ING2315 Militærteknologisk grunnlagsemne

Emnekode: 
ING2315
Kursnavn på engelsk: 
Fundamentals of Military Technology
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Emneansvarlig: 
Ellen Berle
Om emnet

Emnet bygger videre på realfagskunnskap fra Matematikk R1 og Fysikk 1 og skal

 • gi kadettene det læringsutbytte andre bransjefag ved skolen krever
 • gi kadettene det læringsutbytte som STCW-konvensjonen krever
 • bidra til at offiserene i sin tjeneste vil kunne tilegne seg realfaglige og tekniske kunnskaper og ferdigheter

Emnet dekker følgende faglig innhold: trigonometri og trigonometriske funksjoner (vinkelbegrepet, enhetssirkel, radianer, eksakte trigonometriske verdier, trigonometriske ligninger, bruk av enhetsformelen og tangens, trigonometriske funksjoner, derivasjon og integrasjon, periode, amplitude og likevektslinje for sinus og cosinus, enkel modellering av periodiske fenomen som tidevann og solhøyde, formler for f(u + v) der f er en av de trigonometriske funksjonene), sfæriske trekanter (definisjon, storsirkel, småsirkel, pol, buelengde som vinkel, rettvinklede trekanter og Napiers regel, sekans, cosekans og cotangens, cosinus- og sinus-formelen), vektorer i plan og i rommet (romkoordinater og vektorkoordinater, lengden av en vektor, skalarproduktet med regneregler og anvendelser, determinanter, vektorprodukt, vektorfunksjoner, derivasjon, tangent, fart, akselerasjon, buelengde), Newtons lover på vektorform, krumlinjet bevegelse og ballistikk (prosjektilbaner med og uten luftmotstand, friksjon, sirkelbevegelse, Newtons gravitasjonslov, satellittbaner, Coriolis-effekt), anvendelser av integralregning innen skipsteknikk (beregning av areal, volum, moment og tyngdepunkt), bevegelsesmengde (impuls, bevaring av bevegelsesmengde, støt, rekyl, prinsipp for rakett- og jetmotor), grunnlag for skipsteknikk (statikk, mekaniske spenninger, bøyemoment og skjærkraft, rotasjonsdynamikk, hydrodynamikk).

Emnet følger STCW-kode A-II/1 og A-II/2. STCW-funksjon: Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03, Appendix 1, Matematics, og Appendix 2, Physical Science.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • beskrive sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen militærteknologi.
 • forklare grunnleggende begreper, lover og metoder i utvalgte emner i faget. 
 • beskrive grunnleggende sammenhenger innen klassisk fysikk.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • anvende relevante faglige verktøy, heriblant digitale hjelpemidler, og uttrykksformer.
 • beskrive teknologiske problem ved matematiske modeller.
 • anvende matematiske metoder som verktøy i teknologiske problemstillinger.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • beskrive problemer gjennom å benytte fysiske lover og matematiske modeller, samt å benytte et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
 • beskrive hvordan teori og metoder fra dette emnet kan anvendes for å løse en del praktiske problemer.
 • formidle faglige problemstillinger hvor sentrale deler i emnet inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen.
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emneplanen forutsetter ca 90 undervisningstimer.

Undervisningen koordineres med emnet Navigasjon.

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
 • Oldervoll, T. et al. (2008). Sinus R2. Grunnbok i matematikk (1. utg.). Cappelen, ISBN: 9788202277956 (kap. 2, 3, 4, 5.6-5.9).
 • Oldervoll, T. et al. (2008). coSinus R2. Oppgavesamling i matematikk (1. utg.). Cappelen, ISBN: 9788202279493.
 • Callin, P. et al. (2012). Ergo Fysikk 2 (2. utg.). Aschehoug, ISBN: 9788203344015 (kap. 1, 2, 3, 4).
 • Kalkulator: TI-89
 • Faglærer: Notat om momenter og tyngdepunktsberegning, kjeglesnitt, sfæriske trekanter, vektorfunksjoner.
 • Faglærer kopierer: Utvalgte sider fra Knight, R.: Physics. A Strategic Approach (2. utg.).
 • Alexander Sauter (2020). Fysikalske grunnlag, et kompendium som beskriver hele fysikkpensumet.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamen-5TimerA-F60 %Not requiredEksamen må bestås.Godkjent kalkulator medbringes. Formelsamling utleveres i eksamenslokalet.
Mappevurdering- -A-F40 %Not required Evalueringsmappen består av innleveringer, prøver og team basert læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:-
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:60 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen må bestås.
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator medbringes. Formelsamling utleveres i eksamenslokalet.
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:40 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Evalueringsmappen består av innleveringer, prøver og team basert læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Linn-Kristine Glesnes Ødegaard
Godkjent av: 
Fagråd Operativ, 18.04.2018