ING1506 Datakommunikasjon

Emnekode: 
ING1506
Kursnavn på engelsk: 
Data communication
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Emneansvarlig: 
Anders Fongen
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet skal gi studenten grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for effektiv og innovativ anvendelse av datakommunikasjon til militære formål.
Emnet bygger på ING1503 Programmering og digitalteknikk.

Emnets temaer
• Sentrale protokoller for informasjonsutveksling i datanettverk
• Organisering og konfigurasjon av nettverkskomponenter
• Trådløse nettverk
• Lyd- og bildedata og tjenestekvalitet i nettverk
• Nettverkssikkerhet
• Nettverksadministrasjon

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• gi en detaljert beskrivelse av komponenter som benyttes for overføring av informasjon mellom datamaskiner
• vise detaljert kunnskap om lagmodellen og protokollene som benyttes for kommunikasjon over internett
• beskrive hovedtrekkene for datakommunikasjon i trådløse nettverk
• forklare for hvordan lyd- og bildedata overføres i pakkesvitsjede nettverk
• beskrive prinsipper og anvendelse for nettverksadministrasjon
• beskrive sentrale begreper, protokoller og komponenter innen nettverkssikkerhet

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• bygge opp nettverk logisk
• etablere nettverk med komponenter og programmere de enkelte komponentene til å fungere som ønsket
• gjennomføre sporing av nettverkstrafikk med nettverksprotokollanalysator og kunne tolke resultatet

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• fortelle med egne ord hvilke forhold som påvirker ytelsen og funksjonaliteten til et militært kommunikasjonssystem

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, laboratorieeksperimenter, prøver og obligatorisk øving. Gjennomføring av militærøvelse.

Antall øvinger bestemmes ved oppstart i emnet.

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Kurose, J. F. & Ross, K. W. (2021). Computer networking: a top-down approach (8. utg.). Pearson Education.
Utdelte artikler og kompendier er støttelitteratur.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F 100 %Not required Godkjent kalkulator
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator
Forfattere: 
Geir Arne Bunde