ING3390 Kraftelektronikk i skipselektriske systemer

Emnekode: 
ING3390
Kursnavn på engelsk: 
Power Electronics in Marine Electrical Systems
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Emneansvarlig: 
Arild Sæbø
Om emnet

Emnet skal gi kadetten grunnleggende forståelse innen kraftelektronikk, elektriske motordrifter, omforming og styring av elektrisk effekt ved bruk av halvlederteknologi. Emnet gir grunnleggende innføring i bruk av kraftelektronikk i elektriske fremdriftssystemer brukt i Sjøforsvaret

STCW-kode: A-III/6 og A-III/7

STCW-funksjon: Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative og støttenivået. Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået.

Emnet dekker følgende faglig innhold: Krafthalvledere, enfase og trefase diodelikerettere. Fasestyrte likerettere og invertere. Støy og støyforhold i elektriske systemer og anlegg. Harmoniske komponenter i periodiske signaler. DC - DC svitsjede konvertere. Svitsje - modus DC - AC invertere. Elektriske motordrifter (likestrømmotor og asynkronmotor). Bruk av kraftelektronikk i maritime elektriske fremdriftssystemer. Avbruddsfri strømforsyning og andre anvendelser av kraftelektronikk i elkraft systemer. Praktisk laboratoriearbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • gi eksempler på ulike omformere som likerettere og frekvensomformere og annen kraftelektronikk som benyttes i skipselektriske anlegg.
 • beskrive harmoniske komponenter samt analysere og forstå konsekvensen for et skipselektriskanlegg.
 • beskrive elektrisk motordrifter og maritime elektriske fremdriftssystemer brukt i Sjøforsvaret.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • redegjøre for hva som kjennetegner et kraftelektroniske system og et vidt spekter av bruksområder for kraftelektronikk
 • beskrive og analysere grunnleggende topologier av omformere og ha forståelse for nettilbakevirking fra kraftelektroniske systemer
 • beskrive elektriske motordrifter, og gjøre enkle designbetraktninger for kraftelektroniske systemer
 • anvende kunnskap innen kraftelektronikk og delta i laboratoriearbeid og beherske aktuelle metoder og verktøy

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • formidle kunnskap om kraftelektronikk og elektriske motordrifter knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.
 • kjenne oppbygningen og virkemåte for maritime elektriske fremdriftssystemer
 • reflektere over forhold til sikkerhet ved arbeid på kraftelektronikk og elektriske motordrifter
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

·      Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

·      Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,

·      Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

·      Laboratorieøvelser og datasimuleringer  

·      Prøver

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Supplerende opplysninger

 

  Pensum

   Mohan, N., Undeland, T. M., & Robbins, W. P. (1995): Power Electronics. Converters, applications and design (2. utg.). John Wiley & Sons.

   Thorsen, O. V. (2000): Kraftelektronikk (5.utg.). Universitetsforlaget.

    

   VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
   MappevurderingIndividuell -A-F100 %Not requiredMappen består av laboratorieøvinger, innleveringer, prøver og semesteroppgave. Detaljer oppgis ved semesterstart.
   Vurderinger:
   Vurderingsform:Mappevurdering
   Gruppering:Individuell
   Varighet:
   Varighetstype:-
   Karakterskala:A-F
   Andel:100 %
   Justerende muntlig:Not required
   Kommentar:Mappen består av laboratorieøvinger, innleveringer, prøver og semesteroppgave. Detaljer oppgis ved semesterstart.
   Hjelpemidler:
   Godkjent av: 
   Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018