ING2503 Informasjonssikkerhet

Emnekode: 
ING2503
Kursnavn på engelsk: 
Information security
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Emneansvarlig: 
Mass Soldal Lund
Espen Flydahl
Oddbjørn Pedersen
Mass Soldal Lund
Om emnet

Emnet vil gi studenten kunnskaper og ferdigheter innen informasjonssikkerhet. Det legges vekt på sikkerhet i informasjonssystemer samt betydningen av informasjonssikkerhet for militære operasjoner.
Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1, ING1503 Programmering og digitalteknikk og ING1506 Datakommunikasjon.

Emnets temaer
• Kryptografi
• Sikkerhet i applikasjoner og web
• Sikkerhetskrav og -godkjenning
• Risikovurderinger
• Sikkerhetsmodeller
• Sikkerhetsloven med forskrifter

Læringsutbytte

Kunnskap 
Etter å ha fullført emnet kan kadetten: 
• vise forståelse for grunnleggende begreper og definisjoner innen informasjons- og cybersikkerhet, herunder ulike sikkerhetsmodeller
• forklare om ulike typer sikkerhetshendelser samt om hvordan informasjonssystemer kan beskyttes mot cybertrusler og -angrep
• beskrive metoder for risikovurderinger, sikkerhetskrav og sikkerhetsgodkjenning 
• gi en beskrivelse av vanlige kryptometoder og algoritmer, samt hvordan disse er bygget opp 
• kjenne til de krav som stilles til informasjonssystemer gjennom sikkerhetsloven

Ferdigheter 
Etter å ha fullført emnet kan kadetten: 
• benytte prinsipper, metoder og teknikker for sikring av informasjonssystemer

• vurdere operativ risiko opp i mot sikkerheten i informasjonssystemer og beskrive relevante sikkerhetstiltak
• utarbeide sikkerhetsdokumentasjon som synliggjør sikkerhetskrav og operativ konsekvens av sikkerhetshendelser 

Generell kompetanse: 
Etter å ha fullført emnet kan kadetten: 
• vise kritiske og analytiske evner i relasjon til informasjonssikkerhet, og bidrag til utvikling av god sikkerhetspraksis
• redegjøre for viktigheten av sikkerhetstjeneste i militære operasjoner
• gjøre avveininger av sikkerhet opp mot konsekvenser av sikkerhetshendelser, økonomi og ressursbruk

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, selvstudium, gruppeoppgaver og obligatoriske øvinger.

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Gollmann, D. (2011). Computer security (3. utg.). Chichester: Wiley
Pfleeger, Pfleeger & Margulies. (2015). Security in computing. Upper Saddle River: Prentice Hall.
Øvrig pensumlitteratur oppgis ved semesterstart 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F 100 %Not required Oppgis ved semesterstart
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Oppgis ved semesterstart
Forfattere: 
Geir Arne Bunde
Mass Soldal Lund