ING1505 Kjemi

Emnekode: 
ING1505
Kursnavn på engelsk: 
Chemistry
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Emneansvarlig: 
NTNU/Gjøvik
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet skal gi studenten en grunnleggende innføring i kjemi, og gjennom dette legge grunnen for forståelse av kjemiens relevans i cyberingeniørens fagfelt. 

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer
• Det periodiske system og elementers egenskaper
• Oppbygning av kjemiske forbindelser
• Mengdeberegninger og likevektsbegrepet
• Reduksjons- og oksidasjonsreaksjoner
• Navnsetting
• Gasser
• Løsninger
• Enkel organisk kjemi
• Kjemisk likevekt
• Syrer og baser
• Elektrokjemi

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• beskrive grunnstoffenes egenskaper ut i fra posisjonen i periodesystemet
• vise forståelse av grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper
• beskrive navnsetting av organiske og uorganiske forbindelser
• forklare grunnleggende begreper innen elektrokjemien og hvordan korrosjon kan oppstå og forhindres
• vise grunnleggende forståelse av organiske forbindelser

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• anvende et relevant begreps- og formelapparat
• anvende prinsipper innen kjemien for å forklare faglige problemstillinger
• utføre beregninger i forbindelse med temaene i kjemidelen

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• fortelle med egne ord om kjemiens anvendelse og betydning på ingeniørfaglige problemstillinger

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, obligatorisk laboratorieoppgave(for de som ikke har kjemi fra VGS) og oppgaveløsning. 

Grunnet Covid19 pandemien våren 2020 ble alle emner ved FHS lagt om til distribuert/digitalisert undervisning. Denne tilstanden varte i større og mindre grad frem til 7. mai hvor enkelte emner og studentgrupper fikk noe mer tilgang til fysisk/ordinær undervisning

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Rystad, B. & Lauritzen, O. (2012). Kjemi og miljøkunnskap (4. utg.). Bekkestua: NKI-forl.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell.-A-F 100 %Not requiredEndring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarligAlle skriftlige hjelpemidler tillatt
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:.
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel: 100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig
Hjelpemidler:Alle skriftlige hjelpemidler tillatt
Forfattere: 
Geir Arne Bunde