Semestre

ING2317 Sjømilitær teknologi 1

Emnekode: 
ING2317
Kursnavn på engelsk: 
Naval Technology 1
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Emneansvarlig: 
Ellen Berle
Alexander Sauter
Harald Totland
Om emnet

Emnet bygger videre på realfagskunnskap fra Matematikk R1 og Fysikk 1 og skal

 • gi kadettene det læringsutbytte andre bransjefag ved skolen krever
 • gi kadettene det læringsutbytte som STCW-konvensjonen krever
 • bidra til at offiserene i sin tjeneste vil kunne tilegne seg realfaglige og tekniske kunnskaper og ferdigheter

Emnet dekker følgende faglig innhold: trigonometri og trigonometriske funksjoner (vinkelbegrepet, enhetssirkel, radianer og buelengde, eksakte trigonometriske verdier, trigonometriske ligninger, bruk av enhetsformelen og tangens, periode, amplitude og likevektslinje for sinus og cosinus, enkel modellering av periodiske fenomen som tidevann og solhøyde, trigonometriske formler med sum og differanse av to vinkler eller produkt av trigonometriske funksjoner, derivasjon av sinus- og cosinusfunksjoner, enkle eksponensialfunksjoner), vektorer i planet og i rommet (romkoordinater og vektorkoordinater, lengden av en vektor, skalarproduktet med regneregler og anvendelser, determinanter, vektorprodukt), rettlinjet kinematikk, krefter og kraftsum, Newtons lover på vektorform, arbeid og energi, friksjon, anvendelser av integralregning innen skipsteknikk (beregning av areal, volum, moment og tyngdepunkt, Simpsons formel), grunnlag for skipsteknikk (statikk, mekaniske spenninger, bøyemoment og skjærkraft, rotasjonsdynamikk, hydrodynamikk), svingninger (harmoniske svingninger, frie, dempede og tvungne svingninger, resonans), elektriske krefter og elektrisk felt, bølger (lydbølger, vannbølger, elektromagnetiske bølger, refleksjon, brytning, overlagring og interferens).

Emnet følger STCW-kode A-II/1 og A-II/2. STCW-funksjon: Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03, Appendix 1, Matematics, og Appendix 2, Physical Science.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • beskrive sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen militærteknologi.
 • forklare grunnleggende begreper, lover og metoder i utvalgte emner i faget. 
 • beskrive grunnleggende sammenhenger innen klassisk fysikk.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • anvende relevante faglige verktøy, heriblant digitale hjelpemidler, og uttrykksformer.
 • beskrive teknologiske problem ved matematiske modeller.
 • anvende matematiske metoder som verktøy i teknologiske problemstillinger.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • beskrive problemer gjennom å benytte fysiske lover og matematiske modeller, samt å benytte et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
 • beskrive hvordan teori og metoder fra dette emnet kan anvendes for å løse en del praktiske problemer.
 • formidle faglige problemstillinger hvor sentrale deler i emnet inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen.
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emneplanen forutsetter ca 90 undervisningstimer.

Undervisningen koordineres med emnet Navigasjon.

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
 • Oldervoll, T. et al. (2008). Sinus R2. Grunnbok i matematikk (1. utg.). Cappelen, ISBN: 9788202277956 (kap. 2, 3, 4).
 • Oldervoll, T. et al. (2008). coSinus R2. Oppgavesamling i matematikk (1. utg.). Cappelen, ISBN: 9788202279493.
 • Callin, P. et al. (2012). Ergo Fysikk 2 (2. utg.). Aschehoug, ISBN: 9788203344015 (kap. 1, 5).
 • Kalkulator: TI-89
 • Faglærer: Notat om momenter og tyngdepunktsberegning, Simpsons formel.
 • Faglærer kopierer: Utvalgte sider fra Knight, R.: Physics. A Strategic Approach (2. utg.).
 • Alexander Sauter (2021). Fysikalske grunnlag, et kompendium som beskriver hele fysikkpensumet.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F60 %Not requiredEksamen må bestås.Godkjent kalkulator medbringes. Formelsamling utleveres i eksamenslokalet.
MappevurderingIndividuell1SemesterA-F40 %Not requiredEvalueringsmappen består av innleveringer, prøver og team basert læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:60 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen må bestås.
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator medbringes. Formelsamling utleveres i eksamenslokalet.
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:40 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Evalueringsmappen består av innleveringer, prøver og team basert læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Harald Totland
Alexander Sauter
Ellen Berle