ING3209 Militærgeografiske analyser

Emnekode: 
ING3209
Kursnavn på engelsk: 
Military geographical analyses
Studieprogram: 
Militære studier med fordypning i ledelse og bygg- og anleggsteknikk
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Halvard Bjerke
Forkunnskapskrav, emneliste: 
ING3207 Innføring militær geomatikk
Forkunnskapskrav

Innføring militær geomatikk må være gjennomført og bestått før oppstart av emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Militærgeografisk informasjon bør være gjennomført og bestått før oppstart av emnet. Alternativt må man dokumentere og begrunne at tilsvarende kunnskaper og ferdigheter er ervervet gjennom annen utdanning og praksis. Det er en fordel å inneha kunnskaper og ferdigheter om programmering.

Om emnet

Emnet tar for seg ulike GIS-analyser (raster-, vektor-, nettverks- og statistiske analyser). Disse kombineres for å løse sammensatte og komplekse problemstillinger. Studentene utfordres til å videreutvikle allerede benyttede analysemodeller samt improvisere ved behov. Det er fokus på studentens evne til å kombinere ulike informasjonstyper i en analyse for deretter å vurdere og presentere relevante resultater. Emnet dekker både konseptuell teori og praktisk bruk av ulike analysemetoder. Oppgaveløsningen settes i en militær sammenheng hvor studentene skal bli kjent med rollen som MilGeo-offiser.

Emnet gir studentene en forståelse for hvordan matematikk og statistikk er nødvendige verktøy for å kunne måle, beskrive og evaluere resultater i forbindelse med GIS-analyser. Det stilles krav om å kunne tolke resultater etter gjennomførte analyser og beskrive de statistiske metodene som ligger bak. Dette er blant annet metoder innen beskrivende/deskriptiv statistikk som omfatter et utvalg av sentral- og spredningsmål og enkle grafiske fremstillinger. I tillegg vil studentene gjennomføre flere statistiske analyser som omfatter blant annet estimering, konfidensintervall og hypotesetesting, samt enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser.

Læringsutbytte

Med fullført og bestått emne skal studentene være i stand til å:

Kunnskap

 • forklare aktuelle geografiske analysemetoder
 • forklare prinsippene for metodisk og etterrettelig problemløsning
 • forstå hvordan geografiske analyser kan benyttes for å besvare etterretningsfaglige spørsmål

Ferdigheter

 • anvende E-metode for å utvikle etterretningsbehov og prosessere innhentet informasjon frem til et ferdig etterretningsprodukt
 • anvende sannsynlighetsbegreper/ord i henhold til E-doktrinen
 • følge diskusjoner om etterretningsfaglige tema på et grunnleggende nivå
 • anvende GIS-analyse i den hensikt å besvare informasjonsbehov
 • formidle GIS-analyser både skriftlig, muntlig og visuelt
 • sammenstille flere informasjonstyper for videre analyse
 • designe og implementere en analytisk GIS-modell, samt vise en grunnleggende forståelse for og bruk av spesialtilpassede modeller
 • reflektere over informasjonsbehov og finne det vesentlige i pålagte oppgaver
 • oppdatere egen kunnskap omkring geografiske analysemetoder
 • undersøke og utvide egen kompetanse innenfor fagområdet

Generell kompetanse

 • benytte aktuelle geografiske analysemetoder for å vurdere og besvare relevante informasjonsbehov
 • planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og mer omfattende prosjekter
Praktisk organisering og arbeidsformer

Undervisningen organiseres i timeplanlagte arbeidsøkter, hvor studentene jobber med fagstoff som blir presentert både av foreleser og av studentene selv. Alle tradisjonelle forelesninger, samt oppsatte veiledningstimer i plenum, vil bli strømmet og gjort opptak av. Oppgaver/øvinger omfatter problemløsing, diskusjoner, samarbeid og individuelt arbeid. Bruk av relevant programvare vil inngå.

Mellom de timeplanlagte arbeidsøktene er det nødvendig å arbeide individuelt og/eller i grupper med fagstoff og oppgaver/øvinger.

I de timeplanlagte arbeidsøktene vil studentene bidra til hverandres læring ved å gi en medstudentvurdering, der man vurderes hverandres arbeid og gir læringsfremmende tilbakemeldinger.

Emnet vil primært benytte Office 365 som læringsplattform, og er dermed tilgjengelig for andre utenfor Krigsskolen. Deler av emnet krever fysisk oppmøte og deltakelse fra Krigsskolen på Linderud.

Sensorordning
Pensum

Følgende inngår som pensum i emnet:

 • Knut Grinderud et al. (2016) GIS - Geografiens språk i vår tidsalder (2. utg.) Trondheim: Fagbokforlaget (ISBN 9788245019957)
 • Håndbok Militær Geomatikk (MilGeo) innen landmilitær virksomhet
 • Etterretningsdoktrinen

Eventuelle tillegg i pensum vil bli gjort tilgjengelig ved oppstart av emnet.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not requiredGodkjent arbeidsmappe. Arbeidsmappen består av resultater og dokumentasjon knyttet til et gjennomgående scenario kadettene arbeider med i emnet. Det vil ved oppstart bli presisert hva som skal inngå i arbeidsmappen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Godkjent arbeidsmappe. Arbeidsmappen består av resultater og dokumentasjon knyttet til et gjennomgående scenario kadettene arbeider med i emnet. Det vil ved oppstart bli presisert hva som skal inngå i arbeidsmappen.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
ProsjektoppgaveIndividuell3Uke(r)A-F Not requiredEksamen gjennomføres som en prosjektoppgave, hvor det både skal leveres en skriftlig rapport og digitale produkter, i tillegg til at resultatene presenteres muntlig på engelsk. Endelig sensur forelegger etter gjennomføringen av muntlig presentasjon.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen gjennomføres som en prosjektoppgave, hvor det både skal leveres en skriftlig rapport og digitale produkter, i tillegg til at resultatene presenteres muntlig på engelsk. Endelig sensur forelegger etter gjennomføringen av muntlig presentasjon.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Halvard Bjerke
Godkjent av: 
Thomas Bratberg