ING2302 Dynamikk og kjemi

Emnekode: 
ING2302
Kursnavn på engelsk: 
Dynamics and Chemistry
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Emneansvarlig: 
Harald Totland
Om emnet

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap i mekanikk (med vekt på dynamikk, rotasjonsbevegelse, svingninger og bølger) samt kunnskaper i uorganisk kjemi. Dette danner et faglig grunnlag i dynamikk og kjemi som andre emner bygger på.

Emnet dekker følgende faglig innhold: rettlinjet kinematikk (posisjon og forflytning, fart og fartsendring, akselerasjon, bevegelsesligninger ved konstant akselerasjon, anvendelse av derivasjon og integrasjon), krumlinjet kinematikk (vektorer, vektorkomponenter, vektorfunksjoner, vektorregning, posisjonsvektor, forflytningsvektor, fartsvektor, akselerasjonsvektor, baneakselerasjon og sentripetalakselerasjon, bevegelsesligninger på vektorform og komponentform, prosjektilbevegelse, sirkelbevegelse med konstant eller varierende banefart, kartesiske koordinater og sylinderkoordinater), krefter (Newtons lover på vektorform og komponentform, sammensatte systemer, rettlinjet og krumlinjet bevegelse, prosjektilbevegelse med luftmotstand), bevegelsesmengde og kraftstøt (bevegelsesmengdebevaring, rettlinjet og i planet, impulsloven), energi og arbeid (kinetisk energi, potensiell energi i tyngdefeltet og for elastisk fjær, mekanisk energi og energibevaring, arbeid og endring av kinetisk eller mekanisk energi, effekt), rotasjonskinematikk (vinkelfart, vinkelakselerasjon, bevegelsesligninger ved konstant vinkelakselerasjon), massesenter og treghetsmoment (ved summasjon eller enkel integrasjon, parallellakseteoremet), energi og spinn (rotasjonsenergi, energibevaring ved bevegelse med rotasjon, spinnbevaring ved ren rotasjon), rotasjonsdynamikk (kraftmoment, momentsatsen, arbeid og endring av rotasjonsenergi, effekt), svingninger og bølger (harmoniske svingninger, frie, dempede og tvungne svingninger, resonans, harmoniske bølger, dispersjonsrelasjoner for vannbølger, intensitet, lydnivå, desibelskala, dopplereffekt, overlagring, sveving, bølgerefleksjoner, stående bølger, svingninger og bølger på kompleks form (viserform), standbølgeforhold (SWR), akustikk, partikkelsvingninger og trykksvingninger, lydtrykk, transmisjon og refleksjon ved grenseflate), kjemi (atomstruktur og periodesystemet, kjemiske forbindelser, navnsetting og bindingstyper, løsninger, gasser, kjemiske reaksjonslikninger og kvantitative beregninger, forbrenningsreaksjoner, fullstendige forbrenningsreaksjoner, kjemisk likevekt, termodynamikk og kinetikk, syre-base-reaksjoner og redoksreaksjoner, elektrokjemi, spenningsrekken, galvaniske celler, elektrolyse, korrosjonsformer og korrosjonskontroll).

Emnet følger STCW-kode A-III/2 og STCW-funksjon Maskineri på ledelsesnivå.

Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • beskrive sentrale begreper og metoder i dynamikk og kjemi
 • forklare sammenhenger mellom ulike fenomener i dynamikk og kjemi og praktiske anvendelser

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • anvende et relevant begreps- og formelapparat
 • gjøre rede for sentrale fenomen i dynamikk
 • bruke kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte fenomener innen dynamikk
 • resonnere systematisk, løse mekaniske/kjemiske problemer og gjøre rede for sine resultater
 • sette opp kjemiske reaksjonsligninger og anvende dem praktisk innenfor forbrenning av hydrokarboner
 • forklare hva reaksjonshastighet innebærer

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • benytte naturvitenskapelige tenkemåter og metoder
 • kommunisere skriftlig og muntlig om fysikk og kjemi
Praktisk organisering og arbeidsformer

Dynamikk-delen og kjemi-delen utgjør henholdsvis 75 % og 25 % av hele emnet.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
 • Boye, N. C. (2009). Kjemi og miljølære (4. utg.). Gyldendal, ISBN 9788205398108 (kap. 1-8, 10, 11).
 • Fausa, L. (2013). Harmoniske svingninger og bølger.
 • Knight, R. D. (2013). Physics for Scientists and Engineers. A Strategic Approach (3. utg.). Pearson, ISBN 9780321740908 (kap. 1-12, 14, 20, 21).
 • Faglærers notater.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamen- 5TimerA-F70 %Not requiredBåde dynamikk-delen og kjemi-delen av eksamen må bli vurdert som bestått hver for seg.
Mappevurdering- -A-F30 %Not required Mappen består av 2-3 innleveringer og 1-2 prøver.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:-
Varighet: 5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Både dynamikk-delen og kjemi-delen av eksamen må bli vurdert som bestått hver for seg.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Mappen består av 2-3 innleveringer og 1-2 prøver.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Harald Totland
Christophe Massacand
Linn-Kristine Glesnes Ødegaard