ING3320 Sjørett med havrett

Emnekode: 
ING3320
Kursnavn på engelsk: 
Maritime law with law of the sea
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Emneansvarlig: 
Ingrid Handeland
Om emnet

Emnet sjørett med havrett skal gi kadettene god oversikt over sentralt internasjonalt og nasjonalt sjørettslig regelverk. Kadettene skal etter endt emne ha kompetanse til å anvende og etterleve relevante bestemmelser fra maritim lovgivning, sjørett, skipssikkerhet og grunnleggende havrett (basert på konvensjoner, lover og rettsregler) i fremtidige tjenestesituasjoner som sjøoffiser. Emnet skal utruste kadettene med de kunnskapene, ferdighetene og holdningene som er nødvendige for å utøve offiserprofesjonen i fred, krise og krig på en reflektert, begrunnet og ansvarlig måte. Emnet skal kvalifisere kadettene til å kunne løse ut maritimt sertifikat etter STCW -konvensjonen. 

Emnet «Sjørett med havrett» er delt inn i 2 hoveddeler med totalt 8 moduler. 

Del 1 består av 2 moduler som omhandler blant annet følgende sentrale temaer 

Modul 1 (F&B kap 1-2, Fleischer kap 12-16, med støttelitteratur kap: 9-11, 17-20, 23, 25-26): 

 • Internasjonal havrett i stort, herunder generelle folkerettslige prinsipper. 
 • Aktørene i havretten, herunder deres opprinnelse og oppgaver. 
 • Relevante maritime konvensjoner, herunder bakgrunn og formål. 
 • Hav- og farvannsrett, herunder havets inndeling og statenes muligheter for å utøve jurisdiksjon og suverenitet. 

Modul 2 (utdelte presentasjoner) 

 • Grunnleggende juridisk metode. 
 • Rettskilder. 
 • Oversikt over sivilt og militært regelverk. 

Del 2 er oppdelt i 6 moduler og omhandler blant annet følgende sentrale emner 

Modul 3: 

 • Introduksjon til Sjøretten og Skipets rettsforhold (F&B kap 1-2) 
 • Skipssikkerhetsrett og klassifikasjon, herunder spesielt ISM-koden, STCW, SOLAS, MARPOL, ILO, PARIS MOU og ISPS (F&B kap 3). 

Modul 4: 

 • Kontrakter og kontraktstolkning (F&B kap 4). 
 • Kjøp og salg av skip (F&B kap 5). 
 • Pant og tilbakeholdsrett (F&B kap 6). 

Modul 5: 

 • Organisering av rederibedriften, herunder valg av organisasjonsformer (F&B kap 7). 
 • Skipsfart og ansvarsgrunnlag, herunder ansvar i og utenfor kontrakt (F&B kap 8). 
 • Begrensning i rederansvar (F&B kap 9). 
 • Oljesølansvar, HNS-ansvar og annet miljøansvar (F&B kap 10). 
 • Kollisjonsansvar, herunder erstatningsrett (F&B kap 11). 
 • Besetningens rettsforhold, herunder SAL, SSL, MLC og tariff (F&B kap 12). 

Modul 6: 

 • Befraktning, herunder oversikt over fraktavtaler og underliggende rettskilder (F&B kap 13). 
 • Transport av passasjerer og reisegods, herunder partenes plikter og ansvar (F&B kap 18). 

Modul 7: 

 • Sjøulykker, herunder bergningsreglene (F&B kap 19). 
 • Felleshavari, herunder York-Antwerpen reglene (F&B kap 20). 
 • Undersøkelse av sjøulykker, Sjøl kap. 18, MSC res 255(84), SOLAS XI-1 mfl (F&B kap 21). 

Modul 8: 

 • Sjøforsikring med rederforsikring og vareforsikring, herunder identifikasjon (F&B kap 22). 
 • Forsikringsartene (F&B kap 23). 
Læringsutbytte

Kunnskaper 

Etter fullført emne skal kadetten: 

 • Ha bred kunnskap om relevante deler av havretten og sjørettslig regelverk, herunder bakgrunn, oppbygning, forvaltning og nedslagsområde. 
 • Ha forståelse for at fagområdet kan endre seg i takt med utvikling og bruk av regelverket. 
 • Ha bred kunnskap om sentrale tema, regelverk og juridisk metode, innenfor fagområdet skipssikerhetsrett og maritime regelverk, herunder: 
 • Skipssikkerhetsloven med forskrifter og sentrale internasjonale konvensjoner utarbeidet av IMO, ILO og EU, som SOLAS, STCW, MLC, ISM og ISPS, PARIS MOU og relevant EU regelverk. 
 • Forstå hvordan internasjonalt regelverk er innarbeidet og gjennomført i norsk rett. 
 • Ha forståelse for at sikkerhetsreglene skal ivareta liv, helse, miljø og materielle verdier. 
 • Forstå det ansvaret som er pålagt skipsreder, skipsfører og andre som har sitt arbeid ombord, hva gjelder skipssikkerhet.  
 • Vise bred kunnskap om grunnleggende internasjonale sjørettslige regler for sjøtransport, handelstrafikk med skip – og sivil skipsfart (shipping) slik disse er nedfelt i internasjonale traktater og konvensjoner. 
 • Ivareta sitt konvensjonsbaserte og funksjonsrettede maritime sertifikatansvar beskrevet i de respektive STCW-koder: A-II/1, A-III/1 og A-II/2, A-III/2. 

Ferdigheter 

Etter fullført emne kan kadetten: 

 • Finne, vurdere og anvende maritimt regelverk og relevante rettskilder på sjørettslige problemstillinger. 
 • Tolke, forstå, anvende og gjennomføre enkle tolkninger av regler og nytte rettskildematerialet på konkrete saker i tråd med juridisk metode. 
 • Kjenne til relevante maritime sertifikater og dokumenter, samt deres gyldighetsperiode. 
 • Gi enkel teoretisk framstilling av viktige regler i lov og kontrakt. 
 • Kjenne til de mest relevante og grunnleggende internasjonale/nasjonale havrettslige og sjørettslige ansvarsforhold og regler for lovlig bruk, operasjon og drift av skip, samt for ivaretakelse av skipssikkerheten, i skipsfarten. 
 • Anvende grunnleggende rettslig metode på enklere hav- og sjørettslige problemstillinger i ulike tjenestesituasjoner som offiser i fred, krise og krig. Her tenderer kompetansen mot fagområdet «operasjonell rett». 
 • Reflektere over egen rettslig vurdering, innen emneområdene og justere denne under veiledning. 

Generell kompetanse 

Etter fullført emne skal kadetten: 

 • Ha innsikt i relevante problemstillinger knyttet til maritimt regelverk. 
 • Kunne håndtere og anvende teoretisk kunnskap på praktiske problemstillinger innenfor rettsområdet. 
 • Kunne forholde seg til internasjonalt og nasjonalt regelverk i praktiske situasjoner, ombord, i landsorganisasjonen og som myndighetsperson. 
 • Planlegge og gjennomføre varierte grunnleggende tjenesteoppgaver, presentasjoner og prosjekter innen emnet, alene og som deltager i en gruppe, i tråd med juridiske krav og retningslinjer. 
 • Ha forståelse for at rederidrift og rollen som skipsoffiser også har en privatrettslig side. 
 • Kunne fatte beslutninger basert på rettslige vurderinger. 
 • Formidle og presentere grunnleggende fagstoff om ulike rettslige regler og prinsipper, grunnbegreper, problemstillinger og løsningsforslag, både skriftlig og muntlig, individuelt og i grupper. 
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre på fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av forsvarlig praksis innenfor maritim virksomhet. 
 • Ivareta de funksjonsrettede krav som stilles innen emneområdet (sjørett og maritim lovgivning) for å kunne løse aktuelt maritimt sertifikat. 
 • Oppdatere sin faglige innsikt ut fra fremtidige endringer i gjeldende lover og regler på rettsområdet. 
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.  

Arbeidsmåter skal involvere og aktivisere kadettene.  

Undervisningen foregår i veksling mellom undervisning, veiledning, selvstudium og oppgaveløsning. Hvert semester inneholder normalt ca. 15 undervisningsuker med 4 timer undervisning/forelesninger i plenum per undervisningsuke, for de viktigste delemnene av emnets pensum. Totalt ca. 60 undervisningstimer over semesteret, samt ca. 30 timer selvstudie og veiledningstimer. Selvstudium forutsetter ukentlig arbeid med løsning og innlevering av kontrolloppgaver – enkeltvis eller i grupper – for innlevering til kontroll, og senere samkjøring mot utgitt fasit innen de viktigste kapitlene i henhold til pensumlitteraturen, som beskrevet under. 

Emnet bygger videre på og forutsetter gjennomført og bestått eksamen i fellesemne med rettslære fra semester 1.  

Emnet koordineres med gjennomføring for andre linjer og mot relevante emner innenfor FHS/SKSK. 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Thor Falkanger og Hans Jacob Bull: Sjørett, (8. utg. 2016), Sjørettsfondet Akademisk. Følgende kapitler er pensum: (Ca. 290 sider, fordelt på 16 kapitler): Kap. 1: Innledning (s. 1 – 24), Kap. 2: Skip, nasjonalitet og registrering (s. 25 – 51), Kap. 3: Skipskontroll og klassifikasjon (s. 52 – 66), Kap. 4: Bygge- og reparasjonskontraktene (s. 67 – 90), Kap. 7: Organisering av rederibedriften (s. 123 – 143), Kap. 8: Skipsfart og ansvarsgrunnlag (s. 144 – 164) , Kap. 9: Det begrensede rederansvar (s. 164 – 179), Kap. 10: Oljesølansvaret og annet miljøansvar (s. 180 – 201), Kap. 11: Kollisjonsansvaret (s. 202 – 216), Kap. 12: Besetningens rettsforhold (s. 217 – 229), Kap. 13: Befraktning – oversikt (s. 230 – 243), Kap. 18: Transport av passasjerer og reisegods (s. 432 – 441), Kap. 19: Berging (s. 442 – 460), Kap. 20: Felleshavari (s. 461 – 468), Kap. 21: Sjøforsikring – oversikt og generelle spørsmål (s. 469 – 501), Kap. 23: Undersøkelse av sjøulykker (s. 538 – 547) 

Nettbasert: Tekster til utvalgte internasjonale sjørettslige konvensjonstekster fra IMO og ILO (SOLAS, MARPOL, STCW, MLC) og tilhørende koder. 

Lovtekster til bruk for kadetter i sjørettsfaget ved Sjøkrigsskolen (SKSK) – nedlastet fra Lovdata/Rettsdata (15 stk. ulike lover – herunder: sjøfartsloven, sjødyktighetsloven (opph.), skipssikkerhetsloven, sjømannsloven, NIS-loven, skadeserstatningsloven, havne- og farvannsloven, lostjenesteloven, kystvaktloven, fritids- og småbåtloven, petroleumsloven, yrkestransportloven, akvakulturloven og havressursloven). 

 

HAVRETT: 

Carl August Fleischer : Folkerett (8. utg. 2005), Følgende kapitler er pensum: (Ca. 50 sider): § 12 (De indre farvann) s. 104 – 106, § 13 (Sjøterritoriet) s. 107 – 115, § 14 (Kyststatssoner utenfor territorialgrensen) s. 116 – 134, § 15 (Det åpne hav) s. 135 – 146, § 16 (Andre staters territorium) s. 147 – 153. 

Svalbard-Traktaten (Treaty Concerning Spitsbergen), av 9. februar 1920, i kraft fra 14. august 1925. 

FN’s Havrettskonvensjon (UN Convention on the Law of the Sea) – UN CLOS), av 10. desember 1982, i kraft fra 16/11-1994. 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet1-2 Not requiredSelvstendig selvstudiumsarbeid med teoripensum, uavhengig av og/eller som ledd i arbeid med skriftlige innleveringer, pensumgjennomgang, eller utpekte presentasjonsoppdrag
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:1-2
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Selvstendig selvstudiumsarbeid med teoripensum, uavhengig av og/eller som ledd i arbeid med skriftlige innleveringer, pensumgjennomgang, eller utpekte presentasjonsoppdrag
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell8TimerA-F Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:8
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler: