ING2310 Skipselektriske anlegg

Emnekode: 
ING2310
Kursnavn på engelsk: 
Marine Electrical Installations
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Emneansvarlig: 
Arild Sæbø
Om emnet

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap om skipselektriske anlegg på marinefartøy. Emnet gir innføring i forskrifter, energiproduksjon, energidistribusjon og elektriske maskiner i lav- og høyspenningsanlegg. Emnet gjør kadetten i stand til å planlegge og arbeide sikkert i maritime elektriske anlegg.

STCW-kode: A-III/1, A-III/2, B-III/2 , A-III/6 og A-III/7

STCW-funksjon: Maskineri på operativt og ledelsesnivå. Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på støttenivået, det operative nivået og ledelsesnivået. Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået. Veiledning maskinavdelingen.

Emnet dekker følgende faglig innhold: Vekselstrøm trefase kretser. Elektriske lav- og høyspenningsanlegg. Oppbygging av skipselektriske anlegg, produksjonssystemer, fordelingssystemer, nødkabelsystem, hoved- og fordelingstavler på marinefartøy. Skjemateknikk og kontaktorstyring. Spenningsfall, tap og kortslutning i maritime elektriske anlegg. Brytere, vern og selektivitet. Elektrisk sjokk, jording og spenningskvalitet. Maritime høyspenningsanlegg, oppbygning og virkemåte, høyspent komponenter, sikkerhetskrav ved arbeid i maritime høyspent anlegg. Forskrifter, HMS og regelverk for maritime elektriske anlegg. Praktisk laboratoriearbeid med fokus på systemer ombord Sjøforsvarets fartøyer. Innføring magnetisme. Transformator. Synkronmaskiner. Parallell kobling, Generator- og motordrift. Asynkronmaskiner, frekvensomformere og elektrikse motordrifter på Sjøforsvarets fartøyer. Innføring i likestrøms maskiner med fokus på undervannsbåter. Praktisk laboratoriearbeid, bruk av måleinstrumenter og feilsøking.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • beskrive elektrisk energiproduksjon og energidistribusjon på Sjøforsvarets fartøyer
 • forklare oppbygning, virkemåte og sikkerhetskrav ved arbeid i høyspentanlegg
 • forklare elektriske maskiners plass og betydning på Sjøforsvarets fartøyer
 • kjenne til gjeldende forskrifter og normer

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • anvende sentrale beregningsmetoder på skipselektriske anlegg
 • anvende aktuell målemetoder og feilsøkingsmetodikk brukt på Sjøforsvarets fartøyer
 • planlegge og arbeide sikkert i maritime lav og høyspenningsanlegg

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • beskrive oppbygning og virkemåte for elektriske anlegg på marinens fartøy
 • formidle informasjon om skipselektriske anlegg knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk.
 • reflektere over forhold til sikkerhet og driftslederens ansvar ved arbeid på elektriske lav- og høyspenningsanlegg, samt elektriske maskiner.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

 • Team Based learning  
 • Egenstudier/forberedelse til RAT 
 • iRAT og tRAT   (Readiness assurance process)
 • Gruppeoppgaver.  
 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner 
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer, 
 • Laboratorieøvelser 
 • Prøver
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Lasse Sivertsen (2019) Elektriske maskiner (1. utg.) . Bergen: Fagbokforlaget (s. 7-122).

Kristiansen, A. (1998). Maritime elektriske anlegg – maritime elektriske installasjoner. Oslo: Gyldendal. (s. 9-229).

Kompendier utdelt i timen.

Forskrifter:

Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer. (2008). NEK 410-1:2008. Oslo: Norsk elektroteknisk komite.

Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg. (2006). Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FOR-2006-04-28-458). Hentet fra https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-04-28-458

Rules and Regulation for Surface Vessels of The Royal Norwegian Navy. (2000). Bergen. (Part VIII).

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell -A-F100 %Not requiredMappen består av laboratorieøvinger, praktisk utsjekk høyspenningsanlegg, innleveringer, prøver og Team-Basert Læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappen består av laboratorieøvinger, praktisk utsjekk høyspenningsanlegg, innleveringer, prøver og Team-Basert Læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.
Hjelpemidler:
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018