ING3305 Maritim kraftdistribusjon og høyspenningssystemer

Emnekode: 
ING3305
Kursnavn på engelsk: 
Marine Power Distribution and High Voltage Systems
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Arild Sæbø
Om emnet

Emnet skal gi kadetten gode kunnskaper og systemforståelse av oppbygging, beregninger og drift av elektriske anlegg og maskiner på marinefartøy.

STCW-kode: A-III/6 og A-III/7

STCW-funksjon: Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivå. Vedlikehold og reparasjoner på det operative nivå

Emnet dekker følgende faglig innhold: Valg av nettsystemer med lab. Beregning av nettkonstanter.Beregning og dimensjonering med hensyn til oppvarming, spenningsfall, tap og kortslutning. Beregning av jordslutning, berøringsspenninger og jordfeilkompenseringsanlegg med lab. Valg av vern og selektivitet. Kapslingsarter og elektrisk utstyr i ex-områder. Power management system. Magnetiske kretser, materialer og permabilitet. Transformatoren, beregning av parametere, spenningsfall , kortslutningsberegninger, autotransformator, parallellkopling av transformatorer med lab. Synkronmaskin, karakteristikker, relative verdier, stabilitet, magnetiseringssystemer og lab. Asynkronmaskin. Motor og generatordrift. Ekvivalentskjema, elektromagnetisk bremsing, start- og transienteforhold og lab. Likestrømsmaskin. Forskrifter og regelverk. Praktisk laboratoriearbeid Høyspenningsanlegg. Maritime høyspenningssystemers oppbygning, drift og virkemåte. Komponenter i høyspenningsanlegg. Vern, brytere og kabel. Elektrostatikk og Isolasjonskoordinering i høyspenningssystemer. Materialkunnskap. Faste, flytende og gassformige dielektrika. Forskrifter, HMS og regelverk for høyspenningsanlegg

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • gi eksempler på energiproduksjon og energidistribusjon på Sjøforsvarets fartøyer.
 • beskrive oppbygning og virkemåte for elektriske maskiner.
 • forklare elektriske maskiners plass i skipselektriske anlegg.
 • henvise til gjeldene forskrifter og normer.
 • kjenne til oppbygning, virkemåte og sikkerhetskrav for maritime høyspenningsanlegg.
 • beskrive konstruksjon og påkjenninger av høyspenningskomponenter.

Ferdigheter 

Etter fullført emne kan kadetten:

 • anvende beregningsmetoder i faget.
 • anvende målemetoder og feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • anvende teoretiske og praktiske kunnskaper innen elektriske maskiner/anlegg og kan delta i laboratoriearbeid og behersker aktuelle metoder og verktøy.
 • skjøte og endeavslutte høyspenningskabel i henhold til prosedyrer.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • beskrive oppbygningen, virkemåte og har systemforståelse for et elektrisk anlegg på et marine fartøy.
 • formidle kunnskap om elektriske maskiner og anlegg knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.
 • reflektere over forhold rundt sikkerhet ved arbeid på elektriske maskiner/anlegg og høyspenningsanlegg.
 • beskrive oppbygningen og virkemåte for et høyspenningsanlegg.
 • formidle informasjon om høyspenningsanlegg knyttet til teorier, problemstillinger, løsninger og sikkerhet.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Laboratorieøvelser og datasimuleringer  
 • Prøver
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
 • Dyrstad, T. (1988): Elektroteknisk ledningsberegning (2. utg.). Narvik: Universitetsforlaget .
 • Lasse Sivertsen (2019) Elektriske maskiner (1. utg.) . Bergen: Fagbokforlaget
 • Lasse Sivertsen (2020) Høyspenningssystemer (1. utg.) . Bergen: Fagbokforlaget

Forskrifter:

 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (1996) FOR-2006-04-28-458 Oslo:Justis- og beredskapsdepartementet
 • Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer, NEK 410-1:2008, Oslo: Norsk Elektroteknisk Komite
 • Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer, NEK 410-2:2010, Oslo: Norsk Elektroteknisk Komite
 • Rules and Regulation for Surface Vessels of The Royal Norwefian Navy (2000) Part VIII, Bergen
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F50 %Not required Eksamen må bestås Kalkulator og formelsamling
MappevurderingIndividuell SemesterA-F50 %Not requiredMappen består av laboratorieøvinger, praktisk øvelser høyspenningskabel, innleveringer og prøver. Detaljer oppgis ved semesterstart
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Eksamen må bestås
Hjelpemidler: Kalkulator og formelsamling
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappen består av laboratorieøvinger, praktisk øvelser høyspenningskabel, innleveringer og prøver. Detaljer oppgis ved semesterstart
Hjelpemidler:
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018