ING3312 Våpenteknisk elektronikk

Emnekode: 
ING3312
Kursnavn på engelsk: 
Weapon technology electronics
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Emneansvarlig: 
Terje Fykse
Om emnet

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap i analog elektronikk som er et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne et godt faglig grunnlag for videre spesialisering og bacheloroppgaven. 

Emnet inneholder: Diodens egenskaper og virkemåte med anvendelser, lastlinjeanalyse, diodemodeller, klippe- og låsekretser og likeretting, BJT-transistoren med DC-analyse, småsignalmodeller og -analyse, samt strøm- /spenningsforsterkning og impedansbetraktninger i midtbåndet. Felteffekttransistoren (FET) inngår med  DC-analyse, småsignalanalyse, impedanbetraktninger, og spenningsforsterkning.

Emnet inneholder også analyse av BJT og MOSFET-forsterkere ved høye og lave frekvenser (frekvensavhengig forsterkning)

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • bevise godt faglig grunnlag i elektrofag som andre emner og videre personlig, faglig utviking kan bygge videre på
 • gjengi bred kunnskap om sentrale begreper, resultater og metoder innen elektrofag og vise grunnleggende forståelse for når ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • gjennomføre elektroteknisk modellering
 • resonnere systematisk, løse elektronikk problemer og gjøre rede for sine resultater slik at det belyser en problemstilling
 • anvende og gjøre rede for metodene i nettverksberegninger og nettverksanalyser
 • bruke måleutstyr på laboratoriet, samt kunne framstille og tolke måledata
 • bruke relevant dataverktøy til å analysere grunnleggende og mer avanserte kretser

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • kommunisere med andre om elektrofag både muntlig, skriftlig og i et formelapparat
 • presentere en grunnleggende forståelse for hvordan ny elektroteknisk kunnskap og metode utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Laboratorieøvelser og datasimuleringer  
 • Prøver
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensumliste er under utarbeidelse.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Laboratoriearbeid Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Laboratoriearbeid
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F 70 %Not required
MappevurderingIndividuell -A-F 30 %Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel: 30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Alexander Sauter
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018