ING3213 Ledelse av ingeniøroperasjoner

Emnekode: 
ING3213
Kursnavn på engelsk: 
Management of engineering operations
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk)
Credits: 
10
Undervisningssemester: 
2022 Vår
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Emneansvarlig: 
Øyvind Melhus
Per Krogdahl
Forkunnskapskrav

Tekniske spesialiseringsemner i militær bygg- og anleggsteknikk eller militær geomatikk.

Om emnet

Emnet Ledelse av ingeniøroperasjoner utgjør en større praksismodul for anvendelse og videreutvikling av kunnskap og ferdigheter lært gjennom de første årene av studiet. Kadettene skal rekognosere, prosjektere og planlegge gjennomføring av konkrete ingeniørarbeider i felt, for så å organisere og lede en ingeniørenhet i utførelsen av arbeidet. Kadettene vil også få en utvidet forståelse av profesjonsgrunnlaget for ingeniøroffiserer i et internasjonalt samarbeid gjennom en studietur der fokuset er ingeniørroller og ingeniøroppgaver i en internasjonal ramme.

Læringsutbytte

Med fullført og bestått emne skal studentene være i stand til å:

Kunnskap

 • kunnskap innen helhetlig systemtenkning
 • kjennskap til krav, metoder og verktøy for teknisk beskrivelse og arbeidstegninger
 • Kunnskap om teorier og metoder for prosjektledelse, herunder planlegging, organisering, oppfølging og ledelse av ingeniøroperasjoner
 • kjennskap til Forsvarets konsepter for stillingsbygging og feltfortifikasjon
 • kunnskap om krav og løsninger som nyttes i forbindelse med Airfield Damage Repair (ADR)

Ferdigheter

 • anvende begreper og metoder knyttet til styring og ledelse av ingeniøroperasjoner i felt
 • gjennomføre en rekognosering med innsamling av relevant informasjon i felt
 • omsette kunnskap fra tekniske spesialiseringsemner til praktisk utførelse i felt

Generell kompetanse

 • planlegge, lede og gjennomføre en ingeniøroperasjon i et internasjonalt miljø og vurdere om det har blitt utført på en hensiktsmessig måte
 • være seg bevisst den historiske utviklingen innen eget fagområde
 • presentere og kommunisere utført arbeid gjennom dokumentasjon relevant for Forsvaret
 • vurderer etiske, miljømessige, økonomiske og helsemessige konsekvenser innfor fagfelt i et livsløpsperspektiv
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet er bygget opp som en felles læringsaktivitet for begge spesialiseringene (MilAnlegg og MilGeo) i ingeniørprogrammet, og består av følgende tre moduler:

Praksismodul 1 skal kadettene rekognosere, prosjektere og planlegge gjennomføring av konkrete ingeniørarbeider i felt, herunder gjøre nødvendige forberedelser til å starte gjennomføring av ingeniørarbeidene.

Praksismodul 2 skal kadettene organisere og lede en ingeniørenhet i utførelsen av arbeidet planlagt i modul 1. Modul 2 vil normalt ha en varighet på inntil tre uker og avsluttes med innlevering av dokumentasjon på utført arbeid i henhold til retningslinjer. Arbeidet foregår i tett samarbeid med blant annet Forsvarsbygg og ulike avdelinger i Hæren.

Praksismodul 3 skal kadettene gjennomføre en studietur der fokuset er ingeniørroller og ingeniøroppgaver i en internasjonal ramme, primært i NATO. Praksismodulen vil gi kadettene kjennskap til internasjonalt samarbeid, og vil gi en utvidet forståelse av profesjonsgrunnlaget for ingeniøroffiserer.

Sensorordning

Studiet benytter ulike vurderingsformer, både tradisjonelle, som skriftlige og muntlige eksamener, og også vurderinger knyttet til praksisarenaer. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner som har obligatoriske arbeidskrav. Omfang, antall og form varierer mellom emnene. (samme som landmakt har)

Sensur gjennomføres i henhold til universitets- og høyskoleloven og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole

Evaluering og kvalitetssikring

Studieprogrammet og dets emner blir evaluert i henhold til FHS’ kvalitetssystem. 

Pensum
 • Andersen, E. S. Grude, K.V. Haug, T. (2015) Målrettet prosjektstyring. NKI Forlaget (kap. 1-8, 10-11)
 • Forsvarets Overkommando / Hærstaben (1982) UD 9-13-1 Feltarbeider alle våpen, Planlegging og ledelse.
 • Forsvarets Overkommando / Hærstaben (1982) UD 9-13-2 Feltarbeider alle våpen, hefte 2, Fortifikasjon. 
 • Hærens våpenskole (2010) Håndbok for kamuflasje
 • Hærens våpenskole (2016??) Håndbok for plan og beslutningsprosess for kompani og eskadron
 • Hærens våpenskole (2019) Håndbok i ingeniørrekognosering
 • Hærens våpenskole (2011) Håndbok for maskintroppen i felt
 • Hærens våpenskole (2019) Håndbok i feltetablering (Hele boka minus kap 4.6 og vedlegg)
 • Forsvaret (siste oppdaterte digitale versjon) UD 2-1 Forsvaret sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet
 • Forsvarsbygg (2018) Håndbok for skyte- og øvingsfelt 2020-2022
 • Baseforsvarsskvadronen (1999) Airfield Damage Repair Undervisningskompendium
 • NATO (2016) AATMP-03 Airfield damage repair
 • Forsvaret (2020)  Forsvarets grunnsyn på ledelse
Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Praksis Not requiredFullførte praksismoduler.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Praksis
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Fullførte praksismoduler.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
ProsjektoppgaveIndividuell TimerBestått / ikke bestått Not requiredIndividuell prosjekteringsoppgave og kvalitetshåndbok.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Individuell prosjekteringsoppgave og kvalitetshåndbok.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Halvard Bjerke
Godkjent av: 
Hans Kristian Thrane-Strand