ING3391 Operasjonsrom og datanettverk

Emnekode: 
ING3391
Kursnavn på engelsk: 
Operation Rooms and Computer Networks
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Emneansvarlig: 
Christophe Massacand
Om emnet

Emnet er todelt.

Del 1: Gode kunnskaper om datasystemer er viktig for tjenesten om bord på Sjøforsvarets fartøyer og i Sjøforsvarets organisasjon. Emnet skal gi kadetten grunnlag i datakommunikasjon og operativsystemer, med spesiell fordypning i Linux.

Del 2: Oversikt og kunnskap om ny teknologi som blir tatt stadig mer i bruk og som kommer til å påvirke tjenesten om bord i operasjonsrom i framtiden, er viktig. Dette gjelder spesielt kunstig intelligens. Emnet skal gi kadetten grunnlag i maskinlæring og de viktigste metoder for implementering.

Emnet dekker følgende faglig innhold:

Del 1: Oversikt over oppgaver og prinsipper for et operativsystem gjennom bruk av Linux (shell, filbehandling, rettigheter, prosesstyring, nettverk), datakommunikasjon (OSI og TCP/IP modeller, Wire-Ethernet, WiFi, IPv4 og IPv6, TCP/UDP, tjenester), sikkerhet (kryptering, sertifikater, brannmurer).

Del 2: Oversikt over algoritmer og metoder i maskinlæring: supervised learning, lineær regresjon, logistisk regresjon, regularisering, nevrale nettverk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • forklare sentrale begreper i operativsystemer og vise systemforståelse av Linux-operativsystemet
 • forklare sentrale begreper, metoder og protokoller i datakommunikasjon
 • forklare sentrale begreper innen datasikkerhet: kryptering, sertifikater og brannmur
 • forklare sentrale sammenhenger mellom ulike datakommunikasjons-teknikker og praktiske anvendelser
 • beskrive datakommunikasjonsdelen av maritime sensor-, sambands- og navigasjonssystemers virkemåte, muligheter og begrensninger
 • forklare sentrale begreper innen maskinlæring
 • forklare implementering av forskjellige algoritmer innen maskinlæring
 • beskrive bruk og begrensninger av maskinlæring i forskjellige situasjoner og praktiske anvendelser
 • fortsette med videre studier i datafag, maritime fag og våpenfag ved Sjøforsvarets langkurs og andre skoler og kurs på samme nivå

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • gjøre rede for sentrale fagstoff i operativsystemer og datakommunikasjon, og bruke et relevant begrepsapparat
 • anvende datakommunikasjon som verktøy i andre fag
 • bruke datamaskiner og datanettverk som måleutstyr på laboratoriet og i maritime systemer for måling, styring og kontroll
 • analysere enkle situasjoner i et lokalnett
 • utføre administrasjon av et Linux-system
 • gjøre rede for sentrale fagstoff i maskinlæring, og bruke et relevant begrepsapparat
 • anvende forskjellige algoritmer innen maskinlæring som verktøy
 • bidra i å bestemme hvilke maskinlæringsalgoritmer som passer best til en gitt anvendelse

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • formidle kunnskap om datanettverk og operativsystemer
 • løse problemer ved å benytte datamaskiner knyttet sammen i nettverk
 • forklare hvordan datateknologi kan løse praktiske problemer på Marinens fartøyer
 • formidle faglige problemstillinger hvor datakommunikasjon inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor operativsystemer og datakommunikasjon, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • formidle kunnskap om maskinlæring
 • forklare hvordan maskinlæring kan løse praktiske problemer
 • formidle faglige problemstillinger hvor maskinlæring inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor maskinlæring
Praktisk organisering og arbeidsformer

Arbeidsmåter:

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang og laboratorieøvelser
 • Laboratorieøvelser med datamaskiner i eget lokalnett og/eller i virtuelle omgivelser
 • Selvstudium: Selvstendig arbeid med teori og oppgaver
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
 • Assev S. M., & Mikalsen A. B. (2012), Drift av lokalnettverk. Design og sikkerhet (7. utg.). Akademika forlag. Kap. 2 (s. 27-78) og kap. 4 (s. 144-153).
 • Tanenbaum A. S. and Wetherall D. J. (2014), Computer Networks (fifth edition). Pearson New International Edition. Utvalgte sider.
 • Zimmermann P. R. (2004), An Introduction to Cryptography. PGP Corporation. Internett-notat
 • Shotts W. (2019), The Linux Command Line (fifth internet edition). A LinuxCommand.org Book. Kap. 1-10 og 14-19.
 • Kursmateriell fra Ng A. (2021), Machine Learning, www.coursera.org/learn/machine-learning, uke 1-6

 

 

 

 

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell20MinutterA-F 50Not required Eksamen del 1 (Linux, datakommunikasjon). Må bestås Kalkulator. Videre hjelpemidler etter avtale
Muntlig eksamenIndividuell20MinutterA-F50Not requiredEksamen del 2 (maskinlæring). Må bestås Kalkulator. Videre hjelpemidler etter avtale
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:20
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel: 50
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Eksamen del 1 (Linux, datakommunikasjon). Må bestås
Hjelpemidler: Kalkulator. Videre hjelpemidler etter avtale
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:20
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:50
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen del 2 (maskinlæring). Må bestås
Hjelpemidler: Kalkulator. Videre hjelpemidler etter avtale
Forfattere: 
Christophe Massacand
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018