ING3203 Mobilitet

Emnekode: 
ING3203
Studieprogram: 
Militære studier med fordypning i ledelse og bygg- og anleggsteknikk
Credits: 
10
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Luke Dokter
Forkunnskapskrav

Emnet bygger på emnene Geoteknikk for landoperasjoner og Generelle ingeniørarbeider.

Om emnet

Det tekniske spesialiseringsemnet Mobilitet i fordypningsretningen Militær anleggsteknikk gjennomføres i 6. semester og omfatter temaene Militære feltveger og Brukonstruksjoner i felt samt Airfield damage repair (ADR)  

Temaet Militære feltveger gir grunnforståelse for dimensjonering/forsterkning av ny eller eksisterende veg for militært formål. Emne vil se på valg av MLC (Military Load Classification), materialer i overbygning og slitelag, tele- og frostsikring, flom og skred, drenering samt anleggsarbeid og HMS. Militære feltveger vil legge vekt på forsvarets behov og standarder, men vil også berøre relevante håndbøker og veiledninger fra blant annet Statens vegvesen.

Kadetten skal være i stand til å forstå problemstillinger spesielt knyttet til fremkommelighet for militære kjøretøy og prosjektere feltveger av tilpasset standard. 

Temaet Brukonstruksjoner i felt dekker konstruksjonsteknisk analyse av eksisterende brukonstruksjoner, inklusive analyse av restkapasitet etter skade fra våpentreff og sabotasje. Temaet omhandler forøvrig feltmessig prosjektering av enkel bjelke-/platebru med konvensjonell bruk av stål, tre og betong, samt løsninger med bruk av forsvarets standard reservebrumateriell. Temaet undervises i samarbeid med Hærens våpenskole (HVS) på Rena.

Emnet danner, sammen med emnene Geoteknikk for landoperasjoner og Generelle ingeniørarbeider, grunnlag for gjennomføringen av emnet Ledelse av ingeniøroperasjoner i 6. og 7. semester.

Læringsutbytte

Med fullført og bestått emne har kadetten tilegnet seg følgende læringsutbytter i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • kunnskap om de grunnleggende prinsippene og metodene for dimensjonering og forsterking av veger og bruer;
 • kan gjøre rede for utfordringer og metoder i forbindelse med bygging og drift av vei, knyttet til tele, drenering, skred og flom;
 • kjenner egenskapene til materialer som brukes i vegoverbygning;
 • forståelse for ulike brukonstruksjoners bæremåte;
 • kunnskap om HMS-arbeid ved bygging, drift og vedlikehold av veger og bruer;
 • kan oppdatere seg i sitt virke som ingeniøroffiser, og innen metoder og produkter som utvikles for feltbruk.

Ferdigheter:

Kadetten kan:

 • anvende gjeldende håndbøker for vegbygging, drift og vedlikehold;
 • foreta kvalifiserte valg av materialer til bruk i overbyggingen;
 • beskrive en entreprenørs driftsoppgaver;
 • lastklassifisere veger og bruer for militære kjøretøy nasjonalt og internasjonalt;
 • prosjektere og dimensjonere enkle militære feltveger;
 • prosjektere og dimensjonere enkle brukonstruksjoner i stål, tre og betong;
 • planlegge etablering av bruer med bruk av forsvarets standard brumateriell;
 • vurdere restkapasitet for en skadd eller svekket eksisterende bru.

Generell kompetanse:

 • forståelse for miljømessige konsekvenser ved bygging av vei i felt;
 • kan formidle sin ingeniørfaglige kunnskap til så vel utførende avdelinger og tropper, som til oppdragsgivere og beslutningstakere i ulike staber;
 • kan reflektere rundt egen faglig utøvelse i rollen som ingeniøroffiser.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Antall ukeverk totalt: 5

Sensorordning

Sensur gjenomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensum vil bli gjort tilgjengelig ved oppstart av emnet.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Praksis 1 1RequiredBrokurs på HVS, varighet ca 2 uker
Øvinger Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Praksis
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Brokurs på HVS, varighet ca 2 uker
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
ProsjektoppgaveIndividuell 2DagerA-F 100Not required Vurdering gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole. Alle trykte og Håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Alle kalkulatorer er tillatt.
Skriftlig eksamenIndividuell6TimerBestått / ikke bestått0Not requiredAvsluttende eksamen etter brukurs på HVS. I særskilte tilfeller, for eksempel ved sykdom med legeerklæring, kan alternativ dokumentasjon på tilegnet kurskompetanse godkjennes. Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet: 2
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel: 100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Vurdering gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.
Hjelpemidler: Alle trykte og Håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Alle kalkulatorer er tillatt.
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:0
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Avsluttende eksamen etter brukurs på HVS. I særskilte tilfeller, for eksempel ved sykdom med legeerklæring, kan alternativ dokumentasjon på tilegnet kurskompetanse godkjennes.
Hjelpemidler:Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Forfattere: 
Halvard Bjerke
Godkjent av: 
Hans Kristian Thrane-Strand