Not requiredEksamen i statistikk og diskret matematikk.Godkjent kalkulator Haugans formelssamling og Hornæs sin formelsamling i statistikk Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Skriftlig eksamenIndividuell3TimerProsent1/4Not requiredEksamen i økonomi.Godkjent kalkulator Rentetabeller Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:1/4
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen i statistikk og diskret matematikk.
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator Haugans formelssamling og Hornæs sin formelsamling i statistikk Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:1/4
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen i økonomi.
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator Rentetabeller Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Forfattere: 
Geir Arne Bunde