ING2307 Matematiske metoder i praksis

Emnekode: 
ING2307
Kursnavn på engelsk: 
Mathematical Methods in Practice
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Emneansvarlig: 
Ellen Margit Berle
Om emnet

Emnet skal utvikle videre matematisk modning, og gi god forståelse for matematisk verktøy og god innsikt i matematiske ideer som ligger til grunn for sentrale, praktiske anvendelser i tjenesten og ellers i ingeniørstudiet. Faglig innhold: rekker og følger, differensligninger, vektorer, fouriertransformasjonen, laplacetransformasjonen.

Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • gjøre rede for og anvende teorien fra utvalgte emner i Fourieranalyse
 • bruke og forstå nok av teorien om Laplacetransformasjon til å kunne anvende ingeniørfagene i sin tjeneste i Sjøforsvaret
 • regne med vektorer og forstå viktigheten av vektorregning
 • regne med funksjoner av flere variabler og vektorfunksjoner/vektorfelt og gjøre rede for hvordan dette henger sammen med vektorregning
 • forstå og anvende teorien om uendelige rekker, potensrekker og om enkle løsningsmetoder av differensligninger

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • forstå og bruke matematiske fremstillinger og formulere ingeniørfaglige problemer på matematisk form
 • bruke problemløsning og modellbygging som verktøy for å løse oppgaver i den videre tjenesten
 • identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser ellers i studiet og analysere resultater fra matematiske beregninger
 • anvende løsningsmetoder og gjennomføre matematiske resonnement

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • forstå grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
 • analysere hvilken matematisk forståelse som er nødvendig for yrkesutøvelse i Sjøforsvaret og videre faglig oppdatering
 • bruke matematikk til å kommunisere om ingeniørfaglige problemer
 • forstå at det er presisjonsnivået i det matematiske språket som gjør det velegnet til å strukturere ingeniørfaglige problemer og åpne for løsninger
Praktisk organisering og arbeidsformer

Grunnet Covid19 pandemien våren 2020 ble alle emner ved FHS lagt om til distribuert/digitalisert undervisning. Denne tilstanden varte i større og mindre grad frem til 7. mai hvor enkelte emner og studentgrupper fikk noe mer tilgang til fysisk/ordinær undervisning.

Det legges vekt på å bruke eksempler fra andre tekniske emner og fra tjeneste i Sjøforsvaret som illustrasjon. 

Det forventes ca. 16 timers arbeidsinnsats pr. uke (forelesning, oppgaveløsning, prosjekt, selvstudium) av emnet.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Croft, A., Davison, R., Hargreaves, M. & Flint, J. (2017). Engineering Mathematics – A Foundation for Electronic, Electrical, Communications and System Engineers (5. utg.). Harlow: Pearson-Education (Kap. 6.1-6.5 og 18; 22.1-22.3; 7, 25.1-25.4, 25.7 og 26; 24.1-24.8; 21.1-21.10).

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamen-35MinutterA-F50%Not requiredMuntlig digital eksamen på ca 35 minutter der man vil bli eksaminert individuelt og eventuelt i tillegg i grupper på 2. Endelig plan for gjennomføring avtales senest 4 uker før eksamen. Trekning av spørsmål fra en pool, samt trekning av evt grupper. Denne delen av eksamen teller 50 % og må bestås. Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.
MappevurderingIndividuell--A-F50%Not required I tillegg til eksamen vil evalueringen være basert på en evalueringsmappe. Den består av prøver og obligatoriske innleveringer /prosjektoppgave. Totalt utgjør mappekarakteren 50 % av den endelige karakteren. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:-
Varighet:35
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:50%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Muntlig digital eksamen på ca 35 minutter der man vil bli eksaminert individuelt og eventuelt i tillegg i grupper på 2. Endelig plan for gjennomføring avtales senest 4 uker før eksamen. Trekning av spørsmål fra en pool, samt trekning av evt grupper. Denne delen av eksamen teller 50 % og må bestås. Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:-
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:50%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:I tillegg til eksamen vil evalueringen være basert på en evalueringsmappe. Den består av prøver og obligatoriske innleveringer /prosjektoppgave. Totalt utgjør mappekarakteren 50 % av den endelige karakteren. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Forfattere: 
Knut Meen
Tore Langholm
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018