ING2503 Informasjonssikkerhet

Emnekode: 
ING2503
Kursnavn på engelsk: 
Information security
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Emneansvarlig: 
Mass Soldal Lund
Espen Flydahl
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet vil gi studenten kunnskaper og ferdigheter innen informasjonssikkerhet. Det legges vekt på sikkerhet i informasjonssystemer samt betydningen av informasjonssikkerhet for militære operasjoner.
Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1, ING1503 Programmering og digitalteknikk og ING1506 Datakommunikasjon.

Emnets temaer

 • Kryptografi
 • Sikkerhet i applikasjoner og web
 • Sikkerhetskrav og -godkjenning
 • Risikovurderinger
 • Sikkerhetsmodeller og sikkerhetsarkitektur
 • Lover, forskrifter og standarder
Læringsutbytte

Kunnskap 
Etter å ha fullført emnet kan kadetten: 

 • vise forståelse for grunnleggende begreper og definisjoner innen informasjons- og cybersikkerhet.
 • forklare om ulike sikkerhetsmekanismer, sikkerhetsmodeller og sikkerhetsarkitekturer
 • forklare om ulike typer IKT-sikkerhetshendelser samt om hvordan informasjonssystemer kan beskyttes mot cybertrusler og -angrep
 • beskrive metoder for risikovurderinger, sikkerhetskrav og sikkerhetsgodkjenning 
 • gi en beskrivelse av vanlige kryptometoder og algoritmer, samt hvordan disse er bygget opp 
 • beskrive de krav som stilles til informasjonssystemer gjennom relevante lover, forskrifter, regulering og standarder, herunder sikkerhetsloven

Ferdigheter 
Etter å ha fullført emnet kan kadetten: 

 • benytte prinsipper og metoder for sikring av informasjonssystemer
 • foreta vurdering av operativ risiko opp i mot sikkerheten i informasjonssystemer og beskrive relevante sikkerhetstiltak
 • bidra til utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon som synliggjør sikkerhetskrav og operativ konsekvens av sikkerhetshendelser 

Generell kompetanse: 
Etter å ha fullført emnet kan kadetten: 

 • emonstrere innsikt i problemstillinger relatert til informasjonssikkerhet, reflektere over egen faglig utøvelse, og bidra til utvikling av god sikkerhetspraksis
 • beskrive viktigheten av sikkerhetstjeneste i militære operasjoner
 • diskutere sikkerhet opp mot konsekvenser av sikkerhetshendelser, økonomi og ressursbruk
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, selvstudium, gruppeoppgaver og obligatoriske øvinger. 

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensumlitteratur oppgis ved semesterstart 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F 100 %Not required Oppgis ved semesterstart
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Oppgis ved semesterstart
Forfattere: 
Geir Arne Bunde