ING3208 Militærgeografisk informasjon

Emnekode: 
ING3208
Kursnavn på engelsk: 
Military geographical information
Studieprogram: 
Militære studier med fordypning i ledelse og bygg- og anleggsteknikk
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Høst
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Halvard Bjerke
Forkunnskapskrav, emneliste: 
ING3207 Innføring militær geomatikk
Forkunnskapskrav

Innføring militær geomatikk må være gjennomført og bestått før oppstart av emnet. Annen GIS-utdanning eller -praksis kan dekke behovet omkring forkunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

God forståelse av GIS er nødvendig. Det er også en fordel å inneha kunnskaper og ferdigheter om databaser og programmering.

Om emnet

Emnet går i dybden på hva geografisk informasjon er og hvordan denne informasjonen kan utnyttes i både sivil og militær sammenheng. Emnet dekker hele innsamlingsprosessen, fra identifisering av informasjonsbehov, ulike innsamlingsmetoder, kildevurdering og strukturering av data, herunder etablering, drift og vedlikehold av en geodatabase. I løpet av emnet vil studentene få en innføring i etterretning, der hensikten er å få et felles begrepsapparat innenfor etterretning og etterretningsmetodikk som kan nyttes i videre oppgaveløsning.

Læringsutbytte

Med fullført og bestått emne skal studentene være i stand til å:

Kunnskap

  • forklare etterretningssyklusen som metode og verktøy, herunder begrepsapparat, prosessflyt og roller
  • identifisere informasjonsbehov, for videre å planlegge nødvendig innsamling av informasjon
  • forklare ulike innsamlingsmetoder og deres anvendelsesområder

Ferdigheter

  • bearbeide innsamlet geografisk informasjon ved å strukturere informasjonen hensiktsmessig
  • gjennomføre etablering, samt drifte og vedlikeholde en geodatabase
  • vurdere ulike kilder til geografisk informasjon

Generell kompetanse

  • lede en innsamlingsprosess
  • kommunisere med ulike samarbeidspartnere som distribuerer geografisk informasjon til Forsvaret
Praktisk organisering og arbeidsformer

Undervisningen organiseres i timeplanlagte arbeidsøkter, hvor studentene jobber med fagstoff som blir presentert både av foreleser og av studentene selv. Alle tradisjonelle forelesninger, samt oppsatte veiledningstimer i plenum, vil bli strømmet og gjort opptak av. Oppgaver/øvinger omfatter problemløsing, diskusjoner, samarbeid og individuelt arbeid. Bruk av relevant programvare vil inngå.

Mellom de timeplanlagte arbeidsøktene er det nødvendig å arbeide individuelt og/eller i grupper med fagstoff og oppgaver/øvinger.

I de timeplanlagte arbeidsøktene vil studentene bidra til hverandres læring ved å gi en medstudentvurdering, der man vurderes hverandres arbeid og gir læringsfremmende tilbakemeldinger.

Emnet vil primært benytte Office 365 som læringsplattform, og er dermed tilgjengelig for andre utenfor Krigsskolen. Deler av emnet krever fysisk oppmøte og deltakelse fra Krigsskolen på Linderud.

Sensorordning
Pensum

Følgende inngår som pensum i emnet:

  • Knut Grinderud et al. (2016) GIS - Geografiens språk i vår tidsalder (2. utg.) Trondheim: Fagbokforlaget (ISBN 9788245019957)
  • Håndbok Militær Geomatikk (MilGeo) innen landmilitær virksomhet

Eventuelle tillegg i pensum vil bli gjort tilgjengelig ved oppstart av emnet.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not requiredGodkjent arbeidsmappe. Arbeidsmappen består av dokumentasjon knyttet til innsamlingsarbeid som kadettene arbeider med i emnet. Det vil ved oppstart bli presisert hva som skal inngå i arbeidsmappen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Godkjent arbeidsmappe. Arbeidsmappen består av dokumentasjon knyttet til innsamlingsarbeid som kadettene arbeider med i emnet. Det vil ved oppstart bli presisert hva som skal inngå i arbeidsmappen.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
ProsjektoppgaveIndividuell3DagerA-F Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Halvard Bjerke
Godkjent av: 
Hans Kristian Thrane-Strand