ING2505 Telekommunikasjon

Emnekode: 
ING2505
Kursnavn på engelsk: 
Telecommunications
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Geir Arne Bunde
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet gir helhetlig systemperspektiv og grunnlagskunnskaper, for effektiv og innovativ anvendelse av kommunikasjonssystemer til militære formål. Gjennom ulike pedagogiske metoder, deriblant «Flipped classroom», laboratorieoppgaver, og øvelser med utstyr som benyttes i CIS-støtte, vil studentene utvikle ferdigheter og forståelse som er relevant for fremtidig yrkesutøvelse. Emnet gir et grunnlag for å kunne formidle kunnskap og delta i faglige diskusjoner innen fagområdet i fremtidig arbeidsplass i Forsvaret. Emnet ses i sammenheng med HF- og Satcom kursene som gjennomføres av CYFOR CVS.
Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1, ING1503 Programmering og digitalteknikk, ING1504 Fysikk og ING2501 Matematiske metoder 2. 

Transmisjonsdelen av dette emnet undervises av representant fra CYFOR CVS. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer 
• Frekvensspekteret 
• Digitalisering 
• Støy 
• Analog og digital modulasjon/demodulasjon 
• Linjekoding 
• Multipleksing og multippel aksess 
• Militære telekommunikasjonssystemer og elektronisk krigføring
• Mobilnett 
• Fiberoptisk kommunikasjon 
• Kabelsystemer 
• Transmisjonslinjeteori 
• Antenneteori 
• Måleinstrumenter for antenne og transmisjonslinjer 
• Grunnleggende bølgeledere og radar 
• Linkbudsjett 
• Frekvenspredikasjon
• Frekvensforvaltning ​
• Bølgeutbredelse

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Begge vurderingsenheter må bestås for å få bestått i emnet. Kontinuasjonseksamen blir i den vurderingsenhet man eventuelt har strøket i.

Læringsutbytte

Kunnskap 
Etter å ha fullført emne kan kadetten: 
• vise oversikt over og forståelse for de viktigste fagfelt som utgjør et moderne telematikksystem, samt sammenhenger mellom disse 
• forklare de begreper, prinsipper og mekanismer som inngår i et telekommunikasjonssystem 
• beskrive anvendelsen av de grunnleggende telekommunikasjonsprinsippene som inngår i noen utvalgt sivile og militære telematikknett. 
• forklare forskjellen mellom teoretiske beregninger og måleresultater 
• beskrive grunnleggende virkemåte til transmisjonslinjer med fokus på de som er brukt av Forsvaret 
• beskrive grunnleggende virkemåte til ulike antenner med fokus på de som er brukt av Forsvaret
• beskrive radiobølger sin utbredelse

Ferdigheter 
Etter å ha fullført emne kan kadetten: 
• finne de sentrale elementene i et telematikknett, uavhengig av hvilket konkret system eller fagområde disse befinner seg i, eller med hvilken teknologi de er implementert
• utføre beregninger på sentrale parametere i telekommunikasjonssystemer 
• variere prestasjonen til et telematikksystem gjennom å justere enkeltparametere i systemet 
• beherske bruk av måleinstrumenter for antenner og transmisjonslinjer 
• utføre enkle test- og måleøvelser 
• tilpasse kabelsystemer og antenner til overføringssystemet 

Generell kompetanse 
Etter å ha fullført emne kan kadetten: 
• fortelle med egne ord hvordan de ulike elementene i et militært telematikksystem kan påvirke den totale kapasiteten og funksjonaliteten 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, «Flipped classroom» (omvendt klasserom), prøver, obligatoriske praktiske gruppeoppgaver med rapportinnlevering, obligatoriske øvinger og online-tester. 

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Andreassen. (2013). Antenner & bølgeutbredelse (1. utg.). Aerotech training.
Andreassen. (2005). Radiotransmisjon (1. utg.). Aerotech training.
Frenzel. (2014). Electronic Communication Systems (4. utg.). McGraw-Hill.
Annen pensumliteratur oppgis ved oppstart i emnet

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerProsent1/2Not requiredEksamen i de 10 første temaene i «emnets temaer» - telematikkdelen. Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved oppstart i emnet
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerProsent1/2Not requiredEksamen i de 8 siste temaene i «emnets temaer» - transmisjonsdelen.Godkjent kalkulator Smith diagram og millimeterpapir Øvrige hjelpemidler oppgis ved oppstart i emnet
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:1/2
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen i de 10 første temaene i «emnets temaer» - telematikkdelen.
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved oppstart i emnet
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:1/2
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen i de 8 siste temaene i «emnets temaer» - transmisjonsdelen.
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator Smith diagram og millimeterpapir Øvrige hjelpemidler oppgis ved oppstart i emnet
Forfattere: 
Geir Arne Bunde