ING3210 Militær geomatikk som beslutnings- og oppdragsstøtte

Emnekode: 
ING3210
Kursnavn på engelsk: 
Military geomatics in support of operations and military decision making
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk)
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Vår
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Emneansvarlig: 
Lars Roar Uggerud Dugstad
Forkunnskapskrav, emneliste: 
ING3211 Innføring militær geomatikk
Forkunnskapskrav

Innføring militær geomatikk og Grunnkurs etterretning må være gjennomført og bestått før oppstart av emnet. God forståelse av GIS er nødvendig, og gode ferdigheter i praktisk bruk av GIS-programvare er et absolutt krav.

Anbefalte forkunnskaper

Militærgeografisk informasjon og Militærgeografiske analyser bør være gjennomført. Alternativt må man kunne synliggjøre at tilsvarende kunnskaper og ferdigheter er ervervet gjennom annen utdanning og praksis.

Om emnet

Emnet tar for seg relevante verktøy og metoder for å kunne støtte planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. Det legges opp til selvstendig problemløsning med fokus på MilGeo-offiserens bidrag til etterretningsvurderingen (IPOE) i rammen av plan- og beslutningsprosessen (PBP). Emnet skal gi studentene grunnlag for å kunne reflektere over egne fremgangsmåter og egen funksjon som MilGeo-offiser til støtte for ulike militære beslutningstakere. Det legges stor vekt på studentens evne til muntlig og skriftlig (norsk og engelsk) formidling av produkter.

Læringsutbytte

Med fullført og bestått emne skal studentene være i stand til å:

Kunnskap

 • forstå egen rolle som MilGeo-offiser i en plan- og beslutningsprosess (PBP)
 • forstå prinsippene for Intelligence Preparation of the Operational Environment (IPOE)
 • forklare forskjeller mellom avdelinger i Forsvaret og deres behov i forbindelse med beslutnings- og oppdragsstøtte
 • forklare hvordan værrelaterte faktorer påvirker militære operasjoner

Ferdigheter

 • gjennomføre innhenting av relevant værdata og vurdere værets påvirkning på terreng og militære operasjoner
 • analysere operasjonsmiljøets innvirkning på militære operasjoner, herunder vær-føre-lys, fysisk -og menneskelig terreng
 • tilpasse egen leveranse basert på beslutningstakers informasjonsbehov
 • bestemme egne fremgangsmåter og analysemodeller for å løse problemstillinger, samt dokumentere arbeidsprosessen
 • mestre faglig relevante verktøy og metoder for å kunne støtte planlegging og gjennomføring av militære operasjoner
 • beherske ulike metoder for å representere geografisk informasjon og videre anvende ulike teknikker for kartografisk kommunikasjon
 • beherske begrepene og metodene knyttet til styring og ledelse av MilGeo-prosjekter

Generell kompetanse

 • støtte militære beslutningstakere ved å identifisere, vurdere, drøfte og besvare relevante informasjonsbehov i rammen av plan- og beslutningsprosessen
Praktisk organisering og arbeidsformer

Undervisningen organiseres i timeplanlagte arbeidsøkter, hvor studentene jobber med fagstoff som blir presentert både av foreleser og av studentene selv. Alle tradisjonelle forelesninger, samt oppsatte veiledningstimer i plenum, vil bli strømmet og gjort opptak av. Oppgaver/øvinger omfatter problemløsing, diskusjoner, samarbeid og individuelt arbeid. Bruk av relevant programvare vil inngå.

Mellom de timeplanlagte arbeidsøktene er det nødvendig å arbeide individuelt og/eller i grupper med fagstoff og oppgaver/øvinger.

I de timeplanlagte arbeidsøktene vil studentene bidra til hverandres læring ved å gi en medstudentvurdering, der man vurderes hverandres arbeid og gir læringsfremmende tilbakemeldinger.

Emnet vil primært benytte Office 365 som læringsplattform, og er dermed tilgjengelig for andre utenfor Krigsskolen. Deler av emnet krever fysisk oppmøte og deltakelse fra Krigsskolen på Linderud.

Sensorordning
Pensum

Følgende inngår som pensum i emnet:

 • Knut Grinderud et al. (2016) GIS - Geografiens språk i vår tidsalder (2. utg.) Trondheim: Fagbokforlaget (ISBN 9788245019957)
 • Håndbok Militær Geomatikk (MilGeo) innen landmilitær virksomhet
 • Forsvarets Etteretningsdoktrine (2021) Hentet fra Fobid
 • Stabshåndbok for Hæren (2021) Hentet fra Fobid

Eventuelle tillegg i pensum vil bli gjort tilgjengelig ved oppstart av emnet.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not requiredGodkjent arbeidsmappe. Arbeidsmappe med IPOE-arbeid til støtte for en plan- og beslutningsprosess. Arbeidsmappen består av dokumentasjon som kadettene gjennomgående arbeider med i emnets gjennomføring. Det vil bli presisert hvilke deler som skal inngå i arbeidsmappen.
Praksis Not requiredDeltakelse på praksisarena. Gjennomført praksisarenaen øvelse MilGeo eller tilsvarende.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Godkjent arbeidsmappe. Arbeidsmappe med IPOE-arbeid til støtte for en plan- og beslutningsprosess. Arbeidsmappen består av dokumentasjon som kadettene gjennomgående arbeider med i emnets gjennomføring. Det vil bli presisert hvilke deler som skal inngå i arbeidsmappen.
Obligatorisk arbeidskrav:Praksis
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Deltakelse på praksisarena. Gjennomført praksisarenaen øvelse MilGeo eller tilsvarende.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
ProsjektoppgaveIndividuell1Uke(r)A-F Not requiredEksamen gjennomføres som en prosjektoppgave, hvor det både skal leveres en skriftlig rapport og digitale produkter, i tillegg til at resultatene presenteres muntlig på engelsk. Endelig sensur forelegger etter gjennomføringen av muntlig presentasjon.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen gjennomføres som en prosjektoppgave, hvor det både skal leveres en skriftlig rapport og digitale produkter, i tillegg til at resultatene presenteres muntlig på engelsk. Endelig sensur forelegger etter gjennomføringen av muntlig presentasjon.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Halvard Bjerke
Godkjent av: 
Hans Kristian Thrane-Strand