ING3307 Drift og vedlikehold av Sjøforsvarets fartøy ETO

Emnekode: 
ING3307
Kursnavn på engelsk: 
Operation and Maintenance of Navy Vessels ETO
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Emneansvarlig: 
Nina Karin Mo Wahlund
Om emnet

Emnet skal gjøre elektrokadettene i stand til å planlegge reparasjons- og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdet skipstekniske systemer. Emnet gir bred kunnskap om navigasjonsystemer, skips-, hjelpemaskineri og skrogsystemer. Kadetten har kjennskap til Sjøforsvarets terminologi, målsetning, strategi og systemer for vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer.

STCW-kode: A-III/6 og A-III/7

STCW-funksjon: Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivået og støttenivået. Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået. Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative og støtte nivået. Veiledning om opplæring og sertifisering av elektrotekniske offiserer.

Emnet dekker følgende faglig innhold: Kjennskap til forholdsregler for å hindre forurensning av havmiljøet. Løfteteknikk/utstyr /prosedyrer og regelverk. Prinsipper og vedlikehold av navigasjonsutstyr, lanterner og kommunikasjonssystemer. Elektro hydrauliske kontrollsystemer. Elektro pneumatiske kontrollsystemer. Lese og tolke tekniske tegninger, diagrammer for røropplegg, hydraulikk og pneumatikk. Hovedtrekkene i oppbygningen av og virkemåten til dieselmotorer. Dieselmotorens ulike hjelpesystemer. Innføring i hjelpesystemer, regulator og sensorer for en dieselmotor. Bruke dokumentasjon og tegninger. Fremdriftsystemer. Vedlikholdsystemer. Hjelpesystemer: Starteluftkompressor, Gassoljeseparator, Hydraulikk, Pneumatikk, Kjøle og ventilasjonsanlegg, Kjøle og fryseanlegg, Sjøkjølevannsystem, Ferskvannsproduksjon, Styremaskin, Dekksmaskineri og lasthåndteringsmaskiner, Havari og stasjonære slukkeanlegg. Anodisk og katodisk vern mot korrosjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

  • presentere sin kunnskap om navigasjonssystemer, skips-, hjelpemaskineri og skrogsystemer.
  • gjengi Sjøforsvarets terminologi, målsetning, strategi og systemer for vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg innen drift og vedlikehold.  
  • demonstrere bruk av fjernkontroller for fremdriftsanlegg og maskinsystemer og -funksjoner.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

  • betjene hovedmaskineri, hjelpemaskineri og utstyr til enhver tid i samsvar med tekniske spesifikasjoner og innenfor trygge driftsbegrensninger.
  • delta i planleggingen og gjennomføringen av vedlikehold på fartøy.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

·      Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

·      Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,

·      Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

·      Laboratorieøvelser og datasimuleringer  

·      Prøver

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensumliste er under utarbeidelse.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Ekskursjoner11Required
Laboratoriearbeid 3 3Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Ekskursjoner
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:
Obligatorisk arbeidskrav:Laboratoriearbeid
Antall arbeidskrav: 3
Påkrevde arbeidskrav: 3
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F70 %Not required Eksamen må beståsENO
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Eksamen må bestås
Hjelpemidler:ENO
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018