ING2304 Datateknikk og programmering

Emnekode: 
ING2304
Kursnavn på engelsk: 
Data Systems Technology and Programming
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Emneansvarlig: 
Lars Olav Tveita
Om emnet

Gode kunnskaper om digitale systemer er viktig i ingeniørfagene. Emnet gir grunnlag i digitalteknikk, mikroprosessorprogrammering og høynivåprogrammering. Faglig innhold:

Digitalteknikk : Repetisjon av tallsystemer og binær aritmetikk, boolsk algebra med forenkling av logiske funksjoner, Karnaugh-diagram, porter og konstruksjon av kombinatoriske kretser. Dekodere, multipleksere og enkodere. Sekvensielle kretser, synkrone og asynkrone. Minnekretser (RAM,ROM, EPROM etc).

Programmering av mikrokontroller: Datamaskinens oppbygning. Mikroprosessorens oppbygning. Mikrokontrollere. Assembly og maskinkode. Simulering, emulering og debugging. Subrutiner og avbruddsrutiner. Klokke-avbrudd.

Programmering i C++ :Problemløsing, algoritmer og programkart. Kontrollstrukturer. Datastrukturer. Funksjoner. Datafiler

Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • forklare sentrale begreper og metoder i digitalteknikk, mikroprosessorprogrammering og høynivåprogrammering
 • forklare hvilken betydning digitale systemer og grunnleggende programmering har som grunnlag for andre emner

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • benytte et relevant begreps- og formelapparat
 • anvende grunnleggende metoder i digitalteknikk og programmering.
 • konstruere enkle digitale systemer og programmere mikrokontrollere og datamaskiner
 • bruke sentral måleapparatur og framstille og tolke måleresultater

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • anvende digitale systemer
 • formidle kunnskap om digitale systemer

 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Koordinering

Emnet koordineres med andre dataemner som omhandler høynivåprogrammering, datasystemer og operativsystemer.

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Laboratorieøvelser med digitale kretser.
 • Programmeringsøvelser med mikrokontrollere
 • Programmeringsøvelser på PC
 • Konstruksjons- og simuleringsøvinger på PC.
 • Oppgaveløsning og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer.
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Miniprosjekt.
 • Prøver
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

  Floyd, T. L. (2009). Digital Fundamentals (10. utg.). Harlow: Pearson. (Kap. 1-10). 

  Lervik, E, & Ljosland, M. (2003) Programmering i C++. Oslo: Gyldendal. (Kap. 1-9, 11, 12,13, 16). 

  Margush, T. S. (2012). Some assembly required. Boca Raton: CRC Press.

  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F60%Not required
  MappevurderingIndividuell1SemesterA-F40%Not requiredEvalueringsmappen består av 2-3 prøver (40 % av mappekarakteren), innleveringer (20 %) og et miniprosjekt i C++ (40 %).
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Skriftlig eksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:5
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel:60%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler:
  Vurderingsform:Mappevurdering
  Gruppering:Individuell
  Varighet:1
  Varighetstype:Semester
  Karakterskala:A-F
  Andel:40%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Evalueringsmappen består av 2-3 prøver (40 % av mappekarakteren), innleveringer (20 %) og et miniprosjekt i C++ (40 %).
  Hjelpemidler:
  Forfattere: 
  Lars Olav Tveita
  Godkjent av: 
  Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018