ING2502 Elektro

Emnekode: 
ING2502
Kursnavn på engelsk: 
Electronics
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Ravindra Babu Ummaneni
NTNU/Gjøvik
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet består av delemnene kretsteknikk, elektronikk, måleteknikk og elektronikkproduksjon. Studenten gis en grunnleggende forståelse for virkemåten til komponenter og kretser som benyttes i militære kommunikasjonssystemer. Dette gir cyberingeniøren mulighet til å vite hva som påvirker ytelsen i systemene, men også et begrepsapparat for å formidle teknologiens betydning. Studenten vil også opparbeide seg måletekniske ferdigheter, samt kunne bruke konstruksjons- og simuleringsverktøy. Sentralt er det avsluttende elektronikkprosjektet, hvor studenten lager et eget produkt og har ansvaret for hele prosessen, fra idé til ferdigstilling. 
Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1, ING1504 Fysikk og ING2501 Matematiske metoder 2 (sistnevnte er forkunnskap til vårsemesteret i emnet ING2502).

Kretsteknikkdelen av dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer 
• Lover for beregning av ladning, strøm, spenning, effekt og ekvivalenter i DC- og AC-kretser 
• Spennings- og strømforløp i RC- og RL-ledd 
• Resonans 
• Vekselstrømsberegninger basert på komplekse tall 
• Grunnkoblinger med operasjonsforsterkere, dioder og transistorer 
• Forsterkere; konstruksjon og beregninger 
• Oscillator 
• Komponenter; oppbygging, bruk, datablad 
• Laboratorierutiner og måleteknikk 
• Lodding 
• Elektronikkproduksjon; skjemategning, simulering, printproduksjon, lodding, testing 
• Dokumentasjon 

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

Begge deleksamener i faget må bestås. Eventuell kontinuasjon blir i den vurderingsenhet kandidaten har strøket i. Ikke godkjente laboratoriejournaler, rapport og individuelt prosjekt medfører stryk i vurderingsenhet «måleteknikk og elektronikkproduksjon». Ikke bestått vurderingsenhet «måleteknikk og elektronikkproduksjon» gjennomføres som inntil 5 timers praktisk/muntlig eksamen. Eventuell ny sensur på vurderingsenheten utføres på alt som inngår i denne, etter at karakteren er satt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emnet kan kadetten:
• beskrive karakteristiske trekk ved likestrøm og vekselstrøm
• beskrive beregnings- og analysemetoder for elektriske kretser innen emneområdet
• beskrive oppbygging og virkemåte til komponenter innen emneområdet
• beskrive gangen i produksjon av kretskort og kjenne til krav som stilles i produksjonen

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet kan kadetten:
• utføre beregninger for å finne strøm, spenning og effekt i elektriske kretser
• foreta analyse og beregninger i elektriske kretser for å finne fram til forenklende ekvivalenter
• koble opp enkle elektriske kretser, finne egnede måleinstrumenter og benytte disse til å ta relevante målinger
• finne ut virkemåten til enkle elektriske kretser
• benytte dataverktøy til å tegne skjema for, foreta simulering på og lage printutlegg for enkle elektriske kretser 
• beskrive og benytte egnet utstyr til å produsere og lodde kretskort i henhold til norm 
• dokumentere forsøk og eksperimenter med journal og teknisk rapport i henhold til norm 

Generell kompetanse 
Etter å ha fullført emnet kan kadetten:
• fortelle med egne ord om elektronikkens anvendelse og betydning for ingeniørfaglige problemstillinger 
• angi normene for føring av laboratoriejournal og teknisk rapport 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver, øvinger og prosjekt. 

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Boylestad & Nashelsky. (2013) Electronic Devices and Circuit Theory (11. utg.). Pearson education.
Irwin, J. David, & Nelms, R. M. (2015). Engineering circuit analysis international student version (11th ed., International ed.). John Wiley & Sons. 

Diverse kompendier og annen pensumlitteratur opplyses det om ved oppstart i emnet

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger75Not requiredI kretsteknikkdelen av emnet
Laboratoriearbeid1010Not requiredInngår i måleteknikk og elektronikkproduksjonsdelen av emnet. 5 av de innen kretsteknikk og 5 innen elektronikk
Øvinger55Not requiredI elektronikkdelen av emnet
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:7
Påkrevde arbeidskrav:5
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:I kretsteknikkdelen av emnet
Obligatorisk arbeidskrav:Laboratoriearbeid
Antall arbeidskrav:10
Påkrevde arbeidskrav:10
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Inngår i måleteknikk og elektronikkproduksjonsdelen av emnet. 5 av de innen kretsteknikk og 5 innen elektronikk
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:5
Påkrevde arbeidskrav:5
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:I elektronikkdelen av emnet
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerProsent1/3Not requiredFørste del av vurderingen er basert på Kretsteknikk. Gjennomføres i semester 3.Haugan: Formler og tabeller Formelvedlegg til eksamen Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerProsent1/3Not requiredAndre del av vurderingen er basert på Elektronikk. Gjennomføres i semester 4.Haugan: Formler og tabeller Formelvedlegg til eksamen Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Individuell paperinnleveringIndividuell -- Not requiredTredje del av vurderingen er måleteknikk og elektronikkproduksjon som teller 1/3 av totalkarakteren (semester 3 og 4). Bestående i vurdering av: • journaler - denne vektes 30% (3 stk) • teknisk rapport basert på journal • prosjekt; ferdig produsert krets med tilhørende teknisk rapport.
Individuell paperinnleveringIndividuell -- Not requiredTredje del av vurderingen er måleteknikk og elektronikkproduksjon som teller 1/3 av totalkarakteren (semester 3 og 4). Bestående i vurdering av: • journaler (3 stk) • teknisk rapport basert på journal - denne vektes 30% • prosjekt; ferdig produsert krets med tilhørende teknisk rapport.
ProsjektoppgaveIndividuell -- Not requiredTredje del av vurderingen er måleteknikk og elektronikkproduksjon som teller 1/3 av totalkarakteren (semester 3 og 4). Bestående i vurdering av: • journaler (3 stk) • teknisk rapport basert på journal • prosjekt; ferdig produsert krets med tilhørende teknisk rapport - denne vektes 40%.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:1/3
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Første del av vurderingen er basert på Kretsteknikk. Gjennomføres i semester 3.
Hjelpemidler:Haugan: Formler og tabeller Formelvedlegg til eksamen Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:1/3
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Andre del av vurderingen er basert på Elektronikk. Gjennomføres i semester 4.
Hjelpemidler:Haugan: Formler og tabeller Formelvedlegg til eksamen Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Vurderingsform:Individuell paperinnlevering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:-
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Tredje del av vurderingen er måleteknikk og elektronikkproduksjon som teller 1/3 av totalkarakteren (semester 3 og 4). Bestående i vurdering av: • journaler - denne vektes 30% (3 stk) • teknisk rapport basert på journal • prosjekt; ferdig produsert krets med tilhørende teknisk rapport.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Individuell paperinnlevering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:-
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Tredje del av vurderingen er måleteknikk og elektronikkproduksjon som teller 1/3 av totalkarakteren (semester 3 og 4). Bestående i vurdering av: • journaler (3 stk) • teknisk rapport basert på journal - denne vektes 30% • prosjekt; ferdig produsert krets med tilhørende teknisk rapport.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:-
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Tredje del av vurderingen er måleteknikk og elektronikkproduksjon som teller 1/3 av totalkarakteren (semester 3 og 4). Bestående i vurdering av: • journaler (3 stk) • teknisk rapport basert på journal • prosjekt; ferdig produsert krets med tilhørende teknisk rapport - denne vektes 40%.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Geir Arne Bunde