ING2502 Elektro

Emnekode: 
ING2502
Kursnavn på engelsk: 
Electronics
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Emneansvarlig: 
Arne Lars Urlien
NTNU/Gjøvik
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet består av delemnene kretsteknikk, elektronikk, måleteknikk og elektronikkproduksjon. Studenten gis en grunnleggende forståelse for virkemåten til komponenter og kretser som benyttes i militære kommunikasjonssystemer. Dette gir cyberingeniøren mulighet til å vite hva som påvirker ytelsen i systemene, men også et begrepsapparat for å formidle teknologiens betydning. Studenten vil også opparbeide seg måletekniske ferdigheter, samt kunne bruke konstruksjons- og simuleringsverktøy. Sentralt er det avsluttende elektronikkprosjektet, hvor studenten lager et eget produkt og har ansvaret for hele prosessen, fra idé til ferdigstilling. 
Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1, ING1504 Fysikk og ING2501 Matematiske metoder 2 (sistnevnte er forkunnskap til vårsemesteret i emnet ING2502).

Kretsteknikkdelen av dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer 
• Lover for beregning av ladning, strøm, spenning, effekt og ekvivalenter i DC- og AC-kretser 
• Spennings- og strømforløp i RC- og RL-ledd 
• Resonans 
• Vekselstrømsberegninger basert på komplekse tall 
• Grunnkoblinger med operasjonsforsterkere, dioder og transistorer 
• Forsterkere; konstruksjon og beregninger 
• Oscillator 
• Komponenter; oppbygging, bruk, datablad 
• Laboratorierutiner og måleteknikk 
• Lodding 
• Elektronikkproduksjon; skjemategning, simulering, printproduksjon, lodding, testing 
• Dokumentasjon 

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Begge deleksamener i faget må bestås. Eventuell kontinuasjon blir i den vurderingsenhet kandidaten har strøket i. Ikke godkjente laboratoriejournaler, rapport og individuelt prosjekt medfører stryk i vurderingsenhet «måleteknikk og elektronikkproduksjon». Fullstendig journal leveres av ett gruppemedlem fra halvparten av gruppene. Målejournal leveres av ett gruppemedlem fra øvrige halvpart av gruppene. Hver student leverer også en rapport basert på en av journalene. Faglærer vil organisere dette. Ikke bestått vurderingsenhet «måleteknikk og elektronikkproduksjon» gjennomføres som inntil 5 timers praktisk/muntlig eksamen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emnet kan kadetten:
• beskrive karakteristiske trekk ved likestrøm og vekselstrøm
• beskrive beregnings- og analysemetoder for elektriske kretser innen emneområdet
• beskrive oppbygging og virkemåte til komponenter innen emneområdet
• beskrive gangen i produksjon av kretskort og kjenne til krav som stilles i produksjonen

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet kan kadetten:
• utføre beregninger for å finne strøm, spenning og effekt i elektriske kretser
• foreta analyse og beregninger i elektriske kretser for å finne fram til forenklende ekvivalenter
• koble opp enkle elektriske kretser, finne egnede måleinstrumenter og benytte disse til å ta relevante målinger
• finne ut virkemåten til enkle elektriske kretser
• benytte dataverktøy til å tegne skjema for, foreta simulering på og lage printutlegg for enkle elektriske kretser 
• beskrive og benytte egnet utstyr til å produsere og lodde kretskort i henhold til norm 
• dokumentere forsøk og eksperimenter med journal og teknisk rapport i henhold til norm 

Generell kompetanse 
Etter å ha fullført emnet kan kadetten:
• fortelle med egne ord om elektronikkens anvendelse og betydning for ingeniørfaglige problemstillinger 
• angi normene for føring av laboratoriejournal og teknisk rapport 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Grunnet Covid19 pandemien våren 2020 ble alle emner ved FHS lagt om til distribuert/digitalisert undervisning. Denne tilstanden varte i større og mindre grad frem til 7. mai hvor enkelte emner og studentgrupper fikk noe mer tilgang til fysisk/ordinær undervisning.

Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver, øvinger og prosjekt. 

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Boylestad, R. L. & Nashelsky, L. (2013) Electronic Devices and Circuit Theory (11. utg.). London: Pearson education.
Diverse kompendier og annen pensumlitteratur opplyses det om ved oppstart i emnet

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerProsent1/3Not requiredFørste del av evalueringsmappen er kretsteknikk.Haugan: Formler og tabeller Formelvedlegg til eksamen Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerProsent1/3Not requiredAndre del av evalueringsmappen er elektronikk.Haugan: Formler og tabeller Formelvedlegg til eksamen Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Individuell paperinnleveringIndividuell -- Not requiredTredje del av evalueringsmappen er måleteknikk og elektronikkproduksjon som teller 1/3 av totalkarakteren (semester 3 og 4). Bestående i vurdering av: • journaler - denne (2 stk) • teknisk rapport basert på journal • prosjekt; ferdig produsert krets med tilhørende teknisk rapport. Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.
Individuell paperinnleveringIndividuell -- Not requiredTredje del av evalueringsmappen er måleteknikk og elektronikkproduksjon som teller 1/3 av totalkarakteren (semester 3 og 4). Bestående i vurdering av: • journaler (2 stk) • teknisk rapport basert på journal - denne • prosjekt; ferdig produsert krets med tilhørende teknisk rapport. Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.
ProsjektoppgaveIndividuell -- Not requiredTredje del av evalueringsmappen er måleteknikk og elektronikkproduksjon som teller 1/3 av totalkarakteren (semester 3 og 4). Bestående i vurdering av: • journaler (3 stk) • teknisk rapport basert på journal • prosjekt; ferdig produsert krets med tilhørende teknisk rapport - denne.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:1/3
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Første del av evalueringsmappen er kretsteknikk.
Hjelpemidler:Haugan: Formler og tabeller Formelvedlegg til eksamen Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:1/3
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Andre del av evalueringsmappen er elektronikk.
Hjelpemidler:Haugan: Formler og tabeller Formelvedlegg til eksamen Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Vurderingsform:Individuell paperinnlevering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:-
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Tredje del av evalueringsmappen er måleteknikk og elektronikkproduksjon som teller 1/3 av totalkarakteren (semester 3 og 4). Bestående i vurdering av: • journaler - denne (2 stk) • teknisk rapport basert på journal • prosjekt; ferdig produsert krets med tilhørende teknisk rapport. Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Individuell paperinnlevering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:-
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Tredje del av evalueringsmappen er måleteknikk og elektronikkproduksjon som teller 1/3 av totalkarakteren (semester 3 og 4). Bestående i vurdering av: • journaler (2 stk) • teknisk rapport basert på journal - denne • prosjekt; ferdig produsert krets med tilhørende teknisk rapport. Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:-
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Tredje del av evalueringsmappen er måleteknikk og elektronikkproduksjon som teller 1/3 av totalkarakteren (semester 3 og 4). Bestående i vurdering av: • journaler (3 stk) • teknisk rapport basert på journal • prosjekt; ferdig produsert krets med tilhørende teknisk rapport - denne.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Geir Arne Bunde