ING3206 Ingeniøroffiseren (MilGeo)

Emnekode: 
ING3206
Kursnavn på engelsk: 
The engineering officer (MilGeo)
Studieprogram: 
Militære studier med fordypning i ledelse og bygg- og anleggsteknikk
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Einar Ljung Opedal
Om emnet

Ingeniøroffiseren vil gi mulighet for kontinuerlig lederutvikling gjennom hele utdanningsløpet, også i de periodene det gjennomføres emner ved NTNU i Gjøvik. Emnet Ingeniøroffiseren er sterkt knyttet opp til offisersprofesjonen, herunder;

 1. Ansvar: kadettene påtar seg ansvaret og forpliktelsene som hviler på en offiser.
 2. Identitet: kadettene ser seg selv som militære profesjonsutøvere innen ingeniørvirket.
 3. Ekspertise: kadettene får bedre kjennskap til hva som kreves for å løse oppdrag under vedvarende krevende forhold.
 4. Verdigrunnlag: kadettene opptrer i tråd med verdigrunnlaget også under krevende forhold.
Læringsutbytte

Med fullført og bestått emne skal studentene være i stand til å:

Kunnskap

 • kjenne til egen og kollektiv robusthet og mestringstro
 • kjenne til egen fysisk kapasitet
 • være bevisst/ha innsikt i egen atferd under vedvarende krevende forhold
 • være bevisst/ha innsikt i egen ledereffektivitet under vedvarende krevende forhold
 • kjenne til hvordan krevende forhold påvirker militær utdanning, trening, taktikk og operasjoner.
 • forstå ingeniøroffiserens roller og ansvar i taktisk samvirke

Ferdigheter

 • mestre fysisk og mentalt krevende forhold.
 • vise vilje og evne til å mestre belastninger og ubehag.
 • prestere godt som leder, del av avdeling og som enkeltmann.
 • vise vilje og evne til å knytte kurset til egen, langsiktig lederutvikling.
 • kunne anvende ingeniørkapasiteter i taktisk samvirke

Generell kompetanse

 • forstå selvledelse og sitt ansvar i lederrollen under krevende forhold.
 • forstå Ingeniøroffiserens roller og ansvar, herunder
 • kunne planlegge, lede og gjennomføre ingeniøroppdrag, i tråd med etiske krav og retningslinjer i Forsvaret
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet omfatter praksisarenaene stridskurs og vintertjeneste med fjellmarsj. Praksisarenaene gjennomføres felles med operativ GOU-utdanning, noe som bidrar til profesjonsidentitet og felles kultur. Det vil i tillegg være en gjennomgående lederutvikling for ingeniørkadettene med evalueringer og refleksjoner gjennom hele utdanningsløpet.

Ledelse under krevende forhold står sentralt i dette emnet, i tillegg kjennskap til egen våpengren i rammen av taktisk samvirke. Således vil emnet gi innspill til skikkethetsvurderingen, altså vurderingen av den enkeltes kadetts egnethet som offiser.

Sensorordning
Pensum

Pensum relevant for militær idrett og trening:

 • Kost og ernæring etter stridskurset.pdf
 • Stridskurset 3.pdf
 • Bøkene Militær fysisk trening 1 og 2 (MTF 1 og 2)

Ytterligere pensum gis ved oppstart av emnet.  

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Praksis RequiredDeltatt på alle praktiske gjennomføringer med bestått offisersvurdering.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Praksis
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Deltatt på alle praktiske gjennomføringer med bestått offisersvurdering.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell Uke(r)Bestått / ikke bestått Not requiredDet gjennomføres ingen avsluttende eksamen i dette emnet. For å bestå dette emnet må alle obligatoriske arbeidskrav være godkjent.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Det gjennomføres ingen avsluttende eksamen i dette emnet. For å bestå dette emnet må alle obligatoriske arbeidskrav være godkjent.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Halvard Bjerke
Godkjent av: 
Hans Kristian Thrane-Strand