ING3202 Geoteknikk for landoperasjoner

Emnekode: 
ING3202
Kursnavn på engelsk: 
Geotechnical Engineering in Ground Warfare
Studieprogram: 
Militære studier med fordypning i ledelse og bygg- og anleggsteknikk
Credits: 
7,5
Undervisningssemester: 
2020 Høst
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Luke Dokter
Om emnet

Emnet Geoteknkk for landoperasjoner gir en grunnforståelse for kunne å beskrive og anvende jord og fjell i forbindelse med militære grunn- og anleggsarbeider. Emne omfatter følgende tema: miljøaspekter relevante for Forsvaret; karakterisering av løsmasser; basis kvartærgeologi; totalspenninger, effektivspenninger, poretrykk i grunn; beregninger av setninger under fundamenter og feltveger; grunnvann og grunnvannstrømning; samt skjærstyrke i -, og stabilitet av jord.

Emne vil legge vekt på forsvarets behov og standarder, men vil også berøre relevante håndbøker og veiledninger både i Norge og internasjonalt.

Kadetten skal gjennom emnet settes i stand til å gjennomføre geotekniske vurderinger og forstå problemstillinger spesielt knyttet til konstruksjoner og anlegg som sikrer fremkommelighet for styrker i militæroperasjoner.

Emnet danner, sammen med emnene Generelle ingeniørarbeider og Mobilitet, et viktig grunnlag for praksisarenaene “Ledelse av militæroperasjoner” i 6. og 7. semester, som inngår som en sentral del av emnet Ingeniøroffiseren.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne vil kadetten:

  • Kjenner til jordskorpens sammensetning og dannelse, med spesiell vekt på norske forhold
  • Kjenner til egenskapene av jord og løsmasser
  • Har kunnskap om det teoretiske grunnlaget for beregning av spenninger i jord
  • Kjenner til oppførsel av vann i jord.
  • Kjenner til faren for forurensing i grunn. 

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

  • reflektere over jord og bergmassene som finnes under overflaten og betydning dette har for fremkommelighet og stabilitet av felt konstruksjoner i militæroperasjoner.
  • Beherske relevante tekniker og verktøy for å gjennomføre grunnundersøkelse i felt for identifisering og klassifisering av jord og løsmasser
  • beherske relevante faglige teknikker for å beregne spenninger i jord forårsaket av militære aktiviteter og konsekvenser dette vil ha for stabilitet og strukturell integritet av felt konstruksjoner.

Generell kompetanse

Etter fullført emne vil kadetten:

  • har innsikt i miljømessige konsekvenser knyttet til militære operasjoner og feltmessige arbeider i grunnen.
  • kjenner til geotekniske elementer i relevante norske, NATO og internasjonaler retningslinjer og standarder.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Arbeidsform vil være en kombinasjon av undervisning (fysisk eller online), selvstudium og praksis arbeid. Totall arbeidsmengde vil være på ca. 200 timer.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensum vil bli gjort tilgjengelig ved oppstart av emnet.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 44Not required3 av 4 obligatoriske arbeidskrav må være levert og godkjent. Type arbeidskrav som skal leveres vil bli presentert ved oppstart av emne.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav: 4
Påkrevde arbeidskrav:4
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:3 av 4 obligatoriske arbeidskrav må være levert og godkjent. Type arbeidskrav som skal leveres vil bli presentert ved oppstart av emne.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell 4TimerA-F 100Not requiredVurdering gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskoleAlle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Vurdering gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole
Hjelpemidler:Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Forfattere: 
Luke Dokter