ING2312 Analogteknikk

Emnekode: 
ING2312
Kursnavn på engelsk: 
Analogue Technology
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Emneansvarlig: 
Terje Fykse
Om emnet

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap i analog elektronikk, som er et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne et godt faglig grunnlag for videre spesialisering og bacheloroppgaven. 

Emnet inneholder transientanalyse og passive analoge filtre, inkludert en kort repetisjon av transientanalyse for RC, RL og RCL kretser, innføring i Laplacetransformasjonen, anvendelse av Laplacetransformasjonen på RL, RC og RCL kretser og 1. og 2. ordens passive filtre. I tillegg inneholder emnet Bodediagrammer, poler og nullpunkt og anvendelse av passive filtre på forsterkerkretser.

Emnet dekker også operasjonsforsterker anvendt på grunnleggende forsterkerkretser og aktive filtre, hvor temaene Ideell operasjonsforsterker, inverterende forsterker, summasjonsforsterker, spenningsfølger, differensialforsterker og 1.ordens og høyere ordens aktive filtre inngår.

Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • forklare sentrale begreper, resultater og metoder innen elektrofag
 • beskrive når og hvordan ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • gjennomføre elektroteknisk modellering
 • resonnere systematisk, løse elektronikkproblemer og gjøre rede for sine resultater slik at det belyser en problemstilling
 • anvende og gjøre rede for metodene i nettverksberegninger og nettverksanalyser
 • bruke måleutstyr på laboratoriet, samt kunne framstille og tolke måledata
 • bruke relevant dataverktøy til å analysere grunnleggende og mer avanserte kretser

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • kommunisere med andre om elektrofag både muntlig, skriftlig og i et formelapparat
 • beskrive hvordan ny elektroteknisk kunnskap og metode utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jf. rammeplan for GOU punkt 2.9.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Laboratorieøvelser og datasimuleringer  
 • Prøver
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensumliste er under utarbeidelse.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Laboratoriearbeid 4 3Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Laboratoriearbeid
Antall arbeidskrav: 4
Påkrevde arbeidskrav: 3
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F60 %Not required
MappevurderingIndividuell -A-F40 %Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:60 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:40 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018