ING3201 Generelle ingeniørarbeider

Emnekode: 
ING3201
Kursnavn på engelsk: 
Generelle ingeniørarbeider
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk)
Credits: 
15
Undervisningssemester: 
2022 Høst
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Emneansvarlig: 
Peter Brandsæter
Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter at kadetten besitter kunnskap og ferdigheter fra basisfagene, og baseres på gjeldende europeiske material- og dimensjoneringsstandarder.

Om emnet

Det tekniske spesialiseringsemnet Generelle ingeniørarbeider i fordypningsretningen Militær anleggsteknikk gjennomføres i 5. og 6. semester, og omfatter følgende to tema:

Tema 1: Prosjektering av feltmessige konstruksjoner i tre, stål og betong. Temaet omfatter kapasitetsberegning av enkle bærende konstruksjoner i henhold til gjeldende Eurokoder.
Tema 2: Generell anleggsteknisk prosjektering. Temaet omhandler grunn- og fundamentarbeider, oppmålingsarbeider for bygg og anlegg samt utarbeidelse av teknisk dokumentasjon.

Emnet danner, sammen med emnene Geoteknikk i landoperasjoner og Mobilitet, et viktig grunnlag for praksisarenaene “Ledelse av ingeniørperasjoner” i 6. og 7. semester under emnet Ingeniøroffiseren.

Læringsutbytte

Med fullført og bestått emne har kadetten tilegnet seg følgende læringsutbytter i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • kunnskap om dimensjoneringsgrunnlaget for bærende konstruksjoner i stål, tre og betong;
 • kjennskap til sentrale deler av gjeldende europeiske regelverk for kapasitetsberegning av lastbærende konstruksjoner;
 • kunnskap om landmålingsteori og anleggsmessige oppmålingsarbeider;
 • kunnskap om anleggstekniske utfordringer og løsninger;
 • kjennskap til prinsipper og verktøy for planlegging og ledelse av anleggstekniske arbeider;
 • kan oppdatere sin kunnskap innen generelle ingeniørarbeider.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • analysere laster, lastkombinasjoner og lastvirkninger for konstruksjoner i felt;
 • prosjektere plater på mark, basert på kunnskap om grunnforhold i et aktuelt operasjonsområde;
 • dimensjonere bjelker, søyler og dekker i betong;
 • utarbeide konstruksjonstegninger, inklusive forskalings- og armeringstegninger;
 • dimensjonere enkle bjelker, søyler og forbindelser i tre;
 • dimensjonere enkle bjelker, søyler og forbindelser i stål;
 • utføre innmålings- og utstikkingsarbeider i forbindelse med ingeniørarbeider i felt;
 • utarbeide ulike typer teknisk dokumentasjon.

Generell kompetanse:

 • forståelse for miljømessige konsekvenser som følge av etablering av konstruksjoner og anleggsarbeider i felt;
 • kan formidle ingeniørfaglig kunnskap gjennom utarbeidelse av teknisk dokumentasjon;
 • kan reflektere rundt egen faglig utøvelse i rollen som ingeniøroffiser;
 • kan vurdere og drøfte relevante alternativer, samt foreta og forankre fornuftige valg ved å henvise til relevant dokumentasjon;
 • er kjent med ulike etiske, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tiltak innenfor sitt fagområde;
 • kan formidle byggeteknisk og militærfaglig kunnskap både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Antall ukeverk totalt: 8

Sensorordning

Studiet benytter ulike vurderingsformer, både tradisjonelle, som skriftlige og muntlige eksamener, og også vurderinger knyttet til praksisarenaer. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner som har obligatoriske arbeidskrav. Omfang, antall og form varierer mellom emnene. (samme som landmakt har)

Sensur gjennomføres i henhold til universitets- og høyskoleloven og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole

Evaluering og kvalitetssikring

Studieprogrammet og dets emner blir evaluert i henhold til FHS’ kvalitetssystem.

Pensum

NS-EN 1992  Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner 
Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger 
Svein Ivar Sørensen: Betongkonstruksjoner. Beregning og dimensjonering etter Eurokode 2, Del 1: Armert betong

NS-EN 1993  Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner 
Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser 
Stål Håndbok Del 3 (3. utgave) kapittel 8 og 10

NS-EN 1995  Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner 
Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger 

Geomatikkboka, Innføring i geomatikk for bygg og anlegg (Byggesaken.no)

Anleggsboka, Innføring i anleggsarbeider (Byggesaken.no)

Detaljert pensumliste vil bli gjort tilgjengelig ved oppstart av emnet.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger86Not required6 av 8 øvinger må være godkjent
Annet - spesifiser i kommentarfeltet11RequiredPraktisk landmålingskurs som går over ca 1 uke, inkludert teoridel kreves bestått. Annen tilsvarende dokumentert praksis kan godkjennes.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:8
Påkrevde arbeidskrav:6
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:6 av 8 øvinger må være godkjent
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Praktisk landmålingskurs som går over ca 1 uke, inkludert teoridel kreves bestått. Annen tilsvarende dokumentert praksis kan godkjennes.
Forfattere: 
Halvard Bjerke