ING2316 Sensorsystemer

Emnekode: 
ING2316
Kursnavn på engelsk: 
Sensor Systems
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Emneansvarlig: 
Harald Totland
Om emnet

Dette emnet skal

 • gi kadettene det læringsutbytte andre bransjefag ved skolen krever
 • gi kadettene det læringsutbytte som STCW-konvensjonen krever
 • bidra til at offiserene i sin tjeneste vil kunne tilegne seg tekniske kunnskaper og ferdigheter

Emnet dekker følgende faglig innhold: elektromagnetisme (elektrisk feltstyrke, kapasitans, magnetisme, magnetfelt, elektromagnetisk induksjon, induktans, fotoelektrisk effekt, varmestråling), virkemåte for elektrooptiske sensorer (geometrisk optikk, halvlederteori, laser), virkemåte for radar, sambands- og navigasjonsutstyr (svingninger og bølger, vannbølger, lydbølger, undervannsakustikk, lydbaner i sjøen, elektriske svingekretser, antenner og elektromagnetiske bølger, magnetron, bølgeleder, radarantenner, fasestyrt radar, strålingstetthet, strålingsfare og grenseverdier i NATO, dopplereffekt for lyd og for elektromagnetiske bølger, signalbehandling, frekvensanalyse, filter, modulasjon, digitalisering).

Emnet følger STCW-kode A-II/1 og A-II/2. STCW-funksjon: Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03, Appendix 1, Matematics, og Appendix 2, Physical Science.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • beskrive sentrale begreper, lover og metoder i utvalgte emner i faget
 • forklare sensor-, sambands- og navigasjonssystemers virkemåte, muligheter og begrensninger

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

  • gjøre rede for sentralt fagstoff i emnet
  • anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • anvende matematiske metoder som verktøy i faget

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

   • forklare hvordan fysikk kan gi svar på en del praktiske problemer
   • formidle faglige problemstillinger hvor fysikk inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen
   • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
   Praktisk organisering og arbeidsformer

   Undervisningen koordineres med emnet Militærteknologisk grunnlagsemne.

   Emnevalget koordineres med Våpen/sensor-lære, Navigasjonssystemer og Samband K2IS.

   Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jf. rammeplan for SKSK 1 punkt 5.1.3.

   Sensorordning

   Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

   Pensum
   • Callin, P. et al. (2012). Ergo Fysikk 2 (2. utg.). Aschehoug, ISBN 9788203344015 (kap. 5-7).
   • Tabeller i fysikk

   Kopieres og deles ut av faglærer:

   • Tveita, L. O. Kompendium i sensorteori, Sjøkrigsskolen.
   • Fausa, L. Kompendium i elektrooptikk, Sjøkrigsskolen.
   VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
   Muntlig eksamenIndividuell30MinutterA-F60 %Not required Kalkulator, tabeller og formelsamlinger
   Mappevurdering- -A-F40 %Not requiredMappen består av innleveringer, prøver og team-basert læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.
   Vurderinger:
   Vurderingsform:Muntlig eksamen
   Gruppering:Individuell
   Varighet:30
   Varighetstype:Minutter
   Karakterskala:A-F
   Andel:60 %
   Justerende muntlig:Not required
   Kommentar:
   Hjelpemidler:Kalkulator, tabeller og formelsamlinger
   Vurderingsform:Mappevurdering
   Gruppering:-
   Varighet:
   Varighetstype:-
   Karakterskala:A-F
   Andel:40 %
   Justerende muntlig:Not required
   Kommentar:Mappen består av innleveringer, prøver og team-basert læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.
   Hjelpemidler:
   Forfattere: 
   Harald Totland
   Linn-Kristine Glesnes Ødegaard
   Godkjent av: 
   Fagråd Operativ, 18.04.2018