ING2310 Skipselektriske anlegg

Emnekode: 
ING2310
Kursnavn på engelsk: 
Marine Electrical Installations
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Emneansvarlig: 
Arild Sæbø
Om emnet

Emnet skal gi kadetten god kunnskap om skipselektriske anlegg på marinefartøy. Emnet gir innføring i forskrifter, energiproduksjon, energidistribusjon og elektriske maskiner i lav- og høyspenningsanlegg. Emnet gjør kadetten i stand til å planlegge og arbeide sikkert i maritime elektriske anlegg. 

STCW-kode: A-III/1, A-III/2, B-III/2 , A-III/6 og A-III/7 

STCW-funksjon: Maskineri på operativt og ledelsesnivå. Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på støttenivået, det operative nivået og ledelsesnivået. Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået. Veiledning maskinavdelingen. 

Emnet dekker følgende faglig innhold: Elektriske lav- og høyspenningsanlegg. Oppbygging av skipselektriske anlegg, produksjonssystemer, fordelingssystemer, nødkabelsystem, hoved- og fordelingstavler på marinefartøy (Nansenklassen fregatt). Skjemateknikk og kontaktorstyring. Trefasekretser, spenningsfall, tap og kortslutning i maritime elektriske anlegg. Brytere, vern og selektivitet. Elektrisk sjokk, jording og spenningskvalitet. Maritime høyspenningsanlegg, oppbygning og virkemåte, høyspent komponenter, sikkerhetskrav ved arbeid i maritime høyspent anlegg. Forskrifter, HMS og regelverk for maritime elektriske anlegg. Praktisk laboratoriearbeid med fokus på systemer ombord Sjøforsvarets fartøyer. Innføring magnetisme. Transformator. Synkronmaskiner. Parallell kobling, Generator- og motordrift. Asynkronmaskiner, frekvensomformere og elektrikse motordrifter på Sjøforsvarets fartøyer. Innføring i likestrøms maskiner med fokus på undervannsbåter. Praktisk laboratoriearbeid, bruk av måleinstrumenter og feilsøking. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

  • beskrive elektrisk energiproduksjon og energidistribusjon på Sjøforsvarets fartøyer
  • forklare oppbygning, virkemåte og sikkerhetskrav ved arbeid i høyspentanlegg
  • forklare elektriske maskiners plass og betydning på Sjøforsvarets fartøyer
  • gjengi gjeldende forskrifter og normer

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende relevante beregningsmetoder på skipselektriske anlegg
  • kjenne til målemetoder og feilsøkingsmetodikk brukt på Sjøforsvarets fartøyer
  • planlegge og arbeide sikkert i maritime lav og høyspenningsanlegg

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

  • beskrive oppbygning og virkemåte for elektriske anlegg på marinens fartøy
  • formidle informasjon om skipselektriske anlegg knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk.
  • reflektere over forhold til sikkerhet og driftslederens ansvar ved arbeid på elektriske lav- og høyspenningsanlegg, samt elektriske maskiner.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Grunnet Covid19 pandemien våren 2020 ble alle emner ved FHS lagt om til distribuert/digitalisert undervisning. Denne tilstanden varte i større og mindre grad frem til 7. mai hvor enkelte emner og studentgrupper fikk noe mer tilgang til fysisk/ordinær undervisning.

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet. 
·      Synkron og asynkron Team Based learning  
·      Egenstudier/forberedelse til RAT 
·       iRAT og tRAT gjennomføres i LMS.  
·      Synkron veiledning individuelt og i grupper på TEAMS.  
·     Asynkron undervisning med videoleksjoner i onenote. 
·      Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner 
·      Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer, 
·      Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium. 
·      Laboratorieøvelser 
·      Prøver 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Lasse Sivertsen (2019) Elektriske maskiner (1. utg.) . Bergen: Fagbokforlaget (s. 7-122).

Kristiansen, A. (1998). Maritime elektriske anlegg – maritime elektriske installasjoner. Oslo: Gyldendal. (s. 9-229).

Kompendier utdelt i timen.

Forskrifter:

Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer. (2008). NEK 410-1:2008. Oslo: Norsk elektroteknisk komite.

Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg. (2006). Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FOR-2006-04-28-458). Hentet fra https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-04-28-458

Rules and Regulation for Surface Vessels of The Royal Norwegian Navy. (2000). Bergen. (Part VIII).

 

 

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell -A-F50 %Not requiredMappen består av laboratorieøvinger, praktisk utsjekk høyspenningsanlegg, innleveringer, prøver og team-basert læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.
HjemmeeksamenIndividuell 4TimerA-F50 %Not required Eksamen må bestås Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarligAle hjelpemidler tillatt
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappen består av laboratorieøvinger, praktisk utsjekk høyspenningsanlegg, innleveringer, prøver og team-basert læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Eksamen må bestås Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig
Hjelpemidler:Ale hjelpemidler tillatt
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018