ING3501 Rolle og kommunikasjon 1

Emnekode: 
ING3501
Kursnavn på engelsk: 
Role and communication 1
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Emneansvarlig: 
Elisabeth Désirée Eriksen
Om emnet

Hensikten med emnet er å tilføre studentene kunnskap og forståelse for sin rolle som cyberingeniør gjennom å utvikle engelske språkferdigheter skriftlig og muntlig som grunnlag for tjeneste i internasjonale operasjoner og samarbeid generelt, og i Communication and Information Systems (CIS) og cyberdomenet spesielt. 

Emnets temaer

 • Utvidelse av ordforrådet ved hjelp av relevante tekster som setter fokus på rollen som cyberingeniør i Forsvaret , både tekniske og forsvars-/samfunnsrelaterte
 • Praktisk språkferdighet, lese-/lytteforståelse, tale- og skriveferdighet (the four skills)
 • Grammatikk
 • Uttale/intonasjon
 • Muntlig fremføring (brief/instruksjon) med teknisk, samfunns-og forsvarsrelatert - og/eller militærfaglig innhold
 • News briefs
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • beskrive og forklare sine gjøremål, arbeidsoppgaver og virke som cyberingenør gjennom å tilegne seg en generell språkkunnskap og utvikle god kommunikativ kompetanse både muntlig og skriftlig innenfor allmenne, ingeniør- og militærfaglige emner
 • forstå teknisk engelsk generelt og ingeniørfaglig spesielt når det gjelder ordbruken/vokabular innenfor sitt fagområde

Ferdighet

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • kommunisere effektivt og funksjonelt både skriftlig og muntlig på engelsk i ulike situasjoner med presisjon, flyt og sammenheng
 • tilpasse språklige uttrykksform og adferd til den aktuelle kulturelle og militære konteksten

Generelt

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • anvende det engelske språk både muntlig og skriftlig i sin rolle som cyberingeniør herunder samarbeid med andre nasjoner og i internasjonale operasjoner  
 • vedlikeholde og utvikle egen språklig kompetanse

 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning individuelt og/eller i grupper, plenum-/gruppediskusjoner og samtaler og evt ulike treningsarenaer/øvelser

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Supplerende opplysninger
  Pensum
  • Kompendier fra bl.a. Bergskaug (generell/teknisk engelsk)
  • Utvalgte forsvarsrelaterte tekster og militærfaglige tekster på engelsk.
  • Thesen, H. (2000) Lingua - Arbeidsgrammatikk Engelsk (6. utg, 9. opplag 2014) Oslo: Aschehoug ISBN 978-82-03-32649-3

  Annen pensumlitteratur vil bli oppgitt og oppslagsverk gis ut ved semesterstart

  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F100%Not required Oxford Advanced Learner's Dictionary eller tilsv engelsk-engelsk
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Skriftlig eksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:5
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel:100%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler: Oxford Advanced Learner's Dictionary eller tilsv engelsk-engelsk
  Forfattere: 
  Elisabeth Désirée Eriksen