ING2303 Maritim elektroteknikk

Emnekode: 
ING2303
Kursnavn på engelsk: 
Marine Electrical Engineering
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Emneansvarlig: 
Terje Fykse
Om emnet

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap i elektriske kretser som er et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne et godt faglig grunnlag for videre spesialisering og bacheloroppgaven. Emnet dekker kretselementer, passiv fortegnskonvensjon, Kirchhoffs strøm- og spenningslov. Emnet skal gi kadettem innføring imetoder i kretsanalyse, som nodespenningsmetoden, kildetransformasjoner, Thevenin og Norton- ekvivalenter og superposisjonsmetoden.

Videre dekkes induktans, kapasitans, oppladning og utladning av kondensator og transienter i 1. og 2. ordens kretser. Innenfor vekselstrøm dekkes strøm- og spenningsvisere, analyseteknikker i frekvensplanet, øyeblikkelig effekt, kompleks effekt, effektberegninger. I tillegg inneholder emnet trefasekretser og effektberegninger i disse.

STCW-kode:A-III/1, A-III/2, A-III/6, A-III/7
STCW-funksjon: Maskineri på operativt og ledelsesnivå, elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på støttenivået, det operative nivået og ledelsesnivået, vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået. samt veiledning maskinavdelingen.

​Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

  • forklare sentrale begreper, resultater og metoder innen elektrofag
  • gjøre rede for når ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

  • gjennomføre elektroteknisk modellering
  • resonnere systematisk, løse elektrotekniske problemer og gjøre rede for sine resultater slik at det belyser en problemstilling
  • anvende og gjøre rede for metodene i nettverksberegninger og nettverksanalyser
  • bruke måleutstyr på laboratoriet, samt kunne framstille og tolke måledata
  • bruke relevant dataverktøy til å analysere grunnleggende og mer avanserte kretser

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

  • kommunisere med andre om elektrofag, både muntlig, skriftlig og i et formelapparat
  • forklare hvordan ny elektroteknisk kunnskap og metode utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr Sjøforsvarets utdanningsprogrammer punkt 2.9.1.3 Integrering og relevans.

·      Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

·      Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,

·      Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

·      Laboratorieøvelser og datasimuleringer  

·      Prøver

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensumliste er under utarbeidelse.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Laboratoriearbeid Required
Tester RequiredPrøver og innleveringer
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Laboratoriearbeid
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:
Obligatorisk arbeidskrav:Tester
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Prøver og innleveringer
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell 4TimerA-F 60 %Not required
MappevurderingIndividuell SemesterA-F 40 %Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 60 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel: 40 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Arild Sæbø
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018