ING3309 Signalbehandling og transmisjon

Emnekode: 
ING3309
Kursnavn på engelsk: 
Signal Processing and Transmission
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Tore Langholm
Om emnet

Emnet skal gi gode kunnskaper om analoge og digitale signaler som er viktig for tjenesten om bord i Sjøforsvarets fartøyer og i Sjøforsvarets organisasjon. Emnet gir et viktig grunnlag for å forstå virkemåten til våpen-, sensor- og kommunikasjonssystemer.

Faglig innhold:

Signalbehandling:  Innledning med emner som diskretisering, filtrering og eksempler på bruk av digital signalbehandling. Systemteori med diskrete fourier-rekker, fourier-transformasjoner og Laplace-transformasjon. Tidsdiskret systemteori med z-transformasjon, differensligninger og frekvensresponsanalyse. Konstruksjon av digitale filtre. DFT (FFT) med vekt på bruken. Adaptive (Kalman) filtre, konstruksjon og virkemåte. Eksempler på bruk av digital signalbehandling i våpen- og sensorsystemer.

Transmisjon: Modulasjon og demodulasjon. Amplitudemodulasjon, vinkelmodulasjon. Faselåste sløyfer. Modulasjon og demodulasjon. Frekvenssyntetisering. Digital transmisjon. Modulasjon og koding. Multipleksing. Multipleksing i tid og frekvens.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • beskrive sentrale begreper og metoder i transmisjon og  digital signalbehandling.
 • forklare bruk av digital signalbehandling innen filtrering og fourier-analyse (DFT)
 • beskrive modulerings og demoduleringsmetoder .
 • bevise et faglig grunnlag for kurs han skal gjennomgå på systemer han møter i tjenesten.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • bruke relevant begreps- og formelapparat.
 • anvende grunnleggende metoder i transmisjon og digital signalbehandling.
 • bruke måleutstyr og simuleringsprogrammer på laboratoriet og kan framstille og tolke måledata og simulerte data.
 • konstruere enkle systemer for digital signalbehandling og transmisjon.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • anvende innsikt i bruk av transmisjon og digital signalbehandling i systemer han vil møte i sin tjeneste i Forsvaret.
 • formidle kunnskap om transmisjon og digital signalbehandling.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Laboratoriearbeid hvor det føres journal til godkjenning for 2-3 laboratorieoppgaver.
 • Analyse og simulering av digitale filtre og transmisjonssystemer vha Matlab/Simulink
 • Oppgaveløsning og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver

 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
  • Van de Vegte, J. (2001). Fundamentals of Digital Signal Processing. Prentice Hall, ISBN 0130160776.

         Kompendier som utleveres av faglærer:

  • Sauter, A. (2019). Kompendium i transmisjonsteknikk. FHS/SKSK
  • Laboratorieoppgaver

   

  Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
  Laboratoriearbeid Required
  Obligatoriske arbeidskrav:
  Obligatorisk arbeidskrav:Laboratoriearbeid
  Antall arbeidskrav:
  Påkrevde arbeidskrav:
  Fremmøteplikt:Required
  Kommentar:
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F60 %Not required
  MappevurderingIndividuell--A-F40 %Not required
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Skriftlig eksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:5
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel:60 %
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler:
  Vurderingsform:Mappevurdering
  Gruppering:Individuell
  Varighet:-
  Varighetstype:-
  Karakterskala:A-F
  Andel:40 %
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler:
  Forfattere: 
  Alexander Sauter
  Godkjent av: 
  Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018