ING2501 Matematiske metoder 2

Emnekode: 
ING2501
Kursnavn på engelsk: 
Mathematical methods 2
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Emneansvarlig: 
NTNU/Gjøvik
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet vil gi studentene innføring i og forståelse for bestemte matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder til anvendelse i emnene «Elektro» og «Signalbehandling», relatert til militære kommunikasjonssystemer. Emnet vil gi en innføring i enkel matematisk modellering, og dataverktøy vil bli benyttet aktivt i undervisningen for lettere å bringe til veie forståelse for matematikken. Studentene skal kunne skrive selvstendige forklaringer på begreper og problemstillinger i pensum. Studenten vil utvikle kunnskaper og ferdigheter innen det å jobbe selvstendig og i team, samt utvikle sine kritiske og analytiske evner gjennom å jobbe grundig med prosjekter. 
Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1. 

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer
• Lineære ligningssystemer og matriser
• Vektorrom
• Lineære transformasjoner
• Egensystemer og diagonalisering
• Indreprodukt og ortogonalitet
• Matematisk dataverktøy
• Potensrekker
• Fourierrekker
• Fouriertransform 

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

Begge vurderingsenheter må bestås for å få karakter i emnet.
Hvis stryk i første vurderingsenhet, lineær algebra, vil kontinuasjon være en 4 timers deleksamen.
Hvis stryk i den andre vurderingsenheten, vil det bli opplyst om hvilken form kontinuasjon skal ha. Eventuell ny sensur på vurderingsenheten utføres på alt som inngår i denne, etter at karakteren er satt.

Læringsutbytte

Kunnskap 
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• vise forståelse av de matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder som inngår i emnets temaer innen lineær algebra 
​• forklare begrepet rekker, herunder Potens- og Fourierrekker 
​• forklare Fouriertransformen av periodiske og ikke-periodiske funksjoner 

Ferdigheter 
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• grunnleggende bruk av matematisk dataverktøy 
• løse grunnleggende lineæralgebraiske problemer knyttet til ligningssystemer, matriser og lineære transformasjoner 
• løse grunnleggende lineæralgebraiske problemer knyttet til vektorrom 
• løse grunnleggende lineæralgabraiske problemer knyttet til egensystemer og diagonalisering 
• løse grunnleggende lineæralgebraiske problemer knyttet til indreprodukt og ortogonalitet 
• regne ut Taylorrekker og anvende linearisering til løsning av enkle differensiallikninger
• regne ut Fourierrekker for enkle funksjoner 
• regne ut Fouriertransformen av enkle funksjoner, og skal kunne bruke dette til å løse en del standard differensiallikninger 
• finne overgangene mellom tids- og frekvens representasjon av et signal

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• gjøre rede for begreper og metoder innenfor emnet
• planlegge og gjennomføre gruppeprosessen, samt det å jobbe selvstendig, i forbindelse med prosjektarbeidet 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, prøver, øvinger, rapportskriving og løsning av problemstillinger i grupper 

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Bretscher. (2013). Linear algebra with applications​ (5. utg.). London: Pearson education 
Croft: (2017). Engineering mathematics (5. utg.). London: Pearson education 
Leksjonsinnhold som ikke er dekket av øvrig pensumlitteratur
Egen prosjektrapport 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger11Not requiredObligatorisk øving innen rekker og transform
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Obligatorisk øving innen rekker og transform
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerProsent2/6Not requiredFørste del av vurderingen, omhandler lineær algebra: • Eksamen i lineær algebraGodkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
ProsjektoppgaveGruppe -Prosent1/6Not requiredAndre del av vurderingen, omhandler rekker og transform: • 2 gruppeinnleveringer - den første • Eksamen
ProsjektoppgaveGruppe -Prosent1/6Not requiredAndre del av vurderingen omhandler rekker og transform: • 2 gruppeinnleveringer - den andre • Deleksamen
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerProsent2/6Not requiredAndre del av vurderingen omhandler rekker og transform: • 2 gruppeinnleveringer • Deleksamen - denneGodkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:2/6
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Første del av vurderingen, omhandler lineær algebra: • Eksamen i lineær algebra
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Prosent
Andel:1/6
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Andre del av vurderingen, omhandler rekker og transform: • 2 gruppeinnleveringer - den første • Eksamen
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Prosent
Andel:1/6
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Andre del av vurderingen omhandler rekker og transform: • 2 gruppeinnleveringer - den andre • Deleksamen
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:2/6
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Andre del av vurderingen omhandler rekker og transform: • 2 gruppeinnleveringer • Deleksamen - denne
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator Øvrige hjelpemidler oppgis ved semesterstart
Forfattere: 
Geir Arne Bunde