ING1507 Datamaskinarkitektur

Emnekode: 
ING1507
Kursnavn på engelsk: 
Computer architecture
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Emneansvarlig: 
NTNU/Gjøvik
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet vil gi studenten grunnlagskunnskaper for å kunne forstå hvordan sikkerhetssårbarheter oppstår i datamaskinarkitekturen og hvilke faktorer som er avgjørende for ytelsen.
Emnet bygger på ING1503 Programmering og digitalteknikk. 

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer
Software:
• Programmeringsspråk
Hardware: 
• Systembusser og internminne
• Interrupt
• Timer
• LCD
• Parallelle og serielle inn- og utkretser
• AD- og DA-omformere
• Direct Memory Access
• Numeriske prosessorer
• Trådløs kommunikasjon
• Ultralyd- og avstandsmålinger

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Hvis stryk på totalkarakteren, vil kontinuasjon være i den del man har strøket i. Hvis dette gjelder prosjektet, så vil det bli opplyst om hvilken form kontinuasjonen skal være på.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• beskrive enkel kommunikasjon med periferiutstyr som input, LCD og minne
• forklare virkemåten til programmerbare digitale kretser
• beskrive mikrokontrolleres arkitektur
• forklare virkemåte og tekniske prinsipper for en moderne mikrokontroller

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• finne ut hvilke muligheter og begrensninger en mikrokontroller har gjennom lesing av datablad
• programmere en moderne mikrokontroller
• programmere på lavnivå, ved bruk av C-programmering eller assemblerkodeprogrammering
• gjennomføre laboratoriearbeid og skrive prosjektrapport

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• fortelle med egne ord sammenhengen mellom hardware og software​
• fortelle med egne ord om sammenhengen mellom lavnivå- og C-programmering
• fortelle med egne ord om sammenhengen mellom lavnivå- og høynivå

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, obligatorisk prosjektarbeid og obligatorisk øving. 

Grunnet Covid19 pandemien våren 2020 ble alle emner ved FHS lagt om til distribuert/digitalisert undervisning. Denne tilstanden varte i større og mindre grad frem til 7. mai hvor enkelte emner og studentgrupper fikk noe mer tilgang til fysisk/ordinær undervisning.

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Williams, E. (2014). Make: AVR programming. Sebastopol, CA.: Maker Media.
Øvrig pensumlitteratur oppgis ved semesterstart.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell 30MinutterA-F100%Not requiredEndring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 30
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Geir Arne Bunde