ING3204 Overlevelse

Emnekode: 
ING3204
Kursnavn på engelsk: 
Survivability
Studieprogram: 
Militære studier med fordypning i ledelse og bygg- og anleggsteknikk
Credits: 
7,5
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Øyvind Melhus
Om emnet

Overlevelse (Engelsk: Survivability) inkluderer tradisjonelt sett alle aspekter av fysisk beskyttelse av personell, våpen, og materiell mot virkninger fra fiendtlige våpen- og deteksjonssystemer. Beskyttelse omfatter også sikring av militærleirer i inn- og utland. Emnet er utvidet til å omfatte alle aspekter av leiretablering, inklusive styrkebeskyttelse, fortifikasjon og sikring av bygg.  

Teorien som bygger opp under emnet er beskrevet i et antall militære standarder, håndbøker og doktriner. Det stilles krav til at kadettene selvstendig finner og benytter tilgjengelig informasjon for å løse relevante problemstillinger i tverrfaglig prosjektering. Problemstillingene vil være i samsvar med prioriterte kompetanseområder ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsbygg og Hærenes Våpenskole. Emnet gjennomføres som en kombinasjon av selvstudie, leksjoner og feltbesøk, samt en stridsteknisk feltøvelse i samarbeid med Ingeniørbataljonen på Skjold.

Temaer som kadetten skal jobbe med:

 • Leiretablering i inn- og utland med hovedfokus på «fase 2» etableringer, basert på gjeldende konsept i Forsvaret;
 • Våpenvirkninger;
 • Sikring av bygg i Norge; og
 • Lederskap av et ingeniørkompani og drift av ingeniørprosjekter i et stridsteknisk scenario i felt.

Emnet omfatter et bredt spekter av fagområder og et bredt kompetansemiljø i Forsvaret vil derfor bli benyttet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne har kadetten:

 • kjennskap til anbefalte løsninger i gjeldende etableringskonsept i Forsvaret, nasjonalt og internasjonalt
 • forståelse for kompleksiteten og utfordringene i forbindelse med prosjektering av en leir, og kjennskap til erfaringer fra tidligere etableringer og oppdrag
 • kunnskap om det teoretiske og empiriske grunnlaget for våpenvirkninger, fortifikasjon og sikring av bygg
 • et godt grunnlag for å oppdatere sin teoretiske og praktiske kunnskap innenfor fagområdet.
 • Kjennskap til lederskap av et ingeniørkompani i et strids scenario.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • planlegge og prosjektere en militær “fase 2” leir i henhold til gjeldende prosedyrer i Forsvaret
 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • utføre risikoanalyser og verdivurderinger på bakgrunn av trusselvurderinger, samt planlegge ulike sikringstiltak for kritiske objekter og funksjoner
 • anbefale egnede beskyttelsestiltak mot våpenvirkninger
 • anvende relevante digitale tegneverktøy og presentasjonsteknikker som benyttes i Forsvaret.

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne:

 • har kadetten innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan kadetten planlegge og gjennomføre prosjektoppgaver som strekker seg over tid, både selvstendig og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer i Forsvaret
 • er kadetten trenet i å finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff, samt formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Antall ukeverk totalt: 6

Sensorordning

Sensur gjenomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
 • Hærens våpenskole (2019) Håndbok i feltetablering
 • Hærens våpenskole (2019) vedlegg til Håndbok i feltetablering, basemateriell
 • Forsvarsbygg (2015 v.2) Etablering i internasjonale operasjoner
 • Forsvarsbygg (2016 v.2) Sikringshåndboka, Håndbok i sikring av eiendom, bygg og anlegg mot terror, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet. Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg. 
 • Forsvarsbygg (2020) Håndbok i våpenvirkninger og medfølgende temahefter
 • Forsvarsbygg (2020) Håndbok for skyte- og øvingsfelt
 • Forsvarets sikkerhetsavdeling (2016) Veiledning i fysisk sikring
 • Forsvarets Overkommando / Hærstaben (1982) UD 9-13-2 Feltarbeider alle våpen, hefte 2, Fortifikasjon.
 • NATO standardization agency (2014) STANAG  NATO Allied Joint Doctrine for military engineering;  AJP 3.12
 • NATO standardization agency (2016) STANAG 2394 NATO Allied Tactical Doctrine for military engineering;  ATP 3.12.1 v. A
 • NATO standardization agency (2018) STANAG 2632 Deployed force infrstructure ATP 3.12.1.4
 • NATO standardization agency (2016) STANAG 2280 TEST PROCEDURES AND CLASSIFICATION OF THE EFFECTS OF WEAPONS ON STRUCTURES
 • Rødsjø/Johansen (2007) Rekognosering for leiretablering INTOPS. Hovedprosjekt KS.
Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger Not requiredTilfredsstillende antall øvinger/innleveringer må være godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Tilfredsstillende antall øvinger/innleveringer må være godkjent.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
ProsjektoppgaveIndividuell 1Uke(r)Bestått / ikke bestått 100Not requiredVurdering gjennomføres i henhold til Forskrift om opptakAlle trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Alle kalkulatorer er tillatt.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet: 1
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel: 100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Vurdering gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak
Hjelpemidler:Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Alle kalkulatorer er tillatt.
Forfattere: 
Luke Dokter
Godkjent av: 
Luke Dokter