ING2306 Datasystemer og nettverk

Emnekode: 
ING2306
Kursnavn på engelsk: 
Computer Systems and Networks
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Atle Johan Mølholm
Om emnet

Gode kunnskaper om datasystemer er viktig for tjenesten om bord i Sjøforsvarets fartøyer og i Sjøforsvarets organisasjon. Emnet gir grunnlag i datamodellering, databaser, objektorientert programmering og systemer som kommuniserer i nettverk.

Faglig innhold:
Datamodellering og programmering: Relasjonsmodellen. Objektbaserte datamodeller (UML). Klasser i C++. Arv og polymorfi. Referanser og pekere. Databaser og Internet Information Systems (IIS). Bruk av SQL Server. Visual C++ applikasjoner mot internett, databaser og måleutstyr. Internett-servere og internett-applikasjoner med javascript eller PHP.

Datakommunikasjon: TCP/IP-kommunikasjon programmert i C++.

Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • forklare sentrale begreper og metoder i datamodellering, databaseteori og objektorientert programmering.
 • gjøre rede for praktisk bruk av nettverk i sammensatte informasjonssystemer

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • benytte et relevant begreps- og formelapparat
 • anvende grunnleggende metoder i bruk av databasesystemer, objektorientert programmering og datakommunikasjon
 • spesifisere og konstruere sammensatte datasystemer for overvåking av fysiske systemer, lagring av data og presentasjon av data

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • anvende datasystemer
 • formidle kunnskap om datasystemer
 • bruke kunnskap om datasystemer i bacheloroppgave

 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Grunnet Covid19 pandemien våren 2020 ble alle emner ved FHS lagt om til distribuert/digitalisert undervisning. Denne tilstanden varte i større og mindre grad frem til 7. mai hvor enkelte emner og studentgrupper fikk noe mer tilgang til fysisk/ordinær undervisning.

Emnet koordineres med andre emner som omhandler datakommunikasjon, modellering, programmering, måling og styring.

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Laboratorieøvelser med datamaskiner tilkoblet utstyr for måling/styring
 • Laboratorieøvelser med servere
 • Laboratorieøvelser med virtuelle maskiner i skolens nett
 • Programmeringsøvelser på PC
 • Oppgaveløsning og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Miniprosjekt
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver

 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

  Hansen, K. T., & Mallaug, T. (2008). Databaser (2. utg.). Oslo: TISIP/Gyldendal.

  Lervik, E. & Ljosland, M. (2003). Programmering i C++. Oslo: Gyldendal.

  Tveita, L. O. Datamodellering. Kompendium.

  Tveita, L. O. Web-ressurser. Hentet fra http://sksk.no/Tveita/Program/datasystemer.htm

  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  HjemmeeksamenIndividuell5,5TimerA-F50%Not requiredEndring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig. Alle hjelpemidler tilgjengelig
  MappevurderingIndividuell -A-F50%Not requiredEvalueringsmappen består av prøver (20 % av mappekarakteren), et miniprosjekt (20 %) og andre obligatoriske innleveringer (10 %).
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Hjemmeeksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:5,5
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel:50%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.
  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tilgjengelig
  Vurderingsform:Mappevurdering
  Gruppering:Individuell
  Varighet:
  Varighetstype:-
  Karakterskala:A-F
  Andel:50%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Evalueringsmappen består av prøver (20 % av mappekarakteren), et miniprosjekt (20 %) og andre obligatoriske innleveringer (10 %).
  Hjelpemidler:
  Godkjent av: 
  Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018