ING2307 Matematiske metoder i praksis

Emnekode: 
ING2307
Kursnavn på engelsk: 
Mathematical Methods in Practice
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Emneansvarlig: 
Ellen Berle
Om emnet

Emnet skal utvikle videre matematisk modning, og gi god forståelse for matematisk verktøy og god innsikt i matematiske ideer som ligger til grunn for sentrale, praktiske anvendelser i tjenesten og ellers i ingeniørstudiet. Faglig innhold: rekker og følger, differensligninger, vektorer, fouriertransformasjonen, laplacetransformasjonen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • gjøre rede for og anvende teorien fra utvalgte emner i Fourieranalyse
 • bruke og forstå nok av teorien om Laplacetransformasjon til å kunne anvende ingeniørfagene i sin tjeneste i Sjøforsvaret
 • regne med vektorer og forstå viktigheten av vektorregning
 • regne med funksjoner av flere variabler og vektorfunksjoner/vektorfelt og gjøre rede for hvordan dette henger sammen med vektorregning
 • forstå og anvende teorien om uendelige rekker, potensrekker og om enkle løsningsmetoder av differensligninger

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • forstå og bruke matematiske fremstillinger og formulere ingeniørfaglige problemer på matematisk form
 • bruke problemløsning og modellbygging som verktøy for å løse oppgaver i den videre tjenesten
 • identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser ellers i studiet og analysere resultater fra matematiske beregninger
 • anvende løsningsmetoder og gjennomføre matematiske resonnement

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • forstå sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
 • analysere hvilken matematisk forståelse som er nødvendig for yrkesutøvelse i Sjøforsvaret og videre faglig oppdatering
 • bruke matematikk til å kommunisere om ingeniørfaglige problemer
 • forstå at det er presisjonsnivået i det matematiske språket som gjør det velegnet til å strukturere ingeniørfaglige problemer og åpne for løsninger
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det legges vekt på å bruke eksempler fra andre tekniske emner og fra tjeneste i Sjøforsvaret som illustrasjon. 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Antall sider pensum: 215

Croft, A., Davison, R., Hargreaves, M., & Flint, J. (2017). Engineering Mathematics – A Foundation for Electronic, Electrical, Communications and System Engineers (5.utgave). Harlow: Pearson-Education (kap. 6.1-6.5 og 18; 22; 7, 25 and 26; 24.1-24.8; 21.1-10)

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell35MinutterProsent50Not requiredMuntlig eksamen på ca 35 minutter der man først vil bli eksaminert i grupper på 2, deretter individuelt. Eksamen må bestås.Godkjent kalkulator, lærebok og skolens formelsamling
MappevurderingIndividuell1SemesterProsent50Not requiredMappen er basert på 1 til 2 prøver, 2 til 3 innleveringer og 1 prosjektoppgave.
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:35
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:Prosent
Andel:50
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Muntlig eksamen på ca 35 minutter der man først vil bli eksaminert i grupper på 2, deretter individuelt. Eksamen må bestås.
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator, lærebok og skolens formelsamling
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Prosent
Andel:50
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappen er basert på 1 til 2 prøver, 2 til 3 innleveringer og 1 prosjektoppgave.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Knut Meen
Tore Langholm
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018