ING3202 Geoteknikk for landoperasjoner

Emnekode: 
ING3202
Kursnavn på engelsk: 
Geotechnical Engineering in Ground Warfare
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk)
Credits: 
7,5
Undervisningssemester: 
2022 Høst
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Emneansvarlig: 
Luke Tangeraas Dokter
Om emnet

Emnet Geoteknikk for landoperasjoner gir en grunnforståelse for å kunne beskrive og anvende jord og fjell i forbindelse med militære grunn- og anleggsarbeider. Emnet omfatter følgende tema: Karakterisering av løsmasser; grunnleggende kvartærgeologi; spenninger i jord, poretrykk i grunnen; beregninger av setninger under fundamenter; grunnvann og grunnvannstrømning; skjærstyrke i -, og stabilitet av jord samt miljøaspekter relevante for Forsvaret;.

Emnet vil legge vekt på forsvarets behov og gjeldende standarder, men vil også berøre relevante håndbøker og veiledninger både i Norge og internasjonalt.

Kadetten skal gjennom emnet settes i stand til å gjennomføre enkelte geotekniske vurderinger og forstå problemstillinger spesielt knyttet til konstruksjoner og anlegg som sikrer fremkommelighet for styrker i militæroperasjoner.

Emnet danner, sammen med emnene Generelle ingeniørarbeider og Mobilitet, et viktig grunnlag for praksisarenaene “Ledelse av militæroperasjoner” i 6. og 7. semester, som inngår som en sentral del av emnet Ingeniøroffiseren.

Læringsutbytte

Ved kursets slutt skal studentene kunne:

Kunnskap

  • Huske grunnleggende geologiske begreper som brukes til å beskrive berg- og jordformasjoner, med vekt på norsk forhold.
  • Beskrive egenskaper til jord.
  • Forklare prinsippet om effektivspenning i jord.
  • Forstå vannstrømning i jord.
  • Kjenne til vanlige kilder til forurensning i jord knyttet til militær aktivitet. 

Ferdigheter

  • Beherske grunnleggende teknikker for å identifisere og klassifisere jord i felt.
  • Analysere geotekniske problemer knyttet til militær infrastruktur og feltoperasjoner.
  • Beregne effektivspenning i jord, jordtrykk på støttemurer, bæreevne til jord og fundamentstørrelse, stabilitet i skråninger og fyllinger, samt tøying og setninger i jord. 

Generelle kompetanser

  • Kjenne til relevante norske -, NATO - og internasjonale standarder, og håndbøker knyttet til geotekniske forhold i forbindelse med militære operasjoner og infrastruktur.
  • Kommunisere ingeniørmessig problemstillinger på en forståelig måte på engelsk.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forventet tidsforbruk ca. 200 timer over ca. 20 dager. Emne er en kombinasjon av forstudi, leksjoner, veiledningstimer og oppgaveløsning. Emnematerial og oppgaver finnes på MS Teams og OneNote. Det er forventet at studenten lære seg PTC MathCad Prime for å løse oppgavene.

Sensorordning

Studiet benytter ulike vurderingsformer, både tradisjonelle, som skriftlige og muntlige eksamener, og også vurderinger knyttet til praksisarenaer. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner som har obligatoriske arbeidskrav. Omfang, antall og form varierer mellom emnene. (samme som landmakt har)

Sensur gjennomføres i henhold til universitets- og høyskoleloven og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole

Evaluering og kvalitetssikring

Studieprogrammet og dets emner blir evaluert i henhold til FHS’ kvalitetssystem.

Pensum

SINTEF Byggforsk. (2020). Byggforskserien. https://www.byggforsk.no/byggforskserien

Smith, I. (2014). Smith's Elements of Soil Mechanics, 9 ed John Wiley & Sons, Ltd.

Statens vegvesen. (2018). Håndbok V220 - Geoteknikk i vegbygging
Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging (vegvesen.no)

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger43Not requiredEmne har mange oppgaver. Hvilke oppgaver som er obligatorisk vil bli kommunisert i løpet av emne.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:4
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Emne har mange oppgaver. Hvilke oppgaver som er obligatorisk vil bli kommunisert i løpet av emne.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F100Not requiredVurdering gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskoleAlle hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Vurdering gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole
Hjelpemidler:Alle hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Forfattere: 
Halvard Bjerke